Porteføljeanalysen for Klima og polar

Vurdering av porteføljen mot måloppnåelse

Forskningsrådets strategi for 2020-2024 har tre hovedmål; a) Bærekraftig utvikling, b) Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og c) Omstilling i næringsliv og offentlig sektor.

Under disse tre hovedmålene er det fem strategiske områder; Hav, Grønt skifte, Helse og velferd, Teknologi og digitalisering og Globalisering og samhørighet. Den nåværende porteføljeplanen for Klima og polar er tett koblet mot Forskningsrådets strategi 2020-2024. Klima og polarporteføljen bidrar hovedsakelig til strategiens hovedmål om grensesprengende forskning og innovasjon samt bærekraftig utvikling. Av de fem strategiske områdene er særlig Hav, Grønt skifte og Teknologi og digitalisering relevant for klima- og polarporteføljen.

Forskningsrådets strategi er ny, og porteføljeplanen er fortsatt under utvikling. Forskningsrådets tallmateriale er så langt lite egnet til å vurdere måloppnåelse i forhold til porteføljeplanens mål.

Porteføljeanalysen skal i sitt forsøk på å analysere måloppnåelse, struktureres i forhold til de fire dimensjonene fag/teknologi, tema, anvendelsesområdet og FoUoI-verdikjede. I tillegg kommenteres arbeidsdeling nasjonalt og internasjonalt, samt finansiering. De fire dimensjonene er også omtalt under avgrensningen av porteføljen i kapittel 1. Det understrekes at en slik analyse, i fravær av bibliometriske undersøkelser e.l., i liten grad kan gi andre enn enkle og kvantitative mål på hvorvidt prosjektene i porteføljen dekker de ulike målene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. januar 2022, 15.38 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.