Hele 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning. Programmet er det niende i rekken av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og etterfølger Horisont 2020. En viktig nyvinning er innføringen av ambisiøse samfunnsoppdrag (missions) for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer.

Tre hovedsøyler i Horisont Europa

Horisont Europa består av tre "søyler":

  1. fremragende forskning
  2. globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv
  3. innovativt Europa og et tverrgående område. 

1. Fremragende forskning

I denne søylen finner du satsninger på banebrytende, nysgjerrighetsdrevet forskning under Det europeiske forskningsrådet (ERC), mobilitetsvirkemidler under Marie Skłodowska-Curie Actions og forskningsinfrastruktur.

2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv

Her er det etablert seks brede klynger som satser på samfunnsutfordringer og industrielt lederskap (muliggjørende teknologier). Klyngene finansierer tematisk forskning og innovasjon i samarbeidsprosjekter.

Mer enn halvparten av budsjettet for Horisont Europa er foreslått avsatt til søyle to. Fra denne søylen vil også satsinger på samfunnsoppdrag (missions) og partnerskap bli finansiert.

3. Innovativt Europa

Søylen Innovative Europe har som mål å bringe Europa i front innenfor markedsskapende innovasjon og SMB-vekst gjennom European Innovation Council (EIC).

Pilaren støtter utviklingen av det europeiske innovasjonslandskapet, blant annet gjennom European Institute of Innovation and Technology (EIT) som fremmer integreringen av næringsliv, forskning, høyere utdanning og entreprenørskap.

Tverrgående del - WIDERA

I tillegg til de tre hovedsøylene, består Horisont Europa av en tverrgående del (WIDERA) som skal sikre bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Hovedinnholdet i den tverrgående delen skal i tillegg bidra til spredning av fremragende kvalitet og reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet.

Hva er "missions"?

Europakommisjonen har identifisert fem samfunnsoppdrag som de ønsker konkrete og ambisiøse løsninger på innen 2030. Samfunnsoppdragene gjør at forsknings- og innovasjonspolitikken retter seg enda mer mot det å løse globale samfunnsutfordringer. Ved å knytte forskning og innovasjon tettere til politiske strategier, reguleringer og datatjenester, skal det skapes løsninger raskere enn tidligere.

Fem samfunnsoppdrag utpekt

  1. Tilpasning til klimaendringer inkludert samfunnsendring
  2. kreft
  3. sunne hav, kystområder og vassdrag
  4. klimanøytrale og smarte byer
  5. jordhelse

Europeiske partnerskap

En fjerdedel av midlene i Horisont Europa går til partnerskap. Gjennom partnerskapene inngår Europakommisjonen avtaler om at midler fra rammeprogrammet skal brukes sammen med midler fra medlemslandene eller fra næringslivet. Hovedtyngden av midlene går til industrirettede partnerskap.

Det er tre typer partnerskap: samfinansierte, avtalebaserte og institusjonelle. Utlysninger fra partnerskapene representerer store muligheter for norske forskningsmiljøer og bedrifter.

Les mer om Horisont Europa

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.00 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.