Beskrivelse av data fra EUs rammeprogram

Horisont Europa (2021-2027) er EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon med et totalbudsjett på 95,5 milliarder euro. Deltagelsen gir tilgang til verdensledende forskningsmiljøer og -infrastrukturer, mulighet til å være med i satsinger for å løse store samfunnsutfordringer samt tilgang til kunnskap, nettverk, verdikjeder og markeder.

Satsingene er spesielt tett knyttet til klimamålene, bærekraftighet, grønt skifte og digital omstilling. Kommisjonen vektlegger tydeligere synergier og samspill mellom de ulike europeiske forskning- og innovasjonssatsinger og mellom disse og nasjonale satsinger.                

Horisont 2020 (2014-2020) hadde et budsjett på rundt 75 milliarder euro, og ble regnet som verdens største forsknings- og innovasjonsprogram i sitt slag. Målsetningen var å bedre den økonomiske veksten og øke sysselsettingen i Europa, bidra til å utvikle verdensledende forsknings- og innovasjonsmiljøer samt til å håndtere de store samfunnsutfordringene.  

Norge deltar som fullt medlem via EØS-avtalen, og kontingenten vi betaler for å delta i rammeprogrammene utgjør en betydelig del av de ressursene Norge investerer i kunnskap. Den europeiske satsingen på forskning og innovasjon innebærer muligheter innenfor et bredt spekter av temaer og aktiviteter for norske forskningsinstitusjoner, norske bedrifter og norsk offentlig sektor.  

Forskningsrådet mottar resultater fra deltakelsen i EUs rammeprogrammer via EU-kommisjonens database eCorda. Datasettene inneholder detaljerte data ned på deltaker- og prosjektnivå, og vises for ulike dimensjoner. 

I EUs rammeprogram er det organisasjonen (juridisk enhet), og ikke forskeren, som registreres som deltaker. De fleste søknadene til rammeprogrammene kommer fra konsortier bestående av flere deltakere fra ulike land, men det lyses også ut midler til individuelle stipender og ordninger.  

Datasettene som offentliggjøres omfatter;

  • resultater fra den norske deltakelsen i signerte kontrakter i Horisont Europa og i Horisont 2020, inkludert prosjekter som er avsluttet. Resultater fra søknader som er innstilte for finansiering, men som ennå ikke har blitt til signert kontrakt, inngår ikke. 
  • resultater fra Horisont 2020 og fra oppstarten av Horisont Europa i 2021-2027 og fram til dato. 
  • dataene fra Horisont Europa omfatter resultater for organisasjoner som er offisielle deltakere (beneficiaries), dvs. som har undertegnet kontrakten, og for evt. tredjeparter (tredjeparter undertegner ikke kontrakten). I dataene fra Horisont 2020 derimot inngår det kun resultater for offisielle deltakere, og ikke data for eventuelle tredjeparter. 

Beløpene oppgis i euro. 

Det finnes flere visualiseringsverktøy med offentlige resultater fra deltakelsen i EUs rammeprogrammer, alle med eCorda som datakilde for disse dataene; 

Forskningsrådet

Resultater for Horisont Europa Resultater i Horisont Europa | Tableau Public og for Horisont 2020 Workbook: EU H2020_Norske resultater i kontraktene (tableau.com)

Inneholder resultater for norske organisasjoner som har deltatt/deltar i signerte kontrakter i henholdsvis Horisont Europa og Horisont 2020. EU-dataene i Forskningsrådets datavarehus oppdateres vanligvis to ganger i året. Data for norske organisasjoner "er vasket" opp mot inndelingen i Forskningsrådets organisasjonsregister, slik at blant annet organisasjonsnavnene er korrekte og organisasjonenes FoU-sektor tilhørighet stemmer overens med den norske inndelingen. Vaskingen gjøres i Forskningsrådet ved mottak av nye data.

EU-kommisjonen  

Qlik Sense Hub (europa.eu). Inneholder resultater for alle land som har deltatt i signerte kontrakter i henholdsvis Horisont Europa og Horisont 2020. Dataene oppdateres vanligvis hver måned.

Det finnes også nyttige prosjektbanker hvor man blant annet kan søke opp informasjon om prosjekter fra EUs rammeprogrammer; 

Forskningsrådets prosjektbank

https://www.forskningsradet.no/prosjektbanken/#/explore/projects/Kilde=EU.  

Forskningsrådets prosjektbank er et nyttig verktøy hvor man både kan hente informasjon om signerte kontrakter med norsk deltakelse i EUs rammeprogrammer, og se tilhørende resultater.

Merk at resultatene i prosjektbanken viser periodiserte beløp og i norske kroner, i motsetning til hvordan resultatene fra EUs rammeprogrammer vanligvis rapporteres (dvs. uperiodisert og i Euro).

Cordis

https://cordis.europa.eu/search/simple_en.

Cordis er EU-kommisjonens prosjektbank som både inneholder detaljert informasjon om alle signerte kontrakter og resultater fra EUs rammeprogrammer. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 07:25 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.