Porteføljeanalysen for Hav

Statistikk over relevante prosjekter i porteføljen

 • Den målrettede porteføljen til hav er satt sammen av de tre tidligere programmene MAROFF, MARINFORSK og HAVBRUK. I tillegg har porteføljestyret for hav ansvaret for Forskningsrådets satsning på havteknologi, og er gitt bevilgningsmyndighet for den tverrgående satsingen "Havteknologi på tvers".
 • Den samlede nasjonale FoU innsatsen innenfor hav var i 2017 ca. 7,8 milliarder kroner (NIFU, 2019)
 • Forskningsrådets totalportefølje innenfor hav var i 2019 ca. 1 milliard kroner (eksklusive basisbevilgninger til instituttene) fordelt på 645 prosjekter
 • Til sammenligning var den norske innsatsen finansiert av EU 232 millioner kroner i 2019
 • Det budsjetterte skattefradraget basert på SkatteFUNN-prosjekter i 2019 var 716 millioner kroner innenfor marin/sjømat og 270 millioner innenfor maritim sektor
 • Den målrettede porteføljen innenfor hav var i 2019 ca. 484 millioner kroner, med følgende fordeling (mill. kr.):
  • Maritim (MAROFF) 166
  • Marin (MARINFORSK) 122
  • Havbruk (HAVBRUK) 196
  • Havteknologi på tvers (for 2019 inkludert i MAROFF og HAVBRUK)

For statistikk for nasjonal innsats, samlet innsats i Forskningsrådet og EU, samt målrettet innsats innenfor delporteføljene maritim, havbruk og marin vises til vedlagte porteføljebeskrivelse (baserer seg på tall ved starten av 2020).