Søk nå

Støtte til medlemskap i European Open Science Cloud Association

Opprett søknad

Viktige datoer

1. mai 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. okt. 2027

Seneste tillatte prosjektstart

31. des. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

6. mars 2024

For å få utbetaling av støtte krever vi nå kopi av betalingsopplysninger for overføring til utlandet, i tillegg til kopi av faktura for medlemsavgift fra EOSC AISBL.

Formål

Formålet med utlysningen er å gi støtte til medlemskap i European Open Science Cloud Association (EOSC AISBL) for godkjente forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner. Mottakerne må kunne dokumentere medlemskapet sitt i EOSC AISBL.

Om utlysningen

Gjennom denne utlysningen ønsker vi å kompensere forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner, og som er medlem i EOSC AISBL. 

Kompensasjonen skal dekke medlemskapsavgift på inntil 130 000 kroner (inntil 10 000 euro) per år. Tildelingen er bare for ett år av gangen. Hvis organisasjonen er medlem over flere år, må dere sende inn en ny søknad hvert år dere er medlem. Mottakerne må kunne dokumentere medlemskapet sitt i EOSC AISBL.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner og offentlig finansierte forvaltere av forskningsinfrastruktur som samarbeider nært med norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner her.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjonen/den offentlig virksomheten som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder

Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke medlemsavgiften, etterskuddsvis, som forskningsorganisasjonen deres har betalt til EOSC AISBL. 

Dere fører summen dere søker om å få dekket under kostnadstypen "Andre driftskostnader".

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte på inntil 130 000 kroner per år i denne utlysningen og tildelingen gjelder for ett år av gangen. Støtten fra Forskningsrådet kan dekke inntil 100 prosent av EOSC AISBL medlemskapsavgift, gitt at denne ikke er dekket på andre måter. Støtten kan ikke bidra til virksomhetens lønnsomhet. Ved valutakursendringer vil støttebeløp i norske kroner justeres slik at det tilsvarer betalt medlemsavgift i euro.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 1.5.2023 og 1.10.2027 og dere må søke om midler fra Forskningsrådet for hvert år. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.12.2027. 

Støtte til en forskningsorganisasjon går til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass. 

Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter, som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi betaler ut støtten etterskuddsvis på grunnlag av faktura fra EOSC AISBL. Merk at i tillegg til å legge ved kopi av faktura for medlemskapet og kopi av betalingsdetaljer for overføringer til utlandet i søknaden, må dere sende oss en EHF-faktura for å få refundert medlemsavgiften etter at dere har mottatt beskjed om at søknaden deres er godkjent. Vi forventer ingen rapportering utover dette.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Forskningsinfrastruktur

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Når dere skal sende inn søknad til denne utlysningen må dere være oppmerksomme på at det ikke er mulig å gjøre endringer i søknaden etter at den er sendt inn. Pass derfor på å gjøre søknaden helt ferdig før dere sender den inn til oss.

Krav til søknaden

  • Søker/prosjektansvarlig er i riktig kategori.         
  • Søknaden er innenfor temaet/formålet spesifisert i utlysningen. 
  • Søknaden skal skrives på norsk eller engelsk.
  • Vedlegg skal være i PDF-format.

Obligatorisk vedlegg 

  • kopi av faktura på medlemsavgift fra EOSC AISBL som dokumentasjon på medlemskap
  • kopi av betalingsdetaljer for overføring til utlandet

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. 

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Søknaden vil vurderes administrativt i Forskningsrådet. Det at dere oppfyller kravene til søknaden og har sendt inn obligatorisk vedlegg i utlysningen, gir grunnlag for vedtaket om dere får støtte eller ikke.

1. oktober: "Garantifrist" for å garantere søknadsbehandling og utbetaling av midler i inneværende år. Etter fristen kan dere fortsatt sende inn søknad, men da vil søknadene behandles kronologisk og fortløpende, avhengig av kapasitet.

Opprett søknad

Søknader til Støtte til medlemskap i European Open Science Cloud Association lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 17.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.