Gjennomført

Forprosjekt til førkommersiell anskaffelse i offentlig sektor

Viktige datoer

01. feb 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2022

Seneste tillatte prosjektstart

21. sep 2022

Søknadsfrist for Førkommersiell anskaffelse

30. mai 2023

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Midlene skal gi offentlige virksomheter støtte til å forberede en førkommersielle anskaffelse.

I en førkommersiell anskaffelse utfordrer offentlige virksomheter med behov for nye løsninger næringslivet og kunnskapsmiljøene til å utvikle disse løsningene. Forprosjektene skal brukes til å forberede gjennomføringen av et hovedprosjekt ved å kartlegge behov og utviklingsmuligheter.

Se utlysningen av hovedprosjekt her: Førkommersiell anskaffelse 

Prosjektene kan få hjelp til gjennomføring fra leverandørutviklingsprogrammet.

Om utlysningen

Hva er en førkommersiell anskaffelse?

En førkommersiell anskaffelse er en type innovativ offentlig anskaffelse som krever forskning og utvikling (FoU).

I en førkommersiell anskaffelse beskriver offentlige virksomheter sine behov i et konkurransegrunnlag og inviterer bedrifter og kunnskapsmiljøer til å foreslå, og tilby, utvikling av innovasjoner som dekker disse behovene. Deretter inngår prosjektgruppen avtaler med leverandørene av de beste tilbudene om å kjøpe utviklingen av deres innovasjoner. Leverandørene utvikler sine innovasjoner samtidig. De konkurrer med hverandre om å skape de beste innovasjonene for å dekke den offentlige virksomhetens behov.

På denne måten gir en førkommersiell anskaffelse offentlige virksomheter muligheten til å få utviklet de beste løsningene markedet kan tilby. Leverandørene beholder rettigheter til det som utvikles og de får dermed muligheten til å ta en ledende rolle i nye markeder.

Førkommersielle anskaffelser er unntatt fra regler om offentlig anskaffelser etter anskaffelsesforskriften § 2–5 (FoU-unntaket). Les mer om FoU-unntaket på DFØs nettside "Unntak for enkelte FoU-kontrakter".

Les mer om førkommersielle anskaffelser her:

Utlysning i to trinn – dette er første trinn

Vi lyser ut midler til førkommersielle anskaffelser i to trinn: forprosjekter og hovedprosjekter.

I denne utlysningen av støtte til forprosjekt, kan dere søke om opptil 300 000 kroner for å forberede et hovedprosjekt ved å kartlegge behovene og utviklingsmulighetene.

Dere kan søke om forprosjektmidler til og med 1. juni 2022.

Resultatene av forprosjektet skal gi et utgangspunkt for søknad til utlysningen vår av støtte til førkommersiell anskaffelse eller til EUs utlysninger av støtte til innovative anskaffelser.

For hovedprosjektet kan dere søke om opptil 10 millioner i støtte til å gjennomføre en førkommersiell anskaffelse.

Søknadsfrist for støtte til hovedprosjekt er 21. september 2022.

Det er ikke krav om at forprosjekt er gjennomført med støtte fra Forskningsrådet for å søke om midler til et hovedprosjekt.

Krav og forventninger til forprosjektet

Forprosjektene skal kunne lede til en førkommersiell anskaffelse.

Forprosjektene skal ta utgangspunkt i behov som

 • ikke kan dekkes ved hjelp av eksisterende metoder
 • krever forskning og utvikling
 • er prioritert i søkerens planer og strategier
 • det vil gi verdiskapning for offentlige virksomheter å dekke, for eksempel gjennom bedre tjenester eller økt effektivitet
 • er utbredt, slik at det er et stort marked for løsningene som utvikles

I forprosjektet skal dere gjennomføre en grundig behovsavklaring og en bred markedsdialog.

 • Behovsavklaringen er en analyse av behovet. Denne skal gi en detaljert forståelse av hvilke egenskaper og funksjoner en egnet innovasjon må ha og hvor stort markedet for en slik innovasjon er.
 • Markedsdialogen er en undersøkelse av utviklingsmulighetene