Søk nå

Prosjektetablering og mobilisering for å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor

Formål

Formålet med utlysningen er å støtte prosjektetablering og mobilisering for å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor.

Om utlysningen

Midlene skal gå til å støtte prosjektetablering og mobilisering for å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor.  

Søkere kan være offentlige og ideelle virksomheter som har en ambisjon om å utvikle et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor, en førkommersiell anskaffelse eller et annet prosjekt (for eksempel relatert til Kommunal- og distriktsdepartementets  forsøkskommuneordning) for å bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor.  

Alle sektorer og tjenesteområder er relevante. Midlene skal brukes til aktiviteter for å utvikle ideer og konsepter, etablere samarbeidskonstellasjoner og til å avklare brukerbehov, strategisk forankring, nytteverdi og kunnskaps- og forskningsbehov. Midlene skal ikke brukes til forskningsaktiviteter. 

Utlysningen finnes kun på norsk.

Hvem kan søke?

Offentlig sektor og ideelle virksomheter kan søke. Se definisjon av offentlig sektor

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig 

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en offentlig eller en ideell virksomhet.  

Virksomheten som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. 

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere. 

Krav til prosjektleder 

Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av administrasjonen. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner. 

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne. 

Krav til samarbeidspartnere 

Alle virksomheter med norsk organisasjonsnummer kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte.  

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører. 

Vi krever at dere i søknaden bryter prosjektbudsjettet ned i følgende kostnadstyper: 

  • personal- og indirekte kostnader, som er kostnader hos prosjektansvarlig virksomhet og samarbeidspartnere i offentlig sektor, forskningsorganisasjoner og norsk næringsliv 
  • andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Eventuelle innkjøp fra underleverandører skal føres her. Alle kostnader ført som "andre driftskostnader" skal spesifiseres i søknaden. 

Postene Innkjøp av FoU-tjenester og Utstyr skal ikke brukes. 

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.  

Omfanget av støtten  

Vi kan gi støtte på 50 000 - 150 000 kroner per prosjekt i denne utlysningen. Vi krever ikke at dere har egenfinansiering. 

Beregning av støtte  

Dere kan søke om støtte på inntil 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader.  

Forutsetninger for tildeling av støtte

Foretak vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en treårsperiode. Vi vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se også EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013). Les mer om bagatellmessig støtte

I tillegg må dere være klar over følgende om dere skulle få støtte fra oss: 

  • Forskningsrådets forutsetninger for tildeling finner du i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter på informasjonssiden Dette består kontrakten av

Rapportering og utbetaling av støtte 

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis på bakgrunn av godkjent sluttrapport og innsendt faktura.  Vi dekker kun faktiske kostnader som er ført i virksomhetens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner alle sektorer og tjenesteområder i offentlig sektor. 

Demokrati, styring og fornyelse

Energi og transport

Helse

Klima og miljø

Mat og bioressurser

Velferd og utdanning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Legg merke til at dere kan kun sende inn søknaden én gang. Dersom dere sender inn søknaden før fristen og etterpå ser at den likevel må endres, så kan dere opprette en ny søknad – f.eks. som kopi av den dere allerede har sendt inn – og på den måten sende inn en ny versjon før fristen går ut. 

Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. 

Alle vedleggene skal være i PDF-format. 

Obligatoriske vedlegg  

  • Prosjektbeskrivelse. Bruk standard mal som dere kan laste ned nederst på siden.  
  • CV for prosjektleder. Dere kan bruke standard mal som kan lastes ned nederst på siden.  

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.  

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon. 

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet. 

Behandlingsprosedyre

Søknadene behandles administrativt og fortløpende av Forskningsrådets administrasjon. Behandlingstiden er inntil seks uker. 

Hvis vi mottar flere søknader enn midlene kan dekke, vil vi prioritere prosjekter rettet mot kommunenes behov. 

Søknader som blir ferdigbehandlet etter at midlene er oppbrukt, vil ikke motta støtte.  

Opprett søknad

Søknader til Prosjektetablering og mobilisering for å utvikle forskningsbasert kunnskap som kan bidra til en bedre og mer effektiv offentlig sektor lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 19.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.