Gjennomført
Se Resultat

Tidligfase teknologioverføring

Viktige datoer

01. jan 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

MARS 2023

Forventet svar på søknaden

01. jun 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. mai 2025

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å oppnå økt kommersialisering av forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsorganisasjoner.

Om utlysningen

For årene 2023 og 2024 lyser vi ut 100 millioner kroner til tidligfase teknologioverføring.

Utlysningen retter seg mot forskningsorganisasjoner som har sendt inn kommersialiseringssøknader til Forskningsrådet de siste fem årene (se "Hvem kan søke?" under).

Forskningsorganisasjonene er gruppert i tre nivåer, basert på antall innsendte og innvilgede kommersialiseringssøknader de siste fem årene. Tildelingene vil være ulike for de ulike gruppene, og midlene fordeles basert på tilgjengelige midler og antall mottatte søknader. Dere kan søke om å få dekket inntil 50 prosent av de budsjetterte prosjektkostnadene.

Utlysningen retter seg mot årene 2023 og 2024 og prosjektperioden kan være på maksimalt 24 måneder. Tidligste tidspunkt for oppstart er 1. januar 2023, seneste tidspunkt for oppstart er én måned etter melding om bevilgning.

Søknadsfristen er ved midnatt 1. februar 2023.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner som har sendt inn (som prosjektansvarlig) eller står oppført som prosjektpartner på innsendte kommersialiseringssøknader (kvalifiserings- og/eller verifiseringsprosjekter) de siste fem årene kan søke.

Her finner dere listen over hvem som kan søke om tidligfase teknologioverføringsmidler.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til samarbeidspartnere

Det er bare godkjente forskningsorganisasjoner (se "Hvem kan søke?" over) og teknologioverføringskontorer (TTO-er) som kan være samarbeidspartnere og motta støtte.

Merk at prosjektansvarlig og samarbeidspartnere må være uavhengige av hverandre, noe som innebærer at den ene ikke kan ha kontrollerende innflytelse over den andre. Dette følger av definisjonen av samarbeidspartner i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter (se lenke under), sammenholdt med definisjonen av faktisk samarbeid.

Der det er ønske om å ha med i prosjektet for eksempel et TTO som forskningsorganisasjonen har kontrollerende innflytelse over, kan kostnadene ved prosjektarbeidet som gjennomføres av dette føres som en spesifisert del av forskningsorganisasjonens kostnader. Timene skal da føres til kostpris, ikke til markedspris.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til faktiske kostnader knyttet til tidligfase teknologioverføringsaktiviteter.

Dere kan søke om støtte til personalkostnader og andre driftskostnader knyttet til idévurdering, sikring av rettigheter, analyse av idéer opp mot behov, mot patentlandskap, initiell produktutviklingsplan, avdekke behov for teknologisk risikoreduksjon.

Prosjektansvarlig skal innhente opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Avhengig av hvilken sektor prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere tilhører, skal personalkostnader og indirekte kostnader i budsjettet føres slik (klikk på lenkene for mer informasjon):

Detaljert informasjon om hva et budsjett skal inneholde finnes på Forskningsrådets nettsider.

Merk at det kun er mulig å søke om midler som dekker personal- og indirekte kostnader og andre driftskostnader, og at det ikke er mulig å søke om midler for innkjøp av FoU-tjenester og utstyr.

Omfanget av støtten

Forskningsorganisasjoner som kan søke (se "Hvem kan søke?" over) er inndelt i tre nivåer basert på antall innsendte og innvilgede kommersialiseringssøknader de siste fem årene. Beløp per nivå vil kunne bli justert basert på tilgjengelige midler og antall mottatte søknader. Forventet tildeling per nivå er:

  • Nivå 1: Forventet tildeling er 5 millioner per år, per forskningsorganisasjon i denne kategorien
  • Nivå 2: Forventet tildeling er 2,5 millioner per år, per forskningsorganisasjon i denne kategorien
  • Nivå 3: Forventet tildeling er 200 000 kroner per år, per forskningsorganisasjon i denne kategorien år

Dere kan søke om å få dekket inntil 50 prosent av de budsjetterte prosjektkostnadene. Prosjektperioden kan være på maksimalt 24 måneder.

Eksempelvis kan en forskningsorganisasjon på nivå 2 søke Forskningsrådet om tidligfase kommersialiseringsaktiviteter for inntil 5 millioner for toårsperioden 2023–2024. Dette vil innebære et totalbeløp på 10 millioner kroner, der 5 millioner utgjør egenfinansiering ("matching").

