Europeiske partnerskap i Horisont Europa - Hva er det?

En fjerdedel av alle midlene i Horisont Europa går til partnerskap. Partnerskapene er store konsortier med mange aktører innenfor ulike fagområder, sektorer og bransjer. Slike partnerskap kjennetegnes ved at Europakommisjonen, gjennom partnerskapene, inngår avtaler om at midler fra rammeprogrammet skal brukes sammen med midler fra medlemslandene eller fra næringslivet. Hovedtyngden av midlene går til industrirettede partnerskap.

ERA-LEARN har nettsider med blant annet informasjon om partnerskapene, om deltakelser, om utlysninger ("call calendar") og om finansierte prosjekter. Det er tre typer partnerskap: samfinansierte, avtalebaserte og institusjonelle. Deltakelse i partnerskapene representerer store muligheter for norske forskningsmiljøer og bedrifter.

De tre partnerskapstypene i Horisont Europa 

Partnerskapene i Horisont Europa etableres gjennom tre ulike typer avtaler mellom Europakommisjonen og de aktuelle partnerne. For noen partnerskap krever EU offentlig nasjonal medfinansiering. Norsk deltakelse i disse vedtas formelt av Kunnskapsdepartementet og relevant sektordepartement, og den norske finansieringen kommer i de fleste tilfeller fra Forskningsrådet.

Samfinansierte

Samfinansierte partnerskap (co-funded) etableres gjennom en Grant Agreement mellom Kommisjonen og nasjonale forskningsfinansierende aktører. Hovedaktiviteten er å arrangere fellesutlysninger med finansiering fra landene, men partnerskapene driver også andre aktiviteter som skal styrke samarbeidet mellom landene. Horisont Europa vil som hovedregel bidra med finansiering inntil 30 prosent av det landene bidrar med. Partnerskapene organiserer egne utlysninger som vil være tilgjengelig i EUs søknadsportal. I de aller fleste av denne type partnerskap er Forskningsrådet norsk partner og utlysninger der norske miljøer kan søke, blir også kunngjort på Forskningsrådets nettsider.

Avtalebaserte

Avtalebaserte partnerskap (Co-programmed) etableres gjennom et såkalt Memorandum of Understanding (MoU) mellom Europakommisjonen og andre aktører. Partnerne kan være industri, paraplyorganisasjoner, offentlige myndigheter eller forskningsinstitusjoner. Gjennom denne avtalen får partnerne innflytelse på utlysninger i rammeprogrammet og må samtidig forplikte seg til å bruke egne ressurser på samme område. For disse partnerskapene er det snakk om ordinære utlysninger i rammeprogrammet, som er tilgjengelig i EUs søknadsportal.

Institusjonelle

Institusjonelle partnerskap (Institutionalised) er forankret i EU-traktatens artikkel 185 eller 187, og etableres som egne juridiske enheter gjennom vedtak i Rådet og Parlamentet. Partnerne kan være industri, paraplyorganisasjoner, offentlige aktører eller forskningsinstitusjoner. Partnerskapene har egne sekretariater som driver aktivitetene. De organiserer også egne utlysninger som vil være tilgjengelige i EUs søknadsportal.

Her er partnerskapene i Horisont Europa 

Det er etablert 49 partnerskap ved oppstarten av Horisont Europa. De fleste er innenfor fire av de tematiske klyngene i det som heter Pilar 2 i Horisont Europa. Nedenfor er en kort omtale av hvert enkelt. Vi har beholdt de engelske titlene siden det er disse man må forholde seg til i all informasjon og dialog om partnerskap.

Alle partnerskapene har en kontaktperson i Forskningsrådet. I de tilfellene der Forskningsrådet bidrar med finansiering, deltar Forskningsrådet også i partnerskapets styringsorganer. For en del av de andre partnerskapene er det etablert en såkalt SRG (State representative group) der Forskningsrådet deltar, eventuelt sammen med relevant departement.

Partnerskapene er store konsortier med mange aktører innenfor ulike fagområder, sektorer og bransjer. De kan fungere svært ulikt og det er derfor kontaktpersonen for det enkelte partnerskap som best kan orientere om planer, aktiviteter og muligheter for norske aktører.

Blått flagg med gule stjerner med teksten "European partnership, Co-founded by the European Union"

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. september 2023, 00:10 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.