Gjennomført
Se Resultat

INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon

Viktige datoer

2. feb. 2022

Åpen for søknad

16. mars 2022

Søknadsfrist

1. aug. 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

31. okt. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. okt. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

23. jun. 2022

Vi forventer å publisere søknadsresultater i oktober 2022.

2. mars 2022

Det vil ikke bli mulig å inngå avtaler med russiske partnere i denne utlysningen. 

11. feb. 2022

Forskningssentrene for klinisk behandling (FKB) er lagt til i listen over ordninger prosjektansvarlig må være vertsinstitusjon eller formell partner i. 

Formål

Norske forskningsorganisasjoner kan søke om midler til partnerskap med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA.  For denne utlysningen kan det også søkes om midler til partnerskap med Tyskland og Frankrike. 

INTPART-ordningen ble etablert som en oppfølging av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning og satsing for å utvikle flere verdensledende fagmiljøer i Norge. Ordningen skal også følge opp Panoramastrategien - Strategi for forskings- og høyere utdanningssamarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Sør-Afrika, Sør-Korea og USA (2021–2027).

I denne utlysningen vil det ikke bli mulig å inngå avtaler med russiske partnere. 

Videre skal INTPART føre til måloppnåelse på følgende delmål:

 • varige internasjonale partnerskap som øker kvaliteten på høyere utdanning og forskning i Norge
 • gode koblinger mellom høyere utdanning og forskning innenfor rammene av partnerskapene
 • samarbeid med arbeids- og næringsliv for økt kvalitet og relevans innenfor rammene av partnerskapene, der det er relevant

Om utlysningen

Utlysningen støtter etablering og videreutvikling av formalisert institusjonelt samarbeid om forskning og høyere utdanning. Prosjektene som får støtte skal bygge på pågående prosjekt, senter eller klynge ved norske forskningsorganisasjoner.

I søknaden må dere vise hvordan det internasjonale partnerskapet styrker det pågående prosjektet. Partnere og samarbeidsaktiviteter skal begrunnes i behov og muligheter i forskning og høyere utdanning, og dere skal vise hvordan aktivitetene bidrar til faglige og institusjonsspesifikke strategiske mål for forsknings- og utdanningskvalitet. Ordningen administreres i fellesskap av Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Kontakt: intpart@forskningsradet.no eller intpart@diku.no.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Organisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at dere sender inn søknaden. Søknader relatert til Norwegian Innovation Clusters må være godkjent av klyngens styre.

Prosjektansvarlig må ha gradsgivende programmer på master- og/eller ph.d.-nivå, eller ha dokumentert samarbeid med en norsk forskningsorganisasjon med slike programmer for INTPART-prosjektet. Generelle samarbeidsavtaler godkjennes ikke.

Prosjektansvarlig må ved søknadsfristen være vertsinstitusjon eller formell partner i fagfellevurderte prosjekter med pågående finansiering gjennom en av følgende ordninger:

 • Senter for fremragende forskning (SFF)
 • Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)
 • Senter for fremragende utdanning (SFU) finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI)
 • Forskningssentrene for klinisk behandling (FKB)
 • Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) finansiert av
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Forskningssentre for petroleum (PETROSENTER)
 • Norwegian Innovation Clusters
 • Kompetanse- og samarbeidsprosjekt finansiert av Forskningsrådet
 • Forskerprosjekter finansiert av Forskningsrådet
 • Forskerprosjekter og senterordninger finansiert av Nordforsk eller Nordisk Ministerråd
 • Forskerprosjekter finansiert av EU-kommisjonens rammeprogram
 • Forskerprosjekter finansiert av forskningsprogrammer under EØS midlene

Informasjon om det pågående prosjektet, inklusive informasjon om ordning det er finansiert under, prosjektnummer eller annen prosjektidentifikasjon, skal fylles inn i eget vedlegg.

