Gjennomført
Se Resultat

Senter for nukleær forskning

Viktige datoer

05. okt 2022

Åpen for søknad

16. nov 2022

Søknadsfrist

SE OPPTAK

Informasjonsmøte for søkere

Første halvdel av februar

Søker kan faktasjekke panelvurderingen

slutten av mars

Forventet svar på søknaden

01. apr 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. sep 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. aug 2031

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Siste oppdateringer

20. okt 2022

Vi har presisert informasjonen om støtte til personal- og indirekte kostnader knyttet til forskertid.

Formål

Formålet er å styrke Norges kunnskapsberedskap innenfor det nukleære området gjennom en langsiktig satsing på forskning i kjernefysikk og kjernekjemi.

Om utlysningen

Norge har ikke kjernekraftreaktorer for elektrisitetsproduksjon, men trenger likevel fagmiljøer som har kunnskap om og kan håndtere hendelser med spredning av radioaktive stoffer som kan ramme Norge. Nedleggelsen av de norske forsøksreaktorene synliggjør også behovet for kunnskap om behandling, lagring og sluttdeponering av radioaktivt avfall og trygg dekommisjonering av atomanlegg. Norge har også en betydelig aktivitet innenfor radiofarmasi.

Norge trenger sterke fagmiljøer som driver grunnleggende forskning på området og det er behov for økt rekruttering til feltet. For å oppnå dette, vil vi nå etablere ett til to nasjonale forskningssentre med større budsjettramme og lengre prosjektvarighet enn andre finansieringsordninger.

Alle søkere må sette seg nøye inn Krav og retningslinjer for forskningssenter (strategisk miljøstøtte), som blant annet beskriver kravene til organisering og ansvar i senteret.

Ønsket effekt av sentersatsingen

Senterorganiseringen skal legge til rette for at forskningsaktiviteten styrker Norges kunnskapsberedskap på området i det lange løp. En viktig effekt skal være økt kapasitet og høyere kvalitet på forskningsområdet, også utover senterets finansieringsperiode.

Tematisk avgrensning

Utlysningen retter seg mot norske forskningsmiljøer innenfor kjernefysikk og kjernekjemi.

Midlene skal gå til grunnleggende forskning av høy kvalitet som er relevant for

 • strålevern og strålingssikkerhet
 • atomsikkerhet og atomberedskap inkl. kunnskap om sikkerhet ved kjernekraftanlegg og tiltak ved radioaktiv forurensning (radioøkologi)
 • fremstilling av radionuklider for medisinske og industrielle anvendelser bl.a. innenfor radiofarmasi
 • dekommisjonering av nukleære anlegg og håndtering av radioaktivt avfall

Organiseringen av senteret

Vi forutsetter at fagmiljøer innenfor samme fagfelt samarbeider om å utarbeide en felles søknad om ett senter. Det er ingen forutsetning at disse fagmiljøene er geografisk samlokalisert. Det faglige og administrative ansvaret skal være tydelig forankret hos vertsinstitusjonen.

Senteret/sentrene opprettes i første omgang for en periode på fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år etter en evaluering.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Kontaktpersoner

Navn E-post
Trond Inge Westgaard tiw@forskningsradet.no
Ingvil Bjørnæs ib@forskningsradet.no

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn. Prosjektansvarlig er også vertsinstitusjon.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder i søknaden må være senterleder.

 • Du må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.
 • Du må ha dokumentert kompetanse og/eller erfaring med ledelse av store prosjekter.
 • Du kan være prosjektleder på kun én søknad som sendes inn til denne utlysningen.
 • Prosjektleder må være ansatt ved vertsinstitusjonen.

Andre krav

Senteret/sentrene opprettes i første omgang for en periode på fem år, med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år etter en evaluering. Evalueringen vil ta for seg senterets måloppnåelse i lys av

Krav til samarbeidspartnere

Dokumentet Krav og retningslinjer for forskningssenter (strategisk miljøstøtte) beskriver organisering og ansvar i senteret.

Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte.

Relevante aktører i offentlig sektor kan også inngå som samarbeidspartnere i senteret, men merk at kun godkjente forskningsorganisasjoner kan motta støtte fra Forskningsrådet.

Søknaden skal være strategisk forankret hos prosjektansvarlig og alle samarbeidspartnere.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre aktivitetene i senteret. Dere finner generell informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden og utdypende informasjon om søknadstypen i Krav og retningslinjer for forskningssenter (strategisk miljøstøtte).

Dere kan få støtte til følgende kostnader:

 • Personal- og indirekte kostnader knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene som deltar i senteret. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk. For postdoktorstipend er støtten begrenset oppad til fire årsverk. For å sikre langsiktig effekt av senteret på norsk kunnskapsberedskap, kan opprettelse av nye, faste forskerstillinger være en del av forskningsorganisasjonenes planer. Slike forskerstillinger, som skal bidra direkte i senterets aktiviteter, kan finansieres innenfor senterbevilgningen for en periode på inntil tre år. Vi dekker ikke lønns- og personalkostnader for andre fast ansatte ved universiteter eller høgskoler. En viktig effekt skal være økt kapasitet og høyere kvalitet på forskningsområdet på lang sikt. Derfor er det svært viktig at forskerne i senteret også underviser studenter. Unntak kan gjøres for senterleder. Professor II-stillinger kan få finansiering. 
 • Utstyr som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Dette omfatter leie- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr, tilgang til nasjonal eller internasjonal forskningsinfrastruktur og mindre nyanskaffelser og oppgradering av eksisterende utstyr.
 • Andre driftskostnader som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre senterets FoU-aktiviteter. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres.

