Innmelding av timesatser fra instituttsektoren

I alle FoU-prosjekter med tilskudd fra Forskningsrådet kan forskningsinstituttene budsjettere med timesatser de selv har beregnet og fastlagt, basert på faktiske kostnader og effektiv drift. Timesatsene skal meldes inn til Forskningsrådet hvert år.

Det er følgende to grupper av institusjoner på Forskningsrådets liste over godkjente forskningsorganisasjoner som hvert år inviteres til å melde inn timesatser:

  1. Forskningsorganisasjoner omfattet av (og listet opp under overskriften) "Retningslinjer for statlig grunnbevilgning av forskningsinstitutter og forskningskonsern" skal melde inn timesatser.
  2. Forskningsorganisasjoner listet opp under overskriften "Andre godkjente forskningsorganisasjoner" kan velge å melde inn timesatser forutsatt at de oppfyller kravene i retningslinjene (se nedenfor).

Timesatsene skal benyttes i FoU-prosjekter med tilskudd fra Forskningsrådet, uavhengig om instituttet leder prosjektet eller inngår som samarbeidspartner i et faktisk samarbeid med prosjektansvarlig søker. Timesatsene skal også brukes i prosjekter finansiert gjennom grunnbevilgning fra Forskningsrådet eller andre offentlige etater.

Slik melder du inn timesatser til Forskningsrådet

De forskningsinstitusjoner som årlig inviteres til å melde inn timesatser får tildelt en egen gjestebruker. Denne brukeren får tilgang til et nettbasert skjema der timesatsene skal meldes inn. Brukernavn og passord for gjestebrukeren blir sendt til Forskningsrådets kontaktperson hos instituttene.

Rundsumssats for institutter som velger å ikke melde inn timesatser

Forskningsorganisasjoner i gruppen "Andre godkjente forskningsorganisasjoner" som ikke ønsker å melde inn timesatser eller ikke oppfyller kravene, skal benytte rundsumssatsen for personalkostander, som også benyttes i UH-sektoren.

Retningslinjer og veiledning

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 04:56 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.