Porteføljeanalysen for Klima og polar

Finansiering

KLIMA: Klima- og miljødepartementet har sektoransvar for klima og er den største finansøren. I tillegg bidrar Kunnskapsdepartementet med sektorovergripende finansiering. Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet har tidligere bidratt til budsjettformålet KLIMAFORSK, samt Utenriksdepartementet med en øremerket bevilgning til forskning om Europeisk klima- og energipolitikk.

Klima er et tema som griper inn i de fleste sektorer, og alle sektorer har ansvar for å bidra til klimaforskningen. Det har vært og er behov for å bygge forskningskapasitet og kompetanse i alle sektorene. Porteføljens tilgjengelige ressurser står ikke i forhold til disse forsknings- og innovasjonsbehovene. Dette til tross for et stort tilfang av kvalitativt gode prosjektsøknader. Forskningsrådet har som ambisjon å bidra til nødvendig kunnskapsoppbygging i sektorene (om blant annet effekter av og tilpasning til klimaendringer og muligheter for å redusere utslipp) noe som innebærer å forsterke departementenes sektoransvar for klimarelevant forskning. Av den offentlige finansieringen innenfor klima går om lag 33% kanalisert gjennom Forskningsrådet direkte fra departementene.

POLAR: Kunnskapsdepartementet har sektoransvaret for polarforskningen, og bidrar med mer enn halvparten av midlene til polarforskning gjennom Forskningsrådet. I tillegg er det et visst bidrag fra KLD. NFD, OED og UD bidrar noe. UD bidrar med ca. 1%. Nærings- og Fiskeridepartementet bidrar med omtrent 7% av polarfinansieringen. Dette kan sees i lys av at 60% av ressursinnsatsen i norsk polarforskning er marint (NIFU 2019:24).

Av den offentlige finansieringen går om lag 40% direkte fra departementer i form av grunnbudsjett og grunnbevilgninger til ulike forskningsinstitusjoner, mens om lag 25%, (372 mill. kroner), er kanalisert gjennom Forskningsrådet.