Mandat for operativ gruppe i design- og implementeringsfasen

Regjeringen lanserte i Meld. St. 5 (2022-2023) Langtidsplanen for forskning- og høyere utdanning 2023-2032 et samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr som Stortinget sluttet seg til 14. februar 2023. Det overordnede målet for samfunnsoppdraget er at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. En operativ gruppe skal komme med forslag til hvordan samfunnsoppdraget skal utvikles videre som virkemiddel. Tidfestede mål og delmål for samfunnsoppdraget skal fastsettes i design- og implementeringsfasen i 2023. Dette mandatet beskriver ansvaret til den operative gruppen i denne perioden.

Oppgaver

Operativ gruppe har i design- og impementeringsfasen ansvar for å starte opp arbeidet med å utvikle samfunnsoppdraget. Dette innebærer å sørge for bred involvering og mobilsering.

Operativ gruppe skal:

 • utarbeide mandat for og etablere en ekspertgruppe
 • vurdere forslag til tidfestede mål og delmål fra ekspertgruppen
 • arrangere innspillsmøter
 • sammenstille kunnskapsgrunnlag og gi faglige innspill
 • ha oversikt over tildelinger og prosjekter på fôrområdet, samt regelverksutvikling
 • belyse problemstillinger og eventuelle barrierer samt foreslå tiltak for måloppnåelse og gjennomføring, eventuelt innhente ytterligere kunnskapsgrunnlag som er relevant for denne fasen
 • foreslå videre organisering av samfunnsoppdraget etter design- og implementeringsfase

Etablering av en ekspertgruppe

Den operative gruppen skal etablere en ekspertgruppe som skal gi råd og faglige innspill til utformingen av samfunnsoppdraget. Ekspertgruppen skal peke på eventuelle kunnskapshull og barrierer av betydning for måloppnåelsen, foreslå tidfestede mål og delmål, og gi råd om involvering og brukermedvirkning. Medlemmene i ekspertgruppen bør bestå av aktører fra industrien, næringene, FoU-miljøer, NGO-er m.fl. Ekspertgruppen rapporterer til operativ gruppe.

Sammensetning og roller

Operativ gruppe

 • Forskningsrådet (leder)
 • Innovasjon Norge
 • Mattilsynet
 • Fiskeridirektoratet
 • Landbruksdirektoratet
 • Miljødirektoratet
 • Siva
 • Enova (inviteres)
 • Fiskeri- og havbruksnæringes forskningsfinansiering AS (FHF)
 • Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA)

Sekretariat

Forskningsrådet (leder) og Innovasjon Norge utgjør sekretariatet for operativ gruppe.

Rapportering

Operativ gruppe rapporterer til styringsgruppen, som har ansvaret for avklaringer og forankring i departementene. Innspill fra operativ gruppe til styringsgruppen må forankres i egne virksomheter. Rapportering på fremdrift av samfunnsoppdraget skal også inngå i den ordinære styringsdialogen mellom virksomhetene og departementene.

Økonomi

Arbeidet i design- og implementeringsfasen gjennomføres innenfor gjeldende budsjettrammer i alle involverte virksomheter. Det vises for øvrig til føringer i NFDs og LMDs tildelingsbrev til Forskningsrådet for 2023 vedr. ev. utredninger og/eller kunnskapsoppsummeringer, og at eventuelle kostnader knyttet til dette må finansieres innenfor gjeldende bevilgning til Forskningsrådet.

Frist for leveranser

 • Ekspertgruppen skal være opprettet innen utgangen av april 2023
 • Forslag til tidfestede mål og delmål innen utgangen av oktober 2023
 • Forslag til videre organisering av samfunnsoppdraget innen 15. november

Versjon 23.03.23

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 11:33 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.