Gjennomført
Se Resultat

Forskningssenter for kunnskaps- og kompetanseutvikling om EØS-rettens betydning for norsk rett

Viktige datoer

10. aug 2022

Åpen for søknad

21. sep 2022

Søknadsfrist

DESEMBER 2022

Forventet svar på søknaden

01. jan 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2028

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å etablere to forskningssentre for integrering av EØS-rett i norsk rett. Sentrene blir en del av en langsiktig satsing som skal ha som overordnet mål å styrke den juridiske forskningen i Norge.

Med denne utlysningen følger vi opp tildelingsbrev 2022 fra Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Om utlysningen

Hvorfor lyser vi ut disse midlene?

Den juridiske forskningen i Norge har ikke i tilstrekkelig grad tatt innover seg EØS-rettens betydning for norske forhold og hvordan EØS-rett gjennomføres i norsk rett. Mangelfull integrering av EØS-retten gjelder for mange forvaltningsrettslige områder, slik dette blant annet er beskrevet i NOU 2020:9: Blindsonen.

Forskningssentre for integrering av EØS-rett i norsk rett skal bidra til å styrke rettsvitenskapelig forskning om EØS-rett, øke kapasiteten til forskning i miljøene, styrke de rettsvitenskapelige utdanningene og gi kunnskapsgrunnlag for forvaltningens arbeid. Sentrene skal styrke kunnskapen om innholdet i og gjennomføringen av EØS-rett i norsk rett.

Vi har behov for å utvikle kunnskap om

 • EØS-retten for å unngå feiltolkninger og gi økt kunnskap om betydningen av EØS-avtalen på områder hvor dette ikke er godt nok reflektert i forskning eller praksis
 • rammene EØS-retten setter for norsk lovgivning og forvaltning
 • innholdet i EØS-retten innenfor, og på tvers av, ulike rettsområder

Relevante prosjekter

Vi vil prioritere prosjekter som inkluderer trygderettslig forskning. Dette utelukker likevel ikke at søknader uten trygderettslig forskning kan bli finansiert.

Det er krav om at dere i sentrene har

 • både nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • en tydelig kobling til juridisk utdanning (mastergrad i rettsvitenskap)
 • rekrutteringsstillinger (ph.d.-kandidater)
 • en plan for mobilisering til å hente inn midler fra andre konkurranser (nasjonalt og internasjonalt)
 • en plan for nasjonal og internasjonal publisering
 • allmennrettet og brukerrettet formidling, eksempelvis årlige seminarer, kurs osv. rettet mot forvaltning, påtalemyndighet, domstoler og/eller andre relevante aktører

De to sentrene som får støtte, kan ha flere geografiske lokasjoner. Sentrene skal opprettes i tilknytning til et eksisterende forskningsmiljøer. Det faglige og administrative ansvaret skal være tydelig forankret hos den ansvarlige vertsinstitusjonen.

Sentrene opprettes for en periode på fem år.

Du finner detaljert informasjon om prosjekttypen Forskningssenter – strategisk miljøstøtte til bruk i utforming av søknaden i vedlagte Krav og retningslinjer for forskningssenter – Strategisk miljøstøtte.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner som tilbyr master i rettsvitenskap kan søke.

Prosjektansvarlig kalles også for "vertsinstitusjon" i denne utlysningen.

Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Prosjektansvarlig organisasjon sender inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder

 • Prosjektleder i søknaden er det samme som senterleder.
 • Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere

 • I senteret skal dere samarbeide med andre forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt.
 • Godkjente norske forskningsorganisasjoner og tilsvarende utenlandske organisasjoner og offentlige aktører kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte. Vi presiserer at det kun er prosjektansvarlig som må tilby master i rettsvitenskap, dette er ikke et krav for samarbeidspartnerne.
 • Søknaden skal være strategisk forankret hos alle samarbeidspartnere.
 • Alle samarbeidspartnere skal bidra aktivt i planlegging, oppfølging og spredning av resultater fra senterets forskningsaktiviteter og sikre at ny kunnskap tas i bruk.
 • I senteret skal dere bidra til å videreutvikle forskningsfeltet og øke kvaliteten på den rettsvitenskapelige forskningen i Norge. Derfor skal finansiell støtte til utenlandske forskningsorganisasjoner være begrenset. Dersom dere planlegger støtte til forskningsorganisasjoner i utlandet, må prosjektbeskrivelsen begrunne hvordan forskningsfeltet i Norge videreutvikles som en følge av støtten som går til utlandet.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Vi kan gi støtte på inntil 21 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen, fordelt over en periode på fem år. Vi krever 20 prosent egenfinansiering.
 • Dere kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Kostnader til innkjøp av FoU kan ikke dekkes. Du finner detaljert og viktig informasjon på nettsiden om hva budsjettet skal inneholde.
 • Utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater må dekkes innenfor rammen av støtten til senteret. Forskningssenteret omfattes dermed ikke av Forskningsrådets særskilte ordning for støtte til utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater.

