Gjennomført
Se Resultat

Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier

Viktige datoer

5. okt. 2022

Åpen for søknad

16. nov. 2022

Søknadsfrist

1. jul. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. jul. 2024

Seneste tillatte prosjektstart

30. jun. 2029

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

5. okt. 2022

Ny mal for prosjektbeskrivelse er lagt inn. Pass på å laste ned siste versjon av malen. Det er i tillegg gjort endringer i utlysningen på følgende punkter: vurderingskriteriene er lagt inn og tekst for behandlingsprosedyre er publisert. 

Formål

Formålet med utlysningen er å oppnå radikalt ny teknologiutvikling på tvers av de muliggjørende teknologiene gjennom prosjekter som er innrettet mot å møte FNs bærekraftsmål og store samfunnsutfordringer. Prosjektene skal ha samarbeid mellom forskningsmiljøer og aktører utenfor forskningssektoren som representerer samfunnets og/eller næringslivets behov for ny kunnskap, forskningskompetanse og teknologi.

Samlet lyser vi ut inntil 115 millioner kroner fordelt på to utlysninger: den du leser nå, og Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier.

Om utlysningen

FNs bærekraftsmål og store samfunnsutfordringer preger den politiske agendaen, og det forventes at ny teknologi skal bidra med løsninger. Muliggjørende teknologier er sentrale drivere for endring og transformasjon, og satsingen på teknologikonvergens skal få frem grensesprengende teknologi og radikale innovasjoner knyttet til bærekraft og samfunnsutfordringer.

Før du søker må du gjøre deg kjent med veiledningen som vil besvare flere spørsmål relatert til søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Relevante prosjekter

Vi lyser ut midler til prosjekter som skal få fram radikalt nye teknologier basert på samarbeid mellom ulike samfunnsaktører og etablerte teknologiområder innenfor de muliggjørende teknologiene. Bioteknologi, IKT og nanoteknologi er typiske eksempler på muliggjørende teknologier. Prosjektene skal ta utgangspunkt i konkrete samfunnsutfordringer og bygge samarbeid, kunnskap og teknologikompetanse som er egnet for å møte utfordringene.

Prosjektene kan gjerne ha høy risiko for ikke å lykkes fullt ut med sine radikale målsettinger (high risk – high gain). Dere må likevel beskrive i søknaden hvordan dere vil håndtere ulike risikoelementer knyttet til gjennomføring av prosjektet.

Det er usikkerhet knyttet til effektene av teknologiutvikling og innovasjon. Bruk av ny teknologi kan i tillegg til å løse samfunnsutfordringer også være delaktig i å forsterke dem eller skape nye. I søknaden skal dere beskrive prosesser og styringsstrukturer for hvordan dere i prosjektet vil reflektere over og diskutere tilsiktede og utilsiktede anvendelser og effekter av teknologien dere utvikler. Prosjektene skal involvere relevante samfunnsaktører som deltar aktivt i forskningsprosessen. Dere må legge til rette for reell samproduksjon ved at aktørene jobber sammen om å utvikle gode løsninger i tråd med forventninger om ansvarlig forskning og innovasjon (RRI, "Responsible Research and Innovation").

Utfordringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet må beskrives tydelig, der det er relevant.

Les mer om hvordan dere kan innarbeide ansvarlig forskning og innovasjon i søknaden.

Se også porteføljeplanen for Muliggjørende teknologier.

Vis at dere vil oppnå grensesprengende forskning

Vi ønsker prosjekter som er ambisiøse, flytter forskningsfronten og kan skape radikal teknologiutvikling. Vi gjør derfor tiltak med behandlingsprosedyren vår for å øke mulighetene til å identifisere grensesprengende prosjekter.

Egne midler til nettverk og læringsarenaer

De prosjektene som får midler fra oss, må være villige til å delta i nettverk og læringsarenaer på tvers av prosjektene. Vi setter av egne midler til dette.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Kontaktpersoner

Navn E-post
Aase Marie Hundere​ amh@forskningsradet.no
André Fossen Mlonyeni afm@forskningsradet.no
Helge Rynning hr@forskningsradet.no
Jacob Edward Wang jew@forskningsradet.no

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller private organisasjoner.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet, må ha godkjent at søknaden sendes til Forskningsrådet. Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller tilsvarende før søknadsfristen. Har du ikke godkjent doktorgrad, men førstestillingskompetanse eller ansettelse som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren eller i helseforetak, kan du også søke.

Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til enten til denne utlysningen eller til utlysningen Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier, begge med søknadsfrist 16. november 2022. Prosjektledere for et samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens eller et forskerprosjekt for teknologikonvergens som alt er i gang (bevilget i januar 2022), kan ikke være prosjektleder for søknader til denne utlysningen.

Krav til samarbeidspartnere

Prosjektet skal gjennomføres av én eller flere forskningsorganisasjoner i faktisk samarbeid med relevante aktører i offentlig sektor, frivillige organisasjoner, næringsliv og/eller andre private organisasjoner.

 • Prosjektet skal ha minimum to norske samarbeidspartnere som ikke er forskningsorganisasjoner (se veiledningen for definisjon). Dette skal være samfunns- eller næringsaktører som bidrar med kompetanse og erfaring og sikrer at prosjektet og dets målsetning treffer reelle utfordringer i samfunnet og/eller næringslivet.
 • Samfunns- og/eller næringsaktørene skal delta aktivt i prosjektet. Det er krav om at minimum 10 prosent av prosjektets totalkostnader skal være hos disse aktørene. I veiledningen til utlysningen omtales dette som medvirkningskravet.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra prosjektet og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnerne. Dette skal bekreftes i intensjonsbrevene.
 • Prosjektet skal ha en styringsgruppe eller en referansegruppe der samarbeidspartnerne som representerer samfunns- og næringsutfordringen er representert.
 • I søknaden skal du beskrive hvordan kompetansen som bygges opp i prosjektet kan komme større brukergrupper til nytte.

Roller i prosjektet

Én og samme aktør kan ikke ha flere roller i prosjektet, eksempelvis som prosjektansvarlig og samarbeidspartner eller underleverandør.

Prosjektansvarlig eller samarbeidspartnere kan ikke være i en situasjon der de kan utøve såkalt kontrollerende innflytelse over andre samarbeidspartnere eller underleverandører i prosjektet. En underleverandør kan heller ikke ha kontrollerende innflytelse over prosjektansvarlig eller samarbeidspartnerne. Med kontrollerende innflytelse mener vi majoritetseierskap eller andre konkrete rettslige eller faktiske forhold som medfører at den ene aktøren kan kontrollere den andre.

Hva kan du søke om støtte til?

Omfanget av støtten

Minstebeløpet dere kan søke i støtte er 12 millioner kroner, og maksimumsbeløpet er 15 millioner kroner. Prosjektene kan vare fra tre til fem år.

Du kan søke om støtte til å dekke kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig må hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Følgende kostnadstyper skal brukes:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene og arbeidstid hos samarbeidspartnerne. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk og for postdoktorstipend, kan det gis støtte for to til fire år.
 • Utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres.

Posten Innkjøp av FoU-tjenester skal ikke brukes.

Du finner mer detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettside om hva budsjettet skal inneholde.

Kostnader hos norske samarbeidspartnere

Som beskrevet under krav til samarbeidspartnere, skal minimum 10 prosent av totalkostnadene være hos de som representerer samfunns- eller næringsutfordringen i prosjektet. Dette kan være i form av lønnskostnader eller andre prosjektkostnader.

Forskningsrådets bevilgning kan benyttes til å finansiere kostnader hos alle de norske aktørene i prosjektet. Det vil si at samarbeidspartnerne helt eller delvis kan få dekket kostnader de har, men det er selvsagt ikke noe i veien for at deltakerne finansierer egne kostnader i prosjektet. Samarbeidspartnerne må være registrert i Brønnøysundregisteret.

Det er statsstøtteregelverket som setter begrensninger for finansieringen til samarbeidspartnere som er foretak. Graden av finansiering som er tillatt er avhengig av foretakets størrelse samt type aktivitet som utføres (grunnforskning eller industriell forskning). Dersom søknaden blir innstilt til bevilgning, vil vi be om mer informasjon for å sikre at vår bevilgning er i tråd med statsstøtteregelverket.

