Fakta om samfunnsoppdraget

Samfunnsoppdraget om berekraftig fôr blir leidd av Nærings- og fiskeridepartementet, i tett samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Forskingsrådet leier ei operativ gruppe av fagetatar som skal foreslå utforming og konkrete mål for samfunnsoppdraget frå 2024 og framover. Det vil bli lagt til rette for brei involvering frå samfunnet, mellom anna gjennom innspelsmøte. Gruppa kjem også til å få innspel til arbeidet frå ei ekspertgruppe med aktørar frå næringane, FoU-miljø og interesseorganisasjonar. Målet er å ha tilrådingar for det vidare arbeidet klart innan midten av november 2023.

Andre involverte departement vil vere blant anna Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Operativ gruppe består av representantar frå Enova, Fiskeridirektoratet, Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfinasiering (FHF), Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA), Forskingsrådet, Innovasjon Noreg, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet, Miljødirektoratet og SIVA. Operativ gruppe ledes av Christina Abildgaard, Forskningsrådet.

Mandat for operativ gruppe i design og implementeringsfasen.

Sekretariatet består av Forskingsrådet og Innovasjon Noreg. Det hjelper både operative gruppa og ekspertgruppa.

Ekspertgruppa er oppretta av operativ gruppe og skal gje råd og faglege innspel til operativ gruppe om utforminga av samfunnsoppdraget.

Mandat for ekspertgruppa i design og implementeringsfasen.

Kontakt

Anders Karlsson-Drangsholt

    Hav og polar

Tina Rebecca Hov-Gylthe

    Mat og bioøkonomi

Eli Ragna Tærum

    Klima og miljø

Christina I.M. Abildgaard

    Hav og polar

Ekspertgruppe

Ekspertgruppen har aktørar frå næringane, FoU-miljø og interesseorganisasjonar og består av:

Einar Wathne (leder), Styreleder NCE Seafood Innovation
Dag Aksnes, Professor Universitetet i Bergen
Line Asker, Fagleder bærekraft DNB
Erik Olav Gracey, Global Leder: Kommersiell Bærekraft Biomar
Joakim Hauge, Teamleder bioøkonomi, Miljøstiftelsen Bellona
Kristin Hurum, Direktør for HR, bærekraft og kvalitet Cermaq Norge
Kari Ljøkjel, Daglig leder Felleskjøpet fôrutvikling
Åge Oterhals, Seniorforsker Nofima
Karin Marie Røhne, Leder tilførsel og rådgiving Nortura
Lars Sørgard, Professor Norges Handelshøyskole
Bob van Oort, Seniorforsker CICERO
Anne Cathrine Whist, Direktør produksjon, produktutvikling og forskning TINE
Bernd Wittgens, Senior forretningsutvikler SINTEF
Margareth Øverland, Professor Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Joanna Franzén, områdeleder for bærekraftige matsystemer, Vinnova

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. juni 2023, 14:15 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.