Gjennomført

Kunnskapsoppsummering om areal, naturmangfold og klima

Viktige datoer

6. apr. 2022

Åpen for søknad

25. mai 2022

Søknadsfrist

1. sep. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. nov. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. okt. 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Vi lyser ut inntil 2 millioner kroner til ett ettårig prosjekt. Prosjektet skal resultere i en oppsummering av forskningsbasert kunnskap om sammenhenger mellom arealbruk og arealbruksendringer i Norge og effekter på og utfordringer for naturmangfold, økosystemtjenester, klimatilpasning, karbonopptak og -lagring.  Utlysningen er avgrenset til arealer på land, inkludert ferskvann.

Vi oppfordrer relevante forskningsmiljøer til å samarbeide om prosjektet. 

Om utlysningen

Prosjektet som får støtte skal resultere i en oppsummering av forskningsbasert kunnskap om sammenhenger mellom arealbruk og arealbruksendringer i Norge og effekter på og utfordringer for naturmangfold, økosystemtjenester, klimatilpasning og karbonopptak og -lagring. Kunnskaps­­­­oppsummeringen er avgrenset til arealer på land inkludert ferskvann og skal legge vekt på forskning som er relevant for norske forhold.

Vi ber om at dere i kunnskapsoppsummeringen også identifiserer viktige kunnskapshull og gir et grunnlag for videre prioriteringer innenfor forskning og innovasjon. Vis her hvordan forskningsinnsatsen kan bidra til å oppnå Norges mål og forpliktelser med hensyn til klima, natur og miljø.
 
Viktige spørsmål vil være hva forskningen sier om

 • hvor bærekraftig arealforvaltningen i Norge i dag er, særlig med hensyn til naturmangfold og økosystemer og hvordan klimaendringer påvirker framtidig bærekraft
 • dilemmaer og konflikter mellom ulike samfunnshensyn og interesser i forbindelse med arealbruk, inkludert klimatilpasning, karbonopptak og -lagring
 • løsninger, verktøy og utviklingsmuligheter for arealbruk og -forvaltning som best mulig ivaretar sentrale samfunnsmål, inkludert klima- og naturmangfoldmålene

Prosjektet skal bidra til kunnskapsgrunnlaget for forvaltning av arealer i Norge og til videre investeringer i forskningen om arealer under press. Internasjonal forskning og rapporter fra internasjonale vitenskapspaneler som naturpanelet (IPBES), klimapanelet (IPCC) og ressurspanelet (IPR), er svært relevante kilder. Det samme er nasjonale forskningsprosjekter, som blant annet kan komme fra våre utlysninger innenfor temaet "Arealer under press".

Prosjektet skal oppsummeres i en sluttrapport. Denne skal inneholde et eget sammendrag for forvaltningen.

Vi ønsker også at resultatene publiseres i fagfellevurderte tidsskrift og/eller som bokkapitler.

Krav til metode, tilganger og protokoll

Vi krever at dere bruker en god metodikk for gjennomføring av systematiske søk i databaser for forskningslitteratur, forhåndsfastsatte kriterier for tilvalg og bortvalg og god metodikk for analyse av materialet i tråd med kravene til systematiske kunnskapsoppsummeringer.

Dere må vise at dere i arbeidet med prosjektet vil ha tilgang til relevant kapasitet og kompetanse og til relevante databaser. Vi legger vekt på at dere har erfaring fra tilsvarende prosjekter. Dere kan supplere egen kapasitet og kompetanse med innkjøp fra én eller flere eksterne underleverandører.

Vi forutsetter at det blir utarbeidet en protokoll som dere publiserer før prosjektet gjennomføres. Skisse til protokoll må inkluderes i prosjektbeskrivelsen.

Krav til prosjektgruppen

Vi ønsker en bredt sammensatt prosjektgruppe på tvers av ulike fag, gjerne med deltakelse fra flere forskningsinstitusjoner og ev. andre relevante aktører. En institusjon alene søker og skriver kontrakt med Forskningsrådet, mens de andre bidragsyterne formelt er underleverandører og får dekket kostnader gjennom å fakturere prosjektansvarlig.

Aktørenes roller i og bidrag til prosjektet, skal beskrives i prosjektbeskrivelsen, under Gjennomføring (Implementation).

Vi legger opp til to møter med Forskningsrådet, ett oppstartsmøte og et framdriftsmøte halvveis i prosjektet.

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon.

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Krav til prosjektleder

Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig.

Krav til underleverandører

Prosjektansvarlig kan engasjere norske eller utenlandske forskningsorganisasjoner til å gjennomføre aktiviteter i prosjektet. Kompetanse og kapasitet hos underleverandører vil bli gjenstand for faglig vurdering.

Hva kan du søke om støtte til?

Prosjektansvarlig kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra underleverandører i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Dere kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader.
 • Driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektets aktiviteter, herunder tilgang til litteratur med mer.
 • Innkjøpte tjenester fra underleverandører, for eksempel bibliotekstjenester.

Detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde finnes på nettsiden.

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte på inntil 2 millioner kroner.

Beregning av støtte

Dere kan søke om støtte til 100 prosent av budsjetterte prosjektkostnader.

Dere kan søke om støtte til budsjetterte prosjektkostnader. For personalkostnader må universitet og høyskoler ta utgangspunkt i rundsumsatsene for stipendiater for prosjektdeltakere i Norge. Institutter legger inn innmeldt timesats for det relevante personalet.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektet må starte opp mellom 01.09.22 og 01.11.22 og dere må søke om midler fra Forskningsrådet for 2022–2023. Seneste tillatte prosjektslutt er 01.11.23.

Våre forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider.
 • Det vil være anledning til å publisere på grunnlag av funn i prosjektet, etter at Forskningsrådet har mottatt rapporten. Forskningsrådet stiller krav om at det skal publiseres med åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • Dataene fra prosjektet skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis etter faktura og prosjektansvarlig får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Naturmangfold og miljø

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp og hva det søkes om må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for alle nøkkeldeltakere som er viktige for gjennomføringen av prosjektet faglig og metodisk. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Behandlingsprosedyre

Søknader vil bli vurdert av nordiske eksperter. Det kan være aktuelt at vi ber dere om revidert søknad før kontraktsinngåelse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 01:01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.