Kostnadstypen "Innkjøp av FoU-tjenester" i søknadsskjemaet skal ikke benyttes.

Omfanget av støtten

Det tilgjengelige budsjettet på 200 millioner skal gå til å opprette ett eller to sentre. Det betyr at dere kan søke om maksimalt 200 millioner kroner over en åtteårsperiode, fordelt på maksimalt 125 millioner kroner de fem første årene og maksimalt 75 millioner kroner de siste tre årene. Finansieringen for de siste tre årene vil avhenge av utfallet av midtveisevalueringen av senteret.

Dere kan søke Forskningsrådet om inntil 25 millioner kroner per år.

Vertsinstitusjonen og samarbeidspartnere forventes å bidra med finansiering for å synliggjøre strategisk forankring og engasjement, men vi stiller ikke krav om egenfinansiering.

Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater må dekkes innenfor rammen av senteret. Forskningssenteret omfattes dermed ikke av utlysningen vår om støtte til utenlandsopphold.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Oppstartsdato må være mellom 1. april og 1. september 2023.

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom utlysningen. Foretak kan ikke motta støtte til å dekke prosjektkostnader. Støtte til en forskningsorganisasjon går til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet og utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden: Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass før dere inngår kontrakt med oss:

 • Prosjektansvarlig må etablere en felles samarbeidsavtale med alle samarbeidspartnerne og mandat for styret.
 • Et styre må være oppnevnt før senterets oppstart. Det må bestå av representanter for prosjektansvarlig og forskningspartnerne.
 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • Dere må utarbeide en datahåndteringsplan for eventuelle forskningsdata som blir håndtert i prosjektet. Dataene skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Naturvitenskap og teknologi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Dere kan laste ned alle standardmalene nederst i utlysningen.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Alle obligatoriske vedlegg må være med.
 • Krav til prosjektansvarlig forskningsorganisasjon må være oppfylt.
 • Krav til samarbeidspartnerne må være oppfylt.
 • Dere kan maksimalt sende inn seks CV-er.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse, inntil 20 sider. Bruk standard mal.
 • CV for prosjektleder (senterleder). Bruk standard mal.
 • CV for inntil fem av de mest sentrale personene (for eksempel arbeidspakkeledere) i prosjektet. Bruk standard mal.

Søknader som ikke oppfyller kravene over kan bli avvist.

Valgfrie vedlegg

 • Forslag på inntil fem fageksperter som antas å være habile til å behandle søknaden. Ekspertenes navn, tittel, e-post og institusjonstilhørighet må legges inn. Vi er ikke forpliktet til å bruke disse forslagene.

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FS-Grunnleggende forskning

I hvilken grad senteret er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
• Kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og senterets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad senteret tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FS-Grunnleggende forskning

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte aktiviteten ved senteret
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad senteret vil bidra til å styrke kapasitet og kvalitet på området, også utover senterets finansieringsperiode.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Kvaliteten på og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante målgrupper.

Gjennomføring | FS-Grunnleggende forskning

Kvalitet på prosjektleder (senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad det gir merverdi at forskningsaktivitetene er organisert som et senter framfor flere separate prosjekter.
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte., inkludert risikostyring.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), i hvilken grad planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå er hensiktsmessige.

Relevans for utlysningen | FS

I hvilken grad senteret svarer på utlysningens formål og føringer.

Utlysningens tematiske avgrensning, den langsiktige effekten som senteret skal ha på Norges kunnskapsberedskap og grad av nasjonalt samarbeid og koordinering mellom relevante fagmiljøer vil stå sentralt når panelet vurderer søknaden.

Behandlingsprosedyre

Søknadene vil bli vurdert av et internasjonalt ekspertpanel.

Panelet vil vurdere hver enkelt søknad etter de fire vurderingskriteriene og i lys av krav og formål i utlysningen.

Søker vil bli tilsendt panelets foreløpige vurdering og karakterer. Søker har anledning til å oppklare eventuelle faglige misforståelser i panelvurderingen. Dette vil tentativt skje i første halvdel av februar 2023. Disse kommentarene går så tilbake til panelet som kan velge å ta hensyn til kommentarene når de foretar sin endelige vurdering.

Panelet vil også vurdere hvordan søknadene samlet sett oppfyller kravet til nasjonalt samarbeid og koordinering mellom relevante fagmiljøer. Panelet kan gi råd om justeringer av søknadenes kostnadsrammer som porteføljestyret for Naturvitenskap og teknologi kan ta hensyn til, dersom to sentre er aktuelle for finansiering.

Det er porteføljestyret for Naturvitenskap og teknologi som fatter vedtak om bevilgning eller avslag. De vil ha tilgang til søknadene med vedlegg, utlysningsteksten, panelets vurderinger og anbefalinger og søkernes kommentarer.

Dersom søknadstilfang og/eller søknadenes kvalitet er for lave, kan det være aktuelt å tildele mindre enn den tilgjengelige rammen på 200 millioner.

Dere kan forvente svar på søknaden i slutten av mars 2023.

Se hvordan vi behandler søknader.

Vi tar forbehold om eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 05:06 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.