Porteføljeanalysen for Hav

Omfanget av porteføljeanalysen

Porteføljestyret for hav har ansvar for delporteføljene marin, havbruk og maritim aktivitet i tillegg til havteknologi i Forskningsrådet. Det marine området inkluderer forskning på økosystemene i hav- og kystområder og påvirkninger fra menneskelig aktivitet, samt hele verdikjeden fra høsting av marine ressurser via foredling til marked.  Maritim sektor omfatter rederinæringen, verftsindustrien, tjenesteleverandører og utstyrs-leverandører til alle typer skip og fartøy for utnyttelse av havrommet, inkludert fartøy og maritim teknologi knyttet til andre havnæringer. Den inkluderer også forskningsmiljøer på teknologiske og samfunnsvitenskapelige tema av betydning for norsk maritim næring. Havbruksporteføljen retter seg mot hele verdikjeden i havbruk, fra avl og fôrråstoff til konsument, inkludert foredling og marked. Havbruksporteføljen er primært næringsrettet, men har også betydelig relevans for forvaltningen av denne i tillegg til grunnleggende kunnskapsoppbygging innenfor relevante forskningsområder. Porteføljen er et viktig virkemiddel for å realisere Forskningsrådets satsing på bioøkonomi.

Havteknologi spenner over alle havrelaterte bransjer, inklusive leverandørindustrien. Det er særskilt prioritet på kompetanse og teknologioverføring mellom havnæringene.

Denne porteføljeanalysen er gjort på Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter dvs. Forskningsrådets egen innsats, EU-innsats og Skattefunn, som er registrert t.o.m 2020. Øvrig nasjonal innsats er også tatt med. Analysen gjelder porteføljeområdet Hav sitt ansvarsområde slik det kan beskrives i de fire porteføljedimensjonene:

Fag/teknologi

Havporteføljen spenner over et bredt spekter av fagområder. Hovedvekten er på teknologi, matematikk og naturvitenskap, landbruks- og fiskerifag, men også med et innslag av samfunnsvitenskap. Porteføljen er spredt på ulike teknologiområder med bioteknologi, maritim teknologi, IKT og digitalisering og miljøteknologi som de viktigste.

Tema

Havporteføljen spenner fra marin grunnforskning til havbruksforskning og maritim forskning, utvikling og innovasjon (FoUoI).

Anvendelsesområder

Kunnskap om marine økosystemer er avgjørende for alle aktiviteter i porteføljen. Anvendelsen av den maritime forskningen er særlig knyttet til utvikling av maritime bransjer. Resultater fra havbruksforskningen anvendes for utvikling av en bærekraftig næring og er viktig for forvaltningen som regulerer bransjen. Resultater fra den grunnleggende forskningen knyttet til ressursgrunnlaget er relevant for utvikling av bærekraftig fiskeri og sjømatindustrien. Resultatene fra den marine porteføljen gir et viktig kunnskapsgrunnlag for myndighetenes økosystembaserte forvaltning. Samtlige porteføljer henvender seg til norske forskningsinstitutter, universiteter, høgskoler og andre forskningsmiljøer, og mot forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig, men i ulik grad. Havteknologiporteføljen spenner over alle havrelaterte bransjer og forvaltning, også de som omfattes av andre porteføljestyrer, inklusive leverandørindustrien.

FoUoI-verdikjede

Forskningen i porteføljen for hav inkluderer grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon. FoUoI-innsatsen omfatter både nysgjerrighetsdrevet, problemorientert og næringsrettet forskning. De ulike områdene opererer innenfor ulike deler av FoUoI-verdikjeden. Mens den marine innsatsen i hovedsak er rettet mot grunnleggende forskning og anvendt forskning, er havteknologi og den maritime innsatsen primært rettet mot FoU som gir innovasjon i bedriftene, og næringsrettet anvendt forskning og kompetansebygging i forskningsmiljøene. Hovedinnsatsen i havbruksforskningen ligger mellom marin og maritim innsats i FoUoI-verdikjeden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 19.10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.