Planlagt

Nasjonale forskerskoler for arbeidslivsrelevans

Viktige datoer

2. okt. 2024

Åpen for søknad

13. nov. 2024

Søknadsfrist

15. mars 2025

Forventet svar på søknaden.

1. apr. 2025

Tidligste tillatte prosjektstart

1. okt. 2025

Seneste tillatte prosjektstart

30. sep. 2033

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Forskningsrådet lyser ut midler til å etablere inntil syv nye forskerskoler. Forskerskolene skal samarbeide med en eller flere virksomheter, f.eks. aktører fra næringslivet eller offentlig sektor, med mål om å styrke arbeidslivsrelevansen i doktorgradsutdanningen.

Formålet med utlysningen er å gi stipendiater tilgang til doktorgradskurs av høy vitenskapelig kvalitet og faglig nettverk og forskerfellesskap, og å styrke relevansen av doktorgradsutdanningen for et bredere arbeidsliv. 

Om utlysningen

Forskningsrådet ønsker å styrke relevansen av doktorgradsutdanningen for et bredere arbeidsliv og øke samspillet og mobiliteten mellom akademia og andre virksomheter, f.eks. aktører fra næringslivet eller offentlig sektor, gjennom forskeropplæring. Vi oppfordrer dere til å utvikle og bruke innovative metoder og tilnærminger for å fremme samspillet, og til tverrfaglig samarbeid. 

Om nasjonale forskerskoler 

Nasjonale forskerskoler skal heve kvaliteten og relevansen i norsk doktorgradsutdanning gjennom fornyelse, kvalitetsutvikling og faglig opplæring av høy kvalitet. Dette skal oppnås ved å tilby en koordinert utdanning av god kvalitet gjennom nasjonale og internasjonale faglige nettverk. Forskerskolene er ment å kvalifisere kandidatene for forskning og annet arbeid som krever høy vitenskapelig innsikt og kompetanse. 

Nettverksstruktur og vertskapsansvar 

Nasjonale forskerskoler fungerer som et nasjonalt og/eller internasjonalt nettverk av fagmiljøer bestående av universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter og andre virksomheter, f.eks. aktører fra næringslivet eller offentlig sektor. Forskerskolen supplerer institusjonenes egne doktorgradsprogrammer. Kandidatene avlegger doktorgraden sin ved sitt eget lærested. Forskerskolen må være forankret i et sterkt fagmiljø som også har vertskapsansvaret. 

Åpen utlysning og tematiske områder  

Utlysningen består av en del som er åpen for søknader på alle tematiske områder og flere deler som er rettet mot spesifikke temaer (se under Aktuelle temaområder). 

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. 

Hvem kan søke?

Norske universiteter og høyskoler med rett til å tildele doktorgrad kan søke. 

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til forskerskolen 

En nasjonal forskerskole er et forpliktende samarbeid mellom norske universiteter og høyskoler, som i tillegg kan inngå samarbeid med forskningsinstitutter, helseforetak og utenlandske universiteter. 

I denne utlysningen stiller vi i tillegg krav om samarbeid med minst en annen virksomhet, f.eks. en aktør fra næringslivet eller offentlig sektor  

Forskerskolen skal ha: 

 • en synlig organisering med eget opptak 
 • et strukturert faglig program for studieløpet 
 • en faglig og administrativ ledelse 
 • et styre som sikrer representasjon fra partnerinstitusjonene, doktorgradskandidatene og fra arbeidslivet utenfor akademia  

Krav til deltakere og ledelse: 

 • Forskerskolen bør omfatte minimum 20 doktorgradskandidater ved full drift.  
 • Faglig leder (prosjektleder) og styre har det overordnete ansvaret for å utvikle de faglige aktivitetene ved skolen.  
 • Faglig leder (prosjektleder) og styrets leder skal representere forskjellige institusjoner. 

Vi legger vekt på at forskerskolens forventede nytteverdi er begrunnet både i vitenskapelig kvalitet og i relevans for arbeidslivet. I søknaden må du beskrive forventede resultater, virkninger og effekter på kort og lang sikt og hvordan disse kan dokumenteres. 

I søknaden skal du beskrive hvordan forskerskolen skal sørge for at kandidatene skal tilegne seg: 

 • teoretiske og metodiske kunnskaper og ferdigheter til å utføre forskning på høyt akademisk nivå 
 • generelle ferdigheter som har relevans for forskning og for stillinger på høyt nivå i akademia og i arbeidslivet ellers 
 • faglige fellesskap og nettverk 
 • innsikt i egen kompetanse og hvilke kunnskaper og ferdigheter som kreves for å nå egne mål og ambisjoner 
 • god forståelse for innovasjon og hvordan forskning kan tas i bruk 

Forskerskolen skal legge til rette for at den enkelte kandidat får et opplæringstilbud som er tilpasset hvor de er i studieløpet og gi mulighet for personlig oppfølging. Skolen skal legge til rette for at kandidatene deltar i aktiv og god interaksjon med lærekreftene, slik at de har innflytelse over egen læring. Kandidatene skal ha medinnflytelse i planleggingen av skolens aktiviteter. 

Du skal utarbeide en plan for hvilke opplæringselementer som skal inngå i ulike faser av studieløpet. 