Hele beløpet skal føres på "Forskningsrådet" i finansieringsplanen i søknadsskjemaet, og fordeles på de ulike budsjettpostene. Egenfinansiering utover forskningsorganisasjonens egen matching skal føres på "Egenfinansiering" i finansieringsplanen.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 1. januar 2023 og 1 juni 2023 og du må søke om midler fra Forskningsrådet for 2023 og 2024. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.05.2025

Innfrielse av bevilgning forutsetter at Forskningsrådet tildeles midler til kommersialisering over statsbudsjettet. Tidligste tidspunkt for oppstart er 1. januar 2023, seneste tidspunkt for oppstart er 1 juni 2023. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men som ikke har startet innen dette tidspunktet, kan miste bevilgningen.

Forskningsorganisasjoner og teknologioverføringskontorer

Godkjente forskningsorganisasjoner og alle samarbeidspartnere som skal motta støtte, må falle inn under definisjonen av organisasjon for forskning og kunnskapsoverføring i statsstøtteregelverket.

Statsstøtteregelverkets definisjon:

"Organisasjon for forskning og kunnskapsformidling": en enhet (for eksempel universiteter eller forskningsinstitutter, teknologioverføringsbyråer, innovasjonsformidlere, forskningsrettede fysiske eller virtuelle samarbeidende enheter), uavhengig av rettslig status (offentlig- eller privatrettslig) eller finansieringsmåte, som har som hovedformål å drive med uavhengig grunnforskning, industriell forskning eller eksperimentell utvikling eller å oppnå bred spredning av resultatene av slik virksomhet gjennom undervisning, publisering eller teknologioverføring. Når en slik enhet også utøver økonomisk virksomhet, skal kostnadene og inntektene fra denne virksomheten regnskapsføres atskilt. Foretak som kan utøve avgjørende innflytelse på en slik enhet, for eksempel i egenskap av aksjeeiere eller medlemmer, skal ikke ha særskilt adgang til resultatene den oppnår."

Støtte til en forskningsorganisasjon eller deres teknologioverføringskontor kan kun gå til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av kunnskapsoverføringsaktivitet, slik dette er beskrevet i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI, paragraf 19 b).

Hva er ikke-økonomisk kunnskapsoverføringsaktivitet?

For å regnes som en del av forskningsorganisasjonens ikke-økonomiske aktivitet, må kunnskapsoverføringsaktiviteten i henhold til ESAs retningslinjer enten bli utført av forskningsorganisasjonen selv, eller i samarbeid med, eller på vegne av, andre slike enheter.

Begrepet kunnskapsoverføring er definert slik i ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUI (teksten finnes bare på engelsk):

"knowledge transfer" means any process which has the aim of acquiring, collecting and sharing explicit and tacit knowledge, including skills and competence in both economic and non-economic activities such as research collaborations, consultancy, licensing, spin-off creation, publication and mobility of researchers and other personnel involved in those activities. Besides scientific and technological knowledge, it includes other kinds of knowledge such as knowledge on the use of standards and regulations embedding them and on conditions of real life operating environments and methods for organisational innovation, as well as management of knowledge related to identifying, acquiring, protecting, defending and exploiting intangible assets."

Alt overskudd fra kunnskapsoverføringsaktivitetene må i tillegg reinvesteres i primæraktivitetene til forskningsorganisasjonen. I det tilfellet utgjør ikke støtten til kunnskapsoverføringsaktivitetene statsstøtte. Det er viktig å merke seg at aktivitetene ikke mister sin ikke-økonomiske karakter ved at tredjeparter leverer disse tjenestene gjennom åpne anbud.

Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom forskningsorganisasjonens/TTO-ets økonomiske og ikke-økonomiske aktivitet er på plass.

Se mer på informasjonssiden vår: Betingelser for tildeling av statsstøtte.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle fag og forskningsområder.

Kommersialisering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknadsfristen er ved midnatt 1. februar 2023. En fullstendig søknad består av søknadsskjema og det obligatoriske vedlegget som sendes inn via Mitt nettsted.

  • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
  • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatorisk vedlegg

  • Prosjektbeskrivelse på maks tre sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
  • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vedlegget til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | TTO-funksjon

I hvilken grad representerer søknaden forskningsmiljøer med stort potensial for kommersialisering?

Virkninger og effekter | TTO-funksjon

I hvilken grad representerer søknaden forskningsmiljøer med høy kommersialiseringsaktivitet og høy innvilgelsesgrad på tidligere innsendte kommersialiseringssøknader?

Gjennomføring | TTO-funksjon

I hvilken grad redegjør søker for gjennomføring av kommersialiseringsaktivitetene, herunder beste praksis arbeid, tilgang på nødvendig kommersialiseringskompetanse og effektiv bruk av midlene?

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli vurdert av Forskningsrådets administrasjon.

Resultatet av vurderingen av de ovennevnte kriteriene oppsummeres i en gjennomsnittskarakter som et samlet uttrykk for en helhetsvurdering av søknaden. Administrasjonen fremlegger deretter søknadene med karaktersettingen for vedtak i relevante porteføljestyrer i Forskningsrådet.

Søkere vil få svar så raskt som mulig, men senest tre måneder etter innsending av søknad.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i mars 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 20.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.