Gjennomført

Grønn luftfart – støtte til prosjektetablering og posisjonering

8. april 2024: Midlene i denne utlysningen er nå brukt opp.

Formål

Prosjektetableringsstøtte for Grønn luftfart skal stimulere norske luftfartsaktører til å søke Forskningsrådets nasjonale utlysninger av midler til innovasjon. Målet er å bidra til utslippsreduksjon innenfor luftfart.

Dette er en utlysning av midler som skal berede grunnen for innovasjonsprosjekter. Målet skal være å utvikle et hovedprosjekt som er godt forankret hos samarbeidspartnerne og brukerne.

Om utlysningen

Vi gir støtte til prosjektetablering for de som ønsker å forberede søknader til nasjonale innovasjonsprosjekter. Tematikken må ligge innenfor utslippsreduksjon som beskrevet i Meld.St.10 (2022–2023) Bærekraftig og sikker luftfart – Nasjonal luftfartsstrategi, og som er rettet mot kommende utlysninger fra Forskningsrådet.

Målet er å hjelpe dere å avklare viktige forutsetninger for om prosjektideen deres lar seg realisere, og hva slags potensiale prosjektet har.

Utlysningen retter seg mot aktører fra næringsliv og offentlig sektor innenfor grønn luftfart.

Dersom dere får støtte, skal midlene brukes til nødvendig arbeid og/eller til reiser som er forbundet med å etablere innovasjonsprosjektet. Midlene skal også brukes til å etablere samarbeidskonstellasjoner og til å gjennomføre forberedende utredninger.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Det er ikke obligatorisk å gjennomføre prosjektetablering med støtte fra Forskningsrådet, før dere søker om midler til et innovasjonsprosjekt.

Hvem kan søke?

 • bedrifter og bedriftssammenslutninger (som for eksempel bransjeorganisasjoner) som er registrert i det norske foretaksregisteret og som har økonomisk aktivitet i Norge
 • offentlige aktører, se definisjonen av offentlig sektor

Enkeltpersonsforetak kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektleder

Vi stiller ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner, men vi kommer til å vurdere prosjektlederens faglige kompetanse og hvor egnet han/hun er til å gjennomføre prosjektet.

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere

Vi krever ikke at dere har samarbeidspartnere i prosjektetableringen.

Det blir kun tildelt midler til ett prosjektetableringsprosjekt per søker, men søker kan inngå som samarbeidspartner i flere søknader.

Hva kan du søke om støtte til?

Relevante prosjektkostnader er personalkostnader, kjøp av relevante tjenester, bygging av konsortium og reise- og møtekostnader. Du kan ikke få støtte til å skrive selve søknaden til et innovasjonsprosjekt , men til nødvendig arbeid og/eller reiser som er forbundet med å forberede prosjektet . Ulønnet egeninnsats kan ikke regnes inn i dette.

Kartlegging av litteratur og forskningsfront ("state-of-the-art") kan kun inngå som en mindre aktivitet.

Støtten kan ikke brukes til

 • skriving av søknader til nasjonale og regionale programmer
 • kjøp av utstyr
 • markedsundersøkelser og markedsføring

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden, men merk at kun kostnadskategorier beskrevet ovenfor er relevante.

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte på 100 000–500 000 kroner per prosjekt i denne utlysningen.

Beregning av støtte

Du kan søke om støtte til opptil 70 prosent av totalt budsjetterte prosjektkostnader.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Foretak vil få tildelt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få tildelt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode. Vi vil i forkant av en eventuell tildeling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se også EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Les mer om Bagatellmessig støtte.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget støtte til prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss: Tilskuddsmottakere i offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) skal ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv eller interesseorganisasjoner.

Rapportering og utbetaling av støtte

Prosjektet vil få en forenklet kontrakt med Forskningsrådet. Vi utbetaler støtten etterskuddsvis etter godkjent sluttrapport og dere får bare dekket reelle kostnader som er ført i organisasjonenes regnskap.

Sluttrapport for prosjektet skal leveres via Mitt nettsted, og skal sendes til oss etter at dere har avsluttet prosjektet.  

Vi ønsker at dere spesifiserer i sluttrapporten hvilken utlysning dere planlegger å sende søknad om innovasjonsprosjekt til. Dersom dere ikke vil sende søknad til en nasjonal utlysning, ber vi at dere beskriver hvorfor dere ikke gjør dette. All rapportering skal skje elektronisk.

Dere skal sende EHF-faktura uten moms til oss samtidig med sluttrapporten.

Dere kan lese mer om dette på informasjonssiden: Send faktura elektronisk til Forskningsrådet (forskningsradet.no)

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Transport og mobilitet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dette er en utlysning med løpende frist, noe som betyr at du kun kan sende inn søknaden én gang. Trykk derfor ikke på "send inn"-knappen før søknaden er helt ferdig og klar til å sendes inn.

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløpet og hva det søkes om må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks tre sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring for bagatellmessig støtte. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden. Egenerklæringen laster du opp under vedleggstypen "Annet".

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Vi behandler søknadene administrativt. Vi sender vanligvis svarbrev senest fire uker etter at søknaden er mottatt.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 21.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.