Mandat til ekspertgruppen samfunnsoppdrag bærekraftig fôr

Regjeringen lanserte i Meld. St. 5 (2022-2023) Langtidsplanen for forskning- og høyere utdanning 2023-2032 et samfunnsoppdrag om bærekraftig fôr som Stortinget sluttet seg til 14. februar 2023. Det overordnede målet for samfunnsoppdraget er at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. En operativ gruppe skal komme med forslag til hvordan samfunnsoppdraget skal utvikles videre som virkemiddel.

I mandatet til samfunnsoppdragets operative gruppe (gitt av Styringsgruppen) står:
Den operative gruppen skal etablere en ekspertgruppe som skal gi råd og faglige innspill til utforming av samfunnsoppdraget. Ekspertgruppen skal peke på kunnskapshull og barrierer av betydning for måloppnåelse, foreslå tidfestede mål og delmål, og gi råd om involvering og brukermedvirkning. Medlemmene i ekspertgruppen bør bestå av aktører fra industrien, næringene, FoU-miljøer, NGO-er m.fl. Ekspertgruppen rapporterer til operativ gruppe.

Arbeidet både for den operative gruppen og ekspertgruppen er begrenset til å lage en plan for hvordan samfunnsoppdraget skal utvikles som virkemiddel.
På denne bakgrunn oppnevner den operative gruppen en ekspertgruppe med følgende mandat:

Ekspertgruppa skal

 1. gi innspill til hvordan samfunnsoppdraget bør organiseres;
  • foreslå ulike styringsmodeller, som regulerer forholdet mellom aktørene aktive i oppdraget
  • peke på fremgangsmåter for en hensiktsmessig involvering og medvirkning av enkeltmennesker, bransjer og samfunnsområder, med mål om en mest mulig åpen, involverende og transparent prosess
  • identifisere grep for å sikre god erfaringsutveksling og læring mellom aktørene som er involvert i samfunnsoppdraget, opp mot politikk og bredt ut i samfunnet
  • skissere rammer for en kommunikasjons- og formidlingsplan
 2. foreslå kvantifiserbare, djerve mål for utvikling av bærekraftig fôr med potensial for industriell produksjon og høy verdiskaping. Hva skal oppnås innen 2030? Forslag til milepæler og delmål underveis (år 1, år 2 osv). I tillegg foreslås adekvate indikatorer for måloppnåelse
 3. identifisere særskilte områder hvor det trengs ny kunnskap, eller nye anvendelser av eksisterende kunnskap, og foreslå metoder for å hente inn denne kunnskapen, for å nå målene i samfunnsoppdraget
 4. peke på mulige barrierer og komme med forslag til hvordan disse kan håndteres, for å nå målene for samfunnsoppdraget

Ekspertgruppen kan foreslå tilføyelser til sitt mandat. Operativ gruppe tar stilling til forslagene.

Rammer for arbeidet

 • Den operative gruppen utnevner en leder av ekspertgruppen.
 • Det oppnevnte sekretariatet for samfunnsoppdraget vil være sekretariat for ekspertgruppen
 • Gruppens varighet går fram til høst 2023 når forslag er overlevert operativ gruppe.
 • Gruppen er underlagt operativ gruppe og rapporterer skriftlig til operativ gruppe.
 • I dialog med operativ gruppe kan ekspertgruppen levere tematiske delrapporter, gjerne i sammenheng med innspillsmøter
 • Det avholdes et hensiktsmessig antall møter mellom ekspertgruppen og operativ gruppe.
 • I dialog med operativ gruppe kan ekspertgruppen innhente ytterlig ekspertråd ved behov

Godkjent av Operativ gruppe i møte 30.3.23

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 12:51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.