Gjennomført
Se Resultat

Nettverksstøtte til forskergrupper etter evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge

Viktige datoer

5. okt. 2022

Åpen for søknad

16. nov. 2022

Søknadsfrist

FEBRUAR 2023

Forventet svar på søknaden

1. jul. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. des. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

30. nov. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

4. okt. 2022

Vi har lagt inn noen presiseringer til krav til prosjektleder.

Formål

Formålet er å gi støtte til oppfølgingstiltak etter Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge (JUREVAL). Støtten skal gå til nettverksaktiviteter som vil styrke fagutvikling og faglig fornyelse ved de evaluerte organisasjonene og i forskergruppene deres.

Om utlysningen

Dere kan søke inntil 1 million kroner til nettverksaktiviteter i regi av forskergrupper som oppfyller kravene. Se nedenfor for mer informasjon om hvem som kan søke og krav til prosjektleder og forskergruppen.

Dersom dere i tillegg vil tilby nasjonale kurs for ph.d.-stipendiater, kan dere søke om 2 millioner kroner.

Vi prioriterer forskergrupper som vektlegger forskning på regulatorisk utvikling for å kunne møte viktige samfunnsutfordringer. Evalueringen peker på følgende aktuelle områder:

 • grønt skifte
 • cybersikkerhet
 • internasjonal konflikthåndtering
 • håndtering av innvandring og integrering
 • styring og regulering av arktiske områder

Listen er ikke uttømmende, og andre områder kan også være aktuelle.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Kun universiteter og høyskoler som ble evaluert i Evaluering av rettsvitenskapelig forskning i Norge, kan søke. Disse er:

 • Handelshøyskolen BI, Institutt for rettsvitenskap og styring
 • Universitetet i Agder, Handelshøyskolen, Institutt for rettsvitenskap
 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
 • Universitetet i Sørøst-Norge, Handelshøyskolen, Institutt for økonomi, markedsføring og jus
 • Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon som ble evaluert i Evaluering av rettsvitenskapelig forskning Norge (JUREVAL).

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av hele forskergruppen.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder er faglig leder for forskergruppen dere søker om støtte til. Prosjektleder må være fast ansatt ved prosjektansvarlig institusjon ved prosjektstart. Dersom prosjektleder ikke er fast ansatt på søknadstidspunktet, ber vi om informasjon om planer for dette og at informasjon om fast ansettelse blir ettersendt.

Krav til forskergruppen

Forskergruppen må bestå av minst tre medlemmer, hvorav to må være tilknyttet søkerorganisasjonen. Alle medlemmer av forskergruppen må være aktive forskere tilknyttet godkjente norske forskningsorganisasjoner eller internasjonale forskningsorganisasjoner.

Forskergruppens aktivitet må være forankret i rettsvitenskapelige problemstillinger, men vi oppfordrer forskergruppene til å etablere samarbeid på tvers av disipliner og med andre norske og/eller internasjonale forskningsorganisasjoner.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan få støtte til følgende nettverkstiltak:

 • arrangementsstøtte (møter, seminarer og/eller workshops)
 • etablering og drift av nasjonale/internasjonale nettverk
 • gjesteforskeropphold som varer fra én til tolv måneder i Norge . Støtten skal dekke merutgifter ved forskeropphold innenfor satsene for gjesteforskeropphold og ikke personalkostnader til FoU. Gjesteforskeropphold i Norge med satser (forskningsradet.no)
 • deltagelse på nasjonale og internasjonale workshops/konferanser/møter
 • kostnader knyttet til utenlandsopphold (tre til tolv måneder) ved en forskningsinstitusjon for stipendiater, innenfor satsene for utenlandsopphold. For å få støtte til dette, forutsetter vi at utenlandsopphold ikke kan dekkes av andre finansieringsordninger i Forskningsrådet. Forskningsopphold i utlandet med satser (forskningsradet.no)
 • gjennomføring av nasjonale ph.d.-kurs som er forankret i forskergruppen. Vi legger vekt på at dere tilbyr kurs i flere omganger og at kursene er åpne for ph.d.-kandidater nasjonalt og for andre interesserte forskere. Vi forutsetter at kurset gir uttelling som del av ph.d.-opplæringen. Støtten til nasjonale kurs kan brukes til administrasjon, reise- og oppholdsutgifter for gjesteforelesere eller andre relevante kostnader for gjennomføring av kurs.Dette punktet gjelder kun for gradsgivende institusjoner.

Et krav for å motta støtte, er at dere har inkludert minst ett, og helst flere, nettverkstiltak fra listen over.

I tillegg forutsetter vi at forskergruppen har konkrete planer om å utvikle en prosjektsøknad til nasjonale eller internasjonale finansører innen utgangen av prosjektperioden. Planer for søknad om ekstern finansiering må inngå i prosjektbeskrivelsen.

Dere må også beskrive hvordan den planlagte aktiviteten støtter opp under fagutvikling og faglig fornyelse ved institusjonene. 

Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Omfanget av støtten

Støttebeløp per gruppe er inntil 1 million kroner for grupper som kun søker om støtte til nettverkstiltak, eller inntil 2 millioner kroner for forskergrupper som i tillegg til nettverkstiltak tilbyr kurs for ph.d.-stipendiater.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 1.7.2023 og 1.12.2023. Seneste tillatte prosjektslutt er 30.11.2027. Minimum tillatte prosjektperiode er 36 måneder.

Det er begrenset hvor mange forskergrupper fra hver evaluerte forskningsorganisasjon som kan søke. Maksimum antall forskergrupper som kan søke støtte er:

 • to forskergrupper fra evaluerte enheter med opptil 50 vitenskapelig ansatte
 • fem forskergrupper fra evaluerte enheter med over 50 vitenskapelig ansatte

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på følgende informasjonsside: Dette består kontrakten av.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten hvert tertial og forskergruppen får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. Forskergruppene skal framdriftsrapportere årlig, og sende inn en sluttrapport ved prosjektslutt. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Humaniora og samfunnsvitenskap

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Antall søknader som kan sendes inn per organisasjon finner dere under "Forutsetninger for tildeling av støtte?".

Krav til søknaden

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp og hva det søkes om må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggstype.

Vurderingskriterier

For denne utlysningen brukes bare kriterier for administrativ vurdering.

Behandlingsprosedyre

Når søknadsfristen er utløpt, vil vi sjekke at søknadene oppfyller de formelle kravene. Søknader som ikke tilfredsstiller disse, vil bli avvist.

Søknader som oppfyller de formelle kravene vil bli behandlet administrativt i Forskningsrådet. Vi vil prioritere støtte til grupper som vektlegger regulatorisk utvikling (se forklaring lenger opp i utlysningen).

Dersom totalt søknadsbeløp overstiger tilgjengelig budsjett, kutter vi prosentvis likt i bevilgningen til gruppene som ikke vektlegger regulatorisk utvikling.

I tillegg, dersom søkt beløp for grupper som vektlegger regulatorisk utvikling overstiger tilgjengelig budsjett, vil vi kutte prosentvis likt i bevilgningen for alle grupper som får tilskudd.

Du kan forvente svar på søknaden i slutten av februar 2023.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. mai 2024, kl. 20:50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.