Maksimalt antall søknader per forskningsorganisasjon

Prosjektansvarlig kan sende inn et maksimalt antall søknader basert på størrelsen til institusjonen:

 • flere enn 1500 FoU-ansatte: 20 søknader
 • 500–1500 FoU-ansatte: 10 søknader
 • 100–500 FoU-ansatte: 5 søknader
 • færre enn 100 FoU-ansatte: 3 søknader

Unntak fra antallsbegrensningen: Formaliserte institusjonssamarbeid som har vart i mer enn tre år, og der flere norske høyere utdanningsinstitusjoner utgjør et konsortium som samarbeider med én eller flere fremragende tilsvarende institusjoner i de prioriterte landene, vil være unntatt antallsbegrensningen

Prosjektansvarlig må sende inn en liste over hvilke søknader som er godkjent av institusjonen. Listen skal sendes inn uavhengig av hvor mange søknader innenfor den godkjente rammen som institusjonen velger å sende inn. Vi vil ikke behandle søknader som ikke er oppgitt i en slik liste. Send listen på e-post til intpart@forskningsradet.no innen søknadsfristen 16. mars 2022 klokken 13.00 (CET).

Krav til prosjektleder

Prosjektleder skal ha erfaring med samarbeidsprosjekter, nasjonalt og internasjonalt. Dette gjelder også ansvarlige personer hos partnerorganisasjonene.

Nøkkelpersoner i INTPART-prosjektet må vise til vesentlige roller i det pågående prosjektet INTPART-søknaden bygger på. Det vil vanligvis bety å være prosjektleder, arbeidspakkeleder, gruppeleder eller lignende. Se ellers eget skjema for dette.

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig.

Krav til samarbeidspartnere

INTPART-prosjektet skal ha en samarbeidspartner som er universitet, høyskole eller annen forskningsinstitusjon i samarbeidslandet, med en navngitt lokal kontaktperson.

Andre organisasjonstyper nasjonalt og i samarbeidsland, inkludert Norwegian Innovation Clusters, bedrifter og andre foretak, kan være samarbeidspartnere i INTPART. Samarbeidspartnere kan ikke støttes direkte over INTPART-prosjektet, men kan være underleverandører. Se våre nettsider for mer info om underleverandører.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til internasjonale samarbeidsaktiviteter som ikke allerede er finansiert gjennom det kvalifiserende prosjektet. Dere kan søke om støtte både til å etablere nye internasjonale partnerskap og til å styrke eksisterende samarbeid.

Inntil 80 millioner kroner er tilgjengelig i denne utlysningen.

Midlene til INTPART kommer fra flere kilder og noen kan ha ulike føringer knyttet til seg. Den bevilgede porteføljen som helhet skal sikre at disse oppnås. Hoveddelen av midlene har ikke spesielle føringer knyttet til seg. Dette er en tematisk åpen utlysning, så søkere trenger ikke indikere f.eks. spesifikk fagtematikk eller landtilknytning i sin søknad. Dette blir tatt hensyn til i porteføljevurderingen, se Behandlingsprosedyre under.

Eksempler på aktiviteter som vi kan støtte er:

 • ekstrakostnader ved kortere eller lengre gjensidige mobilitetsopphold for forskere, studenter, ledere og administrativt personale
 • utvikling og gjennomføring av workshops, seminarer og konferanser med det formål å styrke internasjonalt samarbeid
 • utvikling og gjennomføring av intensive kurs, feltkurs, sommerskoler o.l.; samarbeid om pensumutvikling og utvikling av felles kurs, studieprogrammer og/eller grader
 • felles forskerskoler og internasjonale studieprogrammer basert på forskningssamarbeid etablert og institusjonalisert innenfor rammen av partnerskapene
 • planlegging og utvikling av forskningssamarbeid
 • gjesteforelesninger og felles undervisning og veiledning av studenter og kandidater
 • samarbeid med arbeids- og næringsliv
 • utvikling av digitale samarbeidsformer
 • andre aktiviteter som omfatter internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid

Vi kan ikke dekke utgifter til forskningsaktivitetene som samarbeidet omfatter eller investeringer i forskningsinfrastruktur. Utdanning og undervisning som allerede er en del av institusjonens ordinære studietilbud, må dere finansiere på en annen måte. Kostnader for partnere som er forskningsorganisasjoner, kan dekkes av INTPART-midler. Bedrifter eller andre organisasjoner som ikke er forskningsorganisasjoner kan være underleverandører til INTPART-prosjektet og slik motta midler. Dere finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte på 10 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen, som utgjør 80 prosent av prosjektkostnadene. Egenfinansiering er et krav. Egenfinansiering skal være minimum 20 prosent av prosjektets totale kostnader.

Forutsetning for tildeling av støtte

Det er kun prosjektansvarlig og samarbeidende forskningsorganisasjoner som kan motta støtte til dekning av sine kostnader ved prosjektet. Støtten går til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet, og vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet er på plass. Andre samarbeidspartnere kan ikke få dekket prosjektkostnader gjennom tildelingen til prosjektet, men må bære kostnadene selv.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som dere finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Prosjektene må starte opp mellom 01.08.2022 og 31.10.2022 og dere må søke om midler fra Forskningsrådet for 2022. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.10.2027.

Rapportering, utbetaling av støtte og krav om likestillingsplan

Forskningsrådet utbetaler støtten etterskuddsvis og du får bare dekket reelle kostnader som er ført i institusjonens regnskap. All rapportering skal skje elektronisk. I tillegg til årlig rapportering og sluttrapportering til Forskningsrådet, kan dere bli bedt om å rapportere til INTPART via en survey fra HK-dir.

Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Internasjonalisering

Internasjonale stimuleringsmidler

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedleggene må være skrevet på engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format. 

Dere kan endre og sende inn søknaden fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vil bli behandlet.

Dere kan laste ned de aktuelle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse. Mal for prosjektbeskrivelse må benyttes.
 • Skjema som redegjør for pågående prosjekter. Mal for skjema må benyttes.
 • CV med publikasjonsliste for prosjektleder, prosjektleder hos samarbeidspartner og andre sentrale medarbeidere i prosjektet, samt utdanningsfaglig kompetanse, undervisningserfaring og erfaring fra internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning. Mal for CV må benyttes.
 • Formelle bekreftelser fra ledelsen ved norske og internasjonale partnerinstitusjoner, samt fra søkerinstitusjonen, som gjør rede for prosjektets institusjonelle forankring og betydning skal vedlegges. Uttalelsen skal inneholde informasjon om institusjonens konkrete forpliktelser i gjennomføringen av INTPART-prosjektet. Dette gjelder også norsk institusjon som er partner i de tilfeller søkerinstitusjonen ikke selv har gradsgivende programmer, jfr. "Krav til prosjektansvarlig" ovenfor. En generell samarbeidsavtale godtas ikke.
 • For klyngesøknader vedlegges også klyngestyrets godkjenning av søknaden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

I det elektroniske skjemaet skal det fylles inn opplysninger om alle partnere i prosjektet (på institusjonsnivå), samt alle prosjektdeltakere, også fra egen institusjon (på personnivå). Merk at for de partnere som listes i søknaden skal det inngås formell(e) samarbeidsavtale(r). Slik(e) samarbeidsavtale(r) skal foreligge innen tre måneder etter at Forskningsrådet har oversendt kontrakten til prosjektansvarlig, og alltid før Forskningsrådet utbetaler midler.

Det elektroniske skjemaet skal inneholde en detaljert milepælsplan og en plan for spredning av resultater innen forskning og høyere utdanning.

Vurderingskriterier

Se INTPARTs programbeskrivelse for detaljer om programmets overordnede målsetting, mål og resultater. Her finner dere også mer info om og beskrivelse av hva som vektlegges under vurdering av søknader til denne utlysningen. I malen for prosjektbeskrivelse, skal dere også utdype dette.