Vi forventer at forskerskolene etablerer en egen hjemmeside som blant annet beskriver roller, ansvar og aktiviteter, i tillegg til måloppnåelse, virkninger og effekter av aktivitetene.  

Vi oppfordrer også forskerskolene som får tildeling til å samarbeide seg imellom. Forskningsrådet vil invitere til årlige samlinger med sikte på idé- og erfaringsutveksling. 

Krav til prosjektansvarlig 

Vertskapsansvarlig er den organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig. Vertskapsansvaret skal ivaretas av en gradsgivende institusjon som kan vise til forskning av høy vitenskapelig kvalitet på det aktuelle området. Ansvaret for skolens ledelse og drift kan ikke delegeres 

Krav til prosjektleder 

Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad og oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. Prosjektleder må også ha erfaring med forskningsledelse, doktorgradsutdanning, og nasjonalt og/eller internasjonalt samarbeid. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet vil bli vurdert av et panel. Prosjektleder kan være prosjektleder for maksimalt én søknad. 

Krav til samarbeidspartnere 

Søknaden skal være forankret hos alle samarbeidspartnere. Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planleggingen og gjennomføringen av forskerskolens aktiviteter. Samarbeidet skal forankres i avtaler. 

Partnere fra arbeidslivet kan være mulige arbeidsgivere i offentlig sektor, privat sektor og/eller organisasjoner. Det gis ikke statsstøtte til partnere i næringslivet. Det betyr at bedrifter og andre foretak ikke kan motta støtte til å dekke kostnadene sine i forskerskolen, men må dekke dem selv. 

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til kostnader knyttet til administrasjon av forskerskolens aktiviteter, som typisk vil være driftskostnader og personalkostnader til administrativ oppfølging.  

 • opplæringsaktiviteter 
 • faglig utviklingsarbeid 
 • nettverks- og samhandlingsaktiviteter 
 • ledelse og administrativ tilrettelegging 

Posten Innkjøp av FoU og Utstyr skal ikke brukes 

Du kan ikke søke om doktorgradsstipend, driftsmidler til gjennomføring av doktorgradsprosjekter, personal- og indirekte kostnader for de samarbeidende institusjonenes forskere og undervisningspersonale, investeringer eller dekning av andre utgifter knyttet til institusjonenes ordinære doktorgradsutdanning. 

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten  

Du kan søke om maksimalt 16 millioner kroner fordelt over en åtteårsperiode. 

Forutsetninger for tildeling av støtte 

Prosjektene må starte opp mellom 01.04.2025 og 01.10.2025 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2025. Seneste tillatte prosjektslutt er 30.09.2033. 

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen, og foretak kan derfor ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. 

I tillegg må du være klar over følgende om dere skulle få tildeling fra oss: 

 • Forskningsrådets forutsetninger for tildeling finner du også i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder. 

Forskningssystemet

Alle temaområder er aktuelle for utlysningen. I tillegg har utlysningen øremerkede midler med spesifiserte prioriteringer. 

 • 80 millioner kroner skal gå til forskerskoler uten tematisk prioritering

Mer informasjon om de spesifikke prioriteringene kommer.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler. 

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk. 
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.   
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.  
 • Intensjonserklæringer/bekreftelse fra samarbeidspartnere i nettverket og i arbeidslivet. 

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Valgfrie vedlegg 

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet etter retningslinjene for søknadstypen. 
 • Forslag på inntil tre fagfeller som antas å være habile til å vurdere søknaden.  

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med utlysningen og etter disse kriteriene: 

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Forlengelse av eksisterende forskerskoler vil ikke bli prioritert. 

Behandlingsprosedyre

Forvurdering 

Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, kan bli avvist. Søknader som er merket med en av de tematiske prioriteringene og som blir vurdert av administrasjonen til ikke å falle inn under den prioriteringen, vil bli vurdert som en del av den åpne utlysningen.  

Panelbehandling 

Søknadene vurderes så av fagfeller med bred kompetanse, som senere samles i panelmøte og sammen blir enige om endelige karakterer for vurderingskriteriene og utarbeider omforente skriftlige vurderinger. En søknad behandles kun i ett panel. 

Terskelverdi 

Dersom gjennomsnittet av karakterene er lavere enn 5, vil søknaden gå direkte til avslag. Dersom søknaden på ett av hovedkriteriene har fått karakteren 3 eller lavere, vil den også gå direkte til avslag. 

Vedtak om tildeling 

Porteføljestyrene som har lyst ut midler på prioriterte områder fatter beslutning på grunnlag av innstillinger utarbeidet av administrasjonen. Til grunn for beslutningen ligger karakterene fra panelvurderingene og en porteføljevurdering der dette er relevant. Dersom ingen søknader til de tematiske delene av utlysningen kommer over terskelverdien vil midlene fra den aktuelle delen trekkes tilbake. 

Administrasjonen utarbeider deretter innstilling for alle støtteverdige søknader som ikke allerede har fått tildeling. Porteføljestyret for forskningssystemet fatter så vedtak om tildeling, som legger til grunn fagpanelets vurdering og en helhetlig porteføljevurdering bestående av: 

 • fordeling av forskerskoler på fag og temaer  
 • inkludering av samfunnsfag og humaniora  

Svar på søknaden 

Forventet svar på søknaden er i løpet av mars 2025.  

Se også: Slik behandler vi søknader.  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 23.06 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.