Porteføljeanalysen for Hav

Statistikk over relevante prosjekter i porteføljen

Den samlede nasjonale FoU innsatsen innenfor hav var i 2019 ca. 8,5 milliarder kroner. Dette er fordelt på de tematiske områdene Fiskeri, Havbruk, Marin og Maritim. NIFU samler inn data om dette annet hvert år, og utviklingen for årene 2017 og 2019 er vist i figuren, der driftsutgiftene er fordelt på UoH-sektor, næringsliv og instituttsektor. 

Figur 1

Forskningsrådets totalportefølje innenfor hav var i 2020 på 1336 mill. kroner fordelt på 742 prosjekter (eksklusive basisbevilgninger til instituttene)

Den norske innsatsen finansiert av EU var 290 millioner kroner i 2020.

Utviklingen de siste årene i innsatsen rettet mot hav finansiert av Forskningsrådet (NFR) og EU er vist i figuren:

Figur 2

Havporteføljen består av delporteføljene Maritim, Havbruk og Marin forskning.

Forskningsrådets totale innsats rettet mot hver delportefølje består av den målrettede innsatsen fra henholdsvis budsjettformålene MAROFF, HAVBRUK og MARINFORSK, som porteføljestyret har myndighet over, og øvrig innsats.

Figur 3. Utviklingen de siste årene i innsatsen rettet mot hver delportefølje fordelt på målrettet og øvrig innsats fra Forskningsrådet (NFR) og EU
Figur 4 Samlet innsats i Forskningsrådet for hele Havporteføljen fordelt på sektorer og søknadstyper
Figur 5 Samlet innsats i den marine delporteføljen fordelt på sektorer og søknadstyper
Figur 6. Samlet innsats i havbruksporteføljen fordelt på sektorer og søknadstyper
Figur 7. Samlet innsats i den maritime delporteføljen fordelt på sektorer og søknadstyper

SkatteFunn kommer i tillegg til innsatsen angitt ovenfor, og i 2020 var det budsjetterte skattefradraget for prosjekter innen Hav på 664 mill. kroner fordelt på 342 mill. kroner til sektoren Marin/sjømat, 167 mill. kroner til Fiskeri og havbruk og 255 mill. kroner til Maritim.

Mere detaljert statistikk for samlet innsats i Forskningsrådet og målrettet innsats innenfor delporteføljene marin, havbruk og maritim vises i kapittel 3.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 07.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.