Kostnader hos utenlandske samarbeidspartnere

Forskningsrådets bevilgning kan finansiere kostnader hos de utenlandske forskningsorganisasjonene. Se Føring av personalkostnader og indirekte kostnader i UH-sektoren.

Kostnader hos andre utenlandske samarbeidspartnere finansieres ikke gjennom tildelingen til prosjektet. Disse kostnadene skal holdes utenfor budsjettabellene. Aktivitetene de skal utføre, og eventuelle egenfinansierte kostnader, bør likevel beskrives i prosjektbeskrivelsen (under avsnitt 3.2).

Forutsetninger for tildeling av støtte

 • Støtten til forskningsorganisasjonene går til deres ikke-økonomiske aktivitet i form av uavhengig forskning. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.
 • Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER/54/2022/R&D&I. Om et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang.
 • Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–31.12.2021. Da kan det likevel få støtte.
 • Vi forutsetter at forskningen gjennomføres i faktisk samarbeid slik dette er definert i våre Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Dersom prosjektet får tildelt midler, skal prosjektansvarlig etablere samarbeidsavtale(r) med alle samarbeidspartnerne i prosjektet. Samarbeidsavtalen skal regulere gjensidige rettigheter og plikter og sikre forskningens integritet og uavhengighet. Samarbeidsavtalen skal også sikre at ingen samarbeidende foretak mottar indirekte støtte fra forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig eller fra samarbeidspartner. Samarbeidsavtalen skal derfor inneholde vilkår som sikrer at ESAs retningslinjer for offentlig støtte til FoUoI pkt. 28 er overholdt.
 • Dersom prosjektet har ph.d.- og postdoktorstipendiater der ansvarlig UH-institusjon ikke deltar i søknaden, må dere også ha en samarbeidsavtale med ansvarlig/gradsgivende institusjon.
 • Forskningsrådets forutsetninger for å bevilge og utbetale støtte er angitt i Generelle vilkår for FoU-prosjekter. Det er krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansieringen av disse.
 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP)tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (Open Access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner
 • Du må utarbeide en datahåndteringsplan for eventuelle forskningsdata som blir håndtert i prosjektet. Dataene skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).
 • Prosjektansvarlig avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet.
 • For medisinske og helsefaglige studier som involverer mennesker stiller Forskningsrådet særskilte krav og retningslinjer om prospektiv registrering av studier og offentliggjøring av resultater.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Muliggjørende teknologier

Teknologikonvergens

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektleder og prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Prosjektet må starte mellom 1. juli 2023 og 1. juli 2024.
 • Du må søke om midler fra Forskningsrådet for det året som prosjektet starter.

Søknaden vil bli avvist dersom den ikke oppfyller kravene i listen over.

Obligatoriske vedlegg

Vedleggene skal skrives i fastlagt mal som du finner nederst i utlysningen.

 • prosjektbeskrivelse, på maksimalt 15 sider
 • CV for prosjektleder og for de mest sentrale prosjektdeltakerne, hver på maksimalt fire sider. Det er obligatorisk å bruke CV-malen nederst i utlysningen. Du vurderer selv hvilke prosjektdeltakere som er de mest sentrale, og i hvilke tilfelle det vil være av betydning for søknadsbehandlingen å vurdere prosjektdeltakernes kvalifikasjoner. Sentrale prosjektdeltakere som er forskere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV researchers". Andre sentrale prosjektdeltakere kan benytte CV-malen kalt "Template for CV".
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere som er forskningsorganisasjoner.
 • Intensjonsbrev fra alle registrerte samarbeidspartnere som bidrar fra et samfunns- og/eller næringsperspektiv.

Valgfritt vedlegg

Dersom du ønsker, kan du legge ved en kort beskrivelse av kompetanse eller forslag til inntil tre fageksperter du mener vil egne seg til å vurdere din søknad. Vi plikter ikke å bruke forslagene, men kan benytte dem ved behov.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Andre vedlegg enn de som er nevnt her som obligatoriske og valgfrie, samt eventuelle nettsider som du lenker til i søknaden, blir ikke tatt med i vurderingen av søknaden.

Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten og skape radikal teknologiutvikling | Teknologikonvergens

I hvilken grad prosjektet er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten og gjør grensesprengende forskning og teknologiutvikling på tvers av muliggjørende teknologier
• Teknologisk og vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad prosjektet har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter | Teknologikonvergens

Kvaliteten på prosjektets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• Hvorvidt prosjektet tar hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte. Hvorvidt prosjektet forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte og gjennomfører ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).

Virkninger og effekter | Teknologikonvergens

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• Potensielle vitenskapelige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige teknologiske og vitenskapelige utfordringer, både nå og i framtiden.
• Potensielle samfunnsmessige virkninger og effekter:
I hvilken grad prosjektets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i framtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Formidling, kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper, inkludert relevante interessenter/brukere.

Gjennomføring | FP

Kvalitet på prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder har relevant kompetanse og erfaring og har vist evne til å utføre forskning av høy kvalitet (sett i forhold til hans/hennes karrierestadium).
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre prosjektet på en effektiv måte.

Kvaliteten på prosjektets organisering og ledelse
• I hvilken grad prosjektets organisering er effektiv, inkludert i hvilken grad ressursene til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med prosjektets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i prosjektet er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i prosjektet er organisert på en egnet måte.

Behandlingsprosedyre

Vi vurderer søknaden din slik den er sendt inn, og tar ikke hensyn til hvordan en lik eller tilnærmet lik søknad har blitt vurdert tidligere hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at behandlingsprosedyren ved denne utlysningen avviker fra utlysningen av Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv med søknadsfrist 9. februar 2022.

Forvurdering

Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist

Søknadene skal gjennom en to-trinns behandlingsprosedyre

I det første trinnet vil søknadene kun bli evaluert etter evalueringskriteriet Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten og skape radikal teknologiutvikling. Søknadene vil i dette første trinnet bli behandlet av eksperter som samlet dekker stor faglig bredde, men ikke nødvendigvis spesialistkompetanse som dekker den faglige bredden av alle søknadene. I dette trinnet skal ekspertpanelene identifisere søknader som viser godt potensiale til å flytte forskningsfronten og skape radikal teknologiutvikling. I dette trinnet ser vi altså til at søknadene som kommer videre i prosessen for søknadsbehandling oppfyller et minimumskrav ut fra hva som er formålet med utlysningen. Søknaden må derfor oppnå en terskelverdi for dette evalueringskriteriet. Terskelverdien er karakter 5. Søknader som får karakter 4 eller lavere på dette evalueringskriteriet, vil få avslag og blir ikke tatt med i den videre søknadsbehandlingen.

I det andre trinnet i behandlingsprosedyren vil søknadene fordeles på et sett av paneler som er inndelt etter søknadenes forskningsinnhold. I dette andre trinnet vil ekspertene kun evaluere de tre vurderingskriteriene Forskningskvalitet – kvalitet i FoU-aktiviteter, Virkninger og effekter og Gjennomføring.

Søknadsbehandlingen beskrevet ovenfor vil omfatte alle søknader mottatt til denne utlysningen og utlysningen Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier.

Søknadene mottatt til denne utlysningen og utlysningen Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier konkurrerer samlet om det utlyste budsjettet på 115 millioner kroner.

Prioritering av søknader til bevilgning

Når vi skal prioritere mellom søknader til bevilgning, vil karakteren oppnådd på kriteriet Forskningskvalitet – potensial for å flytte forskningsfronten og skape radikal teknologiutvikling tillegges størst vekt. De tre andre kriteriene gis lik vekting. Vi kommer til å bruke såkalt randomisert utvelgelse blant søknader i intervaller hvor kvaliteten er vurdert å være på samme nivå. Søknader med kvinnelig prosjektleder vil prioriteres til finansiering på intervaller hvor det foretas randomisert utvelgelse av prosjekter.

Vær oppmerksom på at utlyst beløp er et anslag over tilgjengelige midler. Endelige bevilgede beløp kan avvike noe fra dette anslaget. Vi vil ta hensyn til eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen.

Vi planlegger for at porteføljestyret skal gjøre vedtak om bevilgning juni 2023. Søknadsresultatene blir publisert på nettsidene våre etter dette.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 02.53 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.