Fakta om Horisont Europa

Horisont Europa er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Hele 35 prosent av budsjettet skal gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning.

Programmet er det niende i rekken av EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer og etterfølger Horisont 2020. En viktig nyvinning er innføringen av ambisiøse "missions"-orienterte forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer.

Tre hovedsøyler i Horisont Europa

I Horisont Europa beholdes strukturen med tre søyler slik vi kjenner det fra Horisont 2020, men innholdet i de enkelte søylene endres noe.

1. Fremragende vitenskap

Her videreføres satsninger på banebrytende, nysgjerrighetsdrevet forskning under Det europeiske forskningsrådet (ERC), mobilitetsvirkemidler under Marie Skłodowska-Curie Actions og forskningsinfrastruktur.

2. Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv

Her etableres det seks brede klynger som viderefører satsinger på samfunnsutfordringer og industrielt lederskap (muliggjørende teknologier) i Horisont 2020. Under søyle to blir det finansiert tematisk forskning og innovasjon i samarbeidsprosjekter.

Mer enn halvparten av budsjettet for Horisont Europa er foreslått avsatt til søyle to. Fra denne søylen vil også satsinger på missions og partnerskap bli finansiert.

3. Innovativt Europa

Søylen Innovative Europe har som mål å bringe Europa i front innen markedsskapende innovasjon og SMB-vekst gjennom European Innovation Council (EIC). Pilaren støtter også den generelle utviklingen av det europeiske innovasjonslandskapet. European Institute of Innovation and Technology (EIT) fremmer integreringen av næringsliv, forskning, høyere utdanning og entreprenørskap.

Tverrgående del - WIDERA

I tillegg til de tre hovedsøylene, består Horisont Europa av en tverrgående del (WIDERA) som skal sikre bredere deltakelse og styrking av Det europeiske forskningsområdet (ERA).

Hovedinnholdet i den tverrgående delen skal i tillegg bidra spredning av fremragende kvalitet og reformere og forbedre det europeiske forsknings- og innovasjonssystemet.

Hva er "missions"?

I Horisont Europa-sammenheng er missions, eller samfunnsoppdrag, et virkemiddel for å løse store samfunnsutfordringer. Gjennom klare, tidsavgrensede og målrettede tematisk oppdrag ønsker man å sette politisk dagsorden og skape folkelig engasjement for samfunnsoppdragene.

Fem samfunnsoppdrag utpekt

  1. tilpasning til klimaendringer inkludert samfunnsendring
  2. kreft
  3. sunne hav, kystområder og vassdrag
  4. klimanøytrale og smarte byer
  5. jordhelse

Les mer om missions her (forskningsradet.no).

Europeiske partnerskap - hva er det?

En fjerdedel av midlene i Horisont Europa går til partnerskap. Gjennom partnerskapene inngår Europakommisjonen avtaler om at midler fra rammeprogrammet skal brukes sammen med midler fra medlemslandene eller fra næringslivet. Hovedtyngden av midlene går til industrirettede partnerskap. Det er tre typer partnerskap: samfinansierte, avtalebaserte og institusjonelle. Utlysninger fra partnerskapene representerer store muligheter for norske forskningsmiljøer og bedrifter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 01:31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.