Investeringsplanen for Hav

Investeringsplanen beskriver hvordan porteføljeplanen er tenkt operasjonalisert. Den inneholder hvilke prioriteringer som ligger til grunn for bruk av porteføljestyrets egne midler samt planer for utlysninger og andre tiltak. Investeringsplanen er treårig, men rulleres hvert år.

Investeringsplanen for Hav

Porteføljestyre for hav har et overordnet ansvar for Forskningsrådets havportefølje, som består av og er inndelt i delporteføljer innenfor det marine, det maritime, havbruk og havteknologi. Hver av de fire delporteføljene består av målrettet innsats og øvrig innsats.

Budsjettformålene under porteføljen for hav har stor tematisk bredde og variasjon, og anvender et bredt spekter av Forskningsrådets virkemidler. Porteføljens investeringsmål og heri investeringsplan er av den grunn fordelt på det enkelte budsjettformål innenfor porteføljen for hav.

Porteføljestyret for hav har investeringsansvar for den målrettede innsatsen gjennom budsjettformålene