Porteføljeanalysen for Klima og polar

Underliggende portefølje klima

Underliggende portefølje klima er totalt sett større enn polarporteføljen, både med tanke på budsjett og antall prosjekter.

Siden 2014 har samlet finansiering av klimaprosjekter fra Forskningsrådet og EU økt fra 482 millioner til 775 millioner. Av 2019 beløpet utgjør finansiering fra Forskningsrådet 83% og EU 17%. Forskningsrådet har i perioden økt finansieringen til klimaforskning fra 402 millioner til 641 millioner (appendiks KP7). I samme periode er innsatsen budsjettformålet KLIMAFORSK blitt endret mye, fra 105 millioner i 2014 til 203 millioner i 2016, og deretter ned til 146 millioner i 2019. Innsatsen innen forskningsinfrastruktur (FORINFRA) går noe opp og ned, men er total sett nær doblet fra 64 millioner i 2014 til 127 millioner i 2019. POLARPROG, FRINATEK og ENERGIX står for den resterende innsatsen i Forskningsrådets investeringer i underliggende portefølje klima, mens EU-innsatsen fordeler seg på miljø (Horisont 2020s ENVIRONMENT og det foregående tilsvarende i 7. rammeprogram), ERCstipender og infrastruktur.

Antall prosjekter merket med klima var 463 i 2019, 371 av disse er finansiert fra Forskningsrådet og 92 fra EU. Fra 2014 er dette en total økning på 24 prosjekter, hvorav 15 fra Forskningsrådet og 9 fra EU. I denne perioden er det Instituttsektoren som står for økningen i antall prosjekter fra Forskningsrådet, mens UoH-sektoren øker kraftig i antall EU prosjekter (fra 33 til 54) og Instituttsektoren her går ned fra 62 til 54. For sektoren næringsliv holder antall prosjekter både fra Forskningsrådet og EU seg ganske konstant gjennom perioden.

Sektorene

I klimaporteføljen er UoH og instituttsektoren de to dominerende sektorene, og i 2019 sto de for 88% av den underliggende porteføljens totalbudsjett (inkludert EU). Næringsliv hadde en andel på kun 1% mens sektoren "Øvrige" og "Utlandet" 13% står for den resterende andelen av klimaporteføljens budsjett (appendiks KP8). Videre er "Matematikk og naturvitenskap" (64%) det klart største fagområdet, deretter følger "Samfunnsvitenskap" (21%) og Teknologi (9%). De andre fagområdene med prosjekter merket klima er "Humaniora" (3%), "Landbruks- og fiskerifag" (2%), "Annet" (0,5%) mens "Medisin og helsefag" er representert i porteføljen i perioden 2014-2017, men ikke senere (appendiks KP9).
 
Man kan også trekke ut tall på disiplinnivå, og i det følgende er prosentvis innsats i spenn fra laveste til største tall innenfor hver disiplinene vurdert opp mot total innsats innenfor porteføljen i perioden 2014-2019.

"Geofag" (26-42%) utgjør den største disiplinen fulgt av "Matematikk/naturvitenskap – tverrfaglig" (9-27%) og "Zoologiske og botaniske fag" (8-15%).
"Samfunnsfag – tverrfaglig" (9-14%) er det største faget utenfor "Matematikk og naturvitenskap". Den resterende andelen er EU-prosjektene (14-21%), og det er grunn til å tro at dominansen av Geofag dermed er enda større.

Geofag og Andre geofag

Innenfor "Geofag" er ikke videre underdeling i subdisipliner helt komplett, slik at en stor andel av prosjektene faller under subkategoriene "Geofag" og "Andre geofag". Til sammen utgjør disse to subkategoriene 26-45% av Geofag-porteføljen i 2014-2019-perioden. Ellers er "Oseanografi" (15-20%) og "Meteorologi" (14-23%) de største subdisiplinene gjennom 2014-2019, mens innen oseanografi, hydrologi, kvartærgeologi, marin geologi, faste jords fysikk og sedimentologi også er representert.

Zoologiske og botaniske fag

Innen "Zoologiske og botaniske fag" er det marinbiologi som de fleste årene utgjør den største subdisiplinen i klimaporteføljen (38-63%), mens økologi (28-51%) også er stort.

Samfunnsfag-tverrfaglig

Kategorien "Samfunnsfag-tverrfaglig" inneholder to undergrupper, og den dominerende her er "Tverr/flerfaglig samfunnsvitenskap og andre fagområder" som også øker i omfang gjennom perioden 2014-2019. Dette viser at graden av samarbeid på tvers av natur og samfunn ser ut til å øke. Innenfor samfunnsvitenskapelig forskning er ellers spesielt Samfunnsgeografi, Urbanisme og fysisk planlegging, og Samfunnsøkonomi disipliner med flere prosjekter gjennom hele perioden. Men mange samfunnsvitenskapelige disipliner er representert med prosjekter.

Teknologi

Innen fagområdet "Teknologi" er det en stor spredning av prosjekter innenfor underdisipliner. Også fagområdet "Landbruks og fiskerifag" har prosjekter innenfor flere kategorier, men det er underkategorien "Landbruksfag" som er størst. Innenfor "Humaniora" er Arkeologi den subdisiplinen som har flest prosjekter. Innen områdene Teknologi, Landbruks og fiskerifag og Humaniora er det en tverrfaglig/flerfaglig kategori som er representert med flere prosjekter. 

Appendiks

Appendiks KP7 Underliggende portefølje klima - Finansiering 2014-2019

Appendiks KP7. Graf over underliggende portefølje klima - Finansiering 2014-2019

Appendiks KP8 Underliggende portefølje klima - Antall prosjekter og budsjett per sektorer, 2014-2019

Appendiks KP8 - Graf over underliggende portefølje klima - Antall prosjekter og budsjett per sektorer, 2014-2019

Appendiks KP-9 Underliggende portefølje klima - Antall prosjekt og budsjett per fagområder, 2014-2019

Appendiks KP-9 Underliggende portefølje klima - Antall prosjekt og budsjett per fagområder, 2014-2019