Porteføljeanalysen for Hav

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

Det overordnede målbildet for Forskningsrådet er vedtatt av Styret, ref. Forskningsrådets strategi.

Forskningsrådets strategiske områder på Hav, Grønt skifte og Teknologi og digitalisering er alle relevante for delporteføljene under porteføljen for hav. Porteføljestyret for hav har et særdeles ansvar for det strategiske området hav hvor følgende delmål er definert:

Forskningsrådet skal innrette sin innsats for å oppnå:

  1. God kunnskap om marine økosystemer
  2. Bærekraftig bruk av havet
  3. Rene hav og trygg sjømat
  4. Bærekraftige og konkurransedyktige norske havnæringer

Investeringsmålene for porteføljen for hav er ikke ferdigstilt og er heller ikke grunnlaget for de investeringene/utlysningene som er gjennomført forut for denne analysen. Denne porteføljeanalysen (innsats t.o.m. 2019) tar derfor utgangspunkt i målene i de tre programplanene for MAROFF, MARINFORSK og HAVBRUK, og tverrgående satsningen på havteknologi.