Merk at under kriteriet "Kvalitet" vil vi vektlegge relevans til utlysningen og kvalifiserende prosjekt, og at for kriteriet "Virkninger og effekter" vil vi vektlegge hvordan søknaden er relatert til målene for denne utlysningen.

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Kvalitet | KOS

Originalitet/Nyskapende
• I hvilken grad konseptet er gjennomtenkt, troverdig og nyskapende.

Soliditet
• I hvilken grad målene for prosjektet er klare og relevante.
• Kvaliteten på planlagte leveranser i prosjektet.

Virkninger og effekter | KOS

Potensiale
• I hvilken grad forventede virkninger er spesifisert.
• I hvilken grad forventede samfunns-/system-effekter er spesifisert.

Kunnskapsdeling og -anvendelse
• Kvaliteten på planlagte kommunikasjons- og spredningsaktiviteter.
• I hvilken grad det er troverdig at de foreslåtte tiltakene i prosjektet vil gi de spesifiserte virkningene og effektene.

Gjennomføring | KOS

Prosjektleder og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder og prosjektgruppen er kvalifisert og har nødvendig samlet kompetanse og er i posisjon til å gjennomføre prosjektet.
• I hvilken grad ledelsesstrukturer og prosedyrer er hensiktsmessige.

Planer og organisering
• I hvilken grad prosjektplanen er oversiktlig og forståelig, og tidsplanen realistisk.
• I hvilken grad det er god sammenheng mellom mål og tiltak.
• I hvilken grad prosjektet er godt forankret hos prosjekteier og eventuelle samarbeidspartnere, og rolledelingen er klar.
• I hvilken grad budsjettet er realistisk og tilstrekkelig, og ressursene fordelt slik at hver partner kan fylle sin rolle.
• I hvilken grad mulige risikoer er drøftet.

Forskningsrådet og HK-dir forutsetter at prosjektene har en høy forskningsetisk standard, og at hensynet til konsekvenser for naturmiljøet er ivaretatt. Forskningsrådet og HK-dir legger vekt på å bidra til internasjonalisering av norsk forskning og utdanning, å styrke rekrutteringen av kvinner til høyere stillingsnivåer og MNT-fag, å bedre kjønnsbalansen i norsk forskning og at kjønnsperspektivet er godt ivaretatt i prosjektene. Forskningsrådet og HK-dir vil ta hensyn til dette ved prioritering av søknaden.

Behandlingsprosedyre

Etter søknadsfristen vil INTPART-sekretariatet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist.

Søknadene blir så vurdert av eksperter fra nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings-, utdannings- og innovasjonsmiljøer.

Ekspertene vurderer søknaden opp mot vurderingskriteriene over. Søknaden vurderes av flere eksperter som er satt sammen i paneler. Alle ekspertenes habilitet blir avklart før de vurderer søknader.

Panelene kommer fram til en omforent vurdering av den enkelte søknad. Vurderingene fra ekspertene legges til grunn når vi vedtar om en søknad skal få støtte eller ikke.

Et styreutvalg bestående av representanter fra styringsorganer i Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har bevilgningsmyndighet.

Forskningsrådet og Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse legger en helhetlig porteføljevurdering til grunn for vedtaket i styreutvalget. Denne tar hensyn til følgende faktorer:

 • karakterene som er gitt i vurderingen av søknadene
 • at den innvilgede prosjektporteføljen som helhet ivaretar målsetningene med INTPART-ordningen
 • at den innvilgede prosjektporteføljen som helhet ivaretar målsetningene knyttet til ulike midler fra INTPART

Porteføljevurderingen vil videre kunne ta hensyn til følgende:

 1. en balansert fordeling mellom samarbeidsland
 2. en balansert fordeling mellom fagfelt
 3. prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt
 4. en balansert fordeling mellom norske institusjoner når søknadene ellers vurderes likt
 5. prosjekter med gode synergier til EUs rammeprogram
 6. prosjekter med tydelig forankring i FNs bærekraftsmål
 7. overordnede prioriteringer i Panoramastrategien

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning oktober 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 20.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.