Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i instituttsektoren

Forskningsinstitutter skal budsjettere personalkostnader og indirekte kostnader under ett for de ulike gruppene av FoU-medarbeidere som inngår i prosjektet.

Instituttene melder årlig inn timesatsene for ulike grupper av FoU-medarbeidere til Forskningsrådet. Forskningsorganisasjoner i gruppen "Andre godkjente forskningsorganisasjoner" som ikke ønsker å melde inn timesatser eller ikke oppfyller kravene, skal benytte rundsumssatsen for personalkostnader, som også benyttes i UH-sektoren.

For mer informasjon: Innmelding av timesatser for instituttsektoren

Instituttet skal bruke sine innmeldte timesatser i alle søknader til Forskningsrådet uavhengig om instituttet leder prosjektet eller inngår som samarbeidspartner i et såkalt faktisk samarbeid med prosjektansvarlig søker. 

Samarbeidspartnere i utlandet

Når institutter i utlandet er samarbeidspartner, kan dere budsjettere og kostnadsføre personal- og indirekte kostnader på én av følgende to måter:

  • enten ut fra organisasjonenes egne beregningsmodeller, eller
  • med faktisk lønn inkludert sosiale kostnader, med et tillegg på 25 prosent for indirekte kostnader

Forskningsrådet finansierer forskertid hos samarbeidspartnere i utlandet, inkludert utenlandske institutter, opp til satser for finansiering av forskertid i UH-sektoren og i helseforetakene. En eventuell differanse mellom faktiske kostnader og Forskningsrådets satser må dekkes gjennom egen eller annen finansiering.

Dersom det utenlandske instituttet leverer FoU-tjenester i prosjektet, avtales pris på et fritt grunnlag. Kostnader for tjenesten skal da føres som Innkjøp av FoU-tjenester i søknadsskjema.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 20:29 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.