Vi tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 01.01.2023 og 01.06. 2023 og dere må søke om midler fra Forskningsrådet for 2023. Seneste tillatte prosjektslutt er 31.12.2028.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • Dere må utarbeide en datahåndteringsplan for eventuelle forskningsdata som blir håndtert i prosjektet i forbindelse med revidert søknad. Dataene skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).
 • Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. Dette skal spesifiseres i prosjektets datahåndteringsplan.

Rapportering og utbetaling av støtte

Sentrene skal sende inn årlig framdriftsrapport, og en sluttrapport når prosjektperioden er ferdig. All rapportering skal skje elektronisk.

Vi utbetaler støtten automatisk.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen favner rettsvitenskapelig forskning og vi tar imot søknader om støtte til både anvendt og grunnleggende forskning.

Demokrati, styring og fornyelse

Lovarbeid

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Dere kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at dere sender inn søknaden så snart dere har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Du finner alle vedleggsmalene nederst på siden.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse, maks 20 sider
 • CV for senterleder, maks fire sider
 • CV for sentrale deltakere i prosjektet, maks fire sider

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene i lys av formålet med søknadstypen og etter disse kriteriene:

Forskningskvalitet | FS

I hvilken grad senteret er ambisiøst, nyskapende og flytter forskningsfronten
• Vurder vitenskapelig kreativitet og originalitet.
• I hvilken grad hypoteser og problemstillinger er nyskapende og dristige.
• I hvilken grad senteret har potensial for å frembringe ny kunnskap som flytter forskningsfronten, inkludert vesentlig utvikling/fornyelse av teori, metoder, eksperimenter eller empirisk kunnskap.

Kvaliteten på senterets FoU-aktiviteter
• Vurder kvaliteten på problemstillingene, hypotesene og prosjektets mål, og i hvilken grad de er klart og tydelig beskrevet.
• I hvilken grad den teoretiske tilnærmingen, forskningsdesignet og metodevalget er troverdig og velegnet, og tverrfaglige innfallsvinkler er tilstrekkelig vurdert.
• I hvilken grad senteret tar hensyn til samfunnsansvar, etiske problemstillinger og kjønnsdimensjonen i forskningen på en tilfredsstillende måte.
• I hvilken grad senteret forholder seg til brukeres/interessenters kunnskap på en tilfredsstillende måte.

Virkninger og effekter | FS

Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan bidra til å møte viktige vitenskapelige utfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater kan svare på viktige utfordringer i sektoren(e), både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad kompetanseutviklingen og senterets planlagte resultater vil gi grunnlag for verdiskaping i norsk næringsliv og/eller offentlig sektor.
• I hvilken grad senteret beskriver virkninger og effekter som utgjør en merverdi ved å organisere en stor forskningssatsing som et forskningssenter.
• I hvilken grad senterets planlagte resultater er relevante for FNs bærekraftsmål eller har potensiale for å bidra til å møte andre viktige samfunnsutfordringer, både nå og i fremtiden.
• I hvilken grad de potensielle virkningene og effektene er tydelig formulert og troverdige.

Kommunikasjon og utnyttelse
• Vurder kvaliteten på, og omfanget av, kommunikasjons- og involveringsaktiviteter rettet mot relevante interessenter/brukere.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne er involvert i arbeidet med å ta i bruk senterets resultater.

Gjennomføring | FS

Kvalitet på prosjektleder(senterleder) og prosjektgruppe
• I hvilken grad prosjektleder (senterleder) har relevant kompetanse og erfaring og er kvalifisert til å lede en satsing på denne størrelsen.
• I hvilken grad prosjektdeltakerne utfyller hverandre, og i hvilken grad prosjektgruppen innehar den nødvendige kompetansen for å gjennomføre sentersatsingen på en effektiv måte.

Kvaliteten på senterets organisering og ledelse
• I hvilken grad senteret vil bli organisert på en effektiv måte, herunder om ressursene allokert til de forskjellige arbeidspakkene er tilstrekkelige og i samsvar med senterets mål og leveranser.
• I hvilken grad oppgavene i senteret er fordelt på en måte som sikrer at alle prosjektdeltakere har en tydelig rolle og tilstrekkelig med ressurser til å fylle denne rollen.
• I hvilken grad ledelse og styring i senteret er organisert på en egnet måte, herunder risikostyring og innovasjonsledelse.
• I hvilken grad samarbeidspartnerne bidrar i styringen og gjennomføringen av senteret.

Kvaliteten og graden på internasjonalt samarbeid
• I hvilken grad omfanget av og kvaliteten på de internasjonale samarbeidsaktivitetene er i tråd med senterets mål.

Kjønnsbalanse i senterets prosjektgruppe
• Dersom det er dårlig kjønnsbalanse i senterets ledergruppe (senterleder og forskningslederne), i hvilken grad er planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå hensiktsmessig?

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Vi vil prioritere prosjekter med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt.

Behandlingsprosedyre

Alle søknader om Forskningssenter vil bli vurdert av internasjonale ekspertpaneler. Etter at panelvurderingen er gjennomført vil søknader bli vurdert med hensyn til relevans for utlysningen. Administrasjonen skriver så en innstilling med anbefalinger til bevilgende organ. Bevilgende organ fatter til slutt vedtak om bevilgning eller avslag.

Se også: Slik behandler vi søknader.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i desember 2022.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. september 2023, 04:12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.