Fakta om samfunnsoppdraget

Samfunnsoppdrag skal vere ei banebrytande satsing for å finne løysing på definerte problem innanfor gitt tidsfrist. Utfordringa skal vere kjend, men løysinga ukjent. Det er eit poeng at fleire sektorar må koordinere seg og at resultata reelt skal implementerast i samfunnet.

Regjeringa har i Langtidsplanen for forsking og høgare utdanning sett seg som mål at alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr skal komme frå berekraftige kjelder og bidra til å redusere klimagassutsleppa i matsystema. Befolkningsvekst, auka press på areal og ressursar og meir usikre forsyningslinjer kan setje mattryggleiken under press. Samfunnsoppdraget om berekraftig fôr skal bidra til nye og innovative løysingar for å utnytte ressursane betre. Samtidig vil oppdraget gi viktige bidrag til dei måla Noreg har sett for klima, miljø, matproduksjon, sysselsetjing og verdiskaping. Den endelege formuleringa av hovudmålet, talfesting og vidareutvikling av delmåla vil utviklast i ein design- og implementeringsfase fram til november 2023.

Organisering av arbeidet

Samfunnsoppdraget om berekraftig fôr blir leidd av Nærings- og fiskeridepartementet, i tett samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Forskingsrådet leier ei operativ gruppe av fagetatar som skal foreslå utforming og konkrete mål for samfunnsoppdraget frå 2024 og framover. Det vil bli lagt til rette for brei involvering frå samfunnet, mellom anna gjennom ulike innspelsmøte. Gruppa kjem også til å få innspel til arbeidet frå ei ekspertgruppe med aktørar frå næringane, FoU-miljø og interesseorganisasjonar. Målet er å ha tilrådingar for det vidare arbeidet klart innan midten av november 2023.

Andre involverte departement vil vere blant anna Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Arbeidsgrupper vert oppretta etter behov frå den operative gruppa og ekspertgruppa når det er behov for målretta arbeid innanfor spesifikke områder.

Kontakt

Felles e-post for alle som jobbar med samfunnsoppdraget

Aktuelle utlysninger

Søknadsfrist
Løpende
07.06.2024
Planlagt

Obligatorisk skisse som grunnlag for søknader om forskningssentre for kunstig intelligens (KI-senter)

Forskningsrådet lyser ut midler til fire til seks femårige KI-sentre, innenfor en ramme på 850 millioner kroner. For å kunne sende søknad til hovedutlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen 7. juni 2024.

Banebrytende forskning
Muliggjørende teknologier
Humaniora og samfunnsvitenskap
Innovasjon
Kunstig intelligens
Søknadsfrist
Kommer
Planlagt

Forskningssentre for kunstig intelligens (KI-senter)

Dette er et varsel om kommende utlysning. Mer informasjon kommer før sommeren 2024. Forskningsrådet lyser ut midler til fire til seks femårige forskningssentre for kunstig intelligens (KI-sentre), innenfor en ramme på 850 millioner kroner. For å kunne sende søknad til denne utlysningen, må det sendes inn skisse innen fristen 7. juni 2024.

Banebrytende forskning
Muliggjørende teknologier
Humaniora og samfunnsvitenskap
Innovasjon
Kunstig intelligens

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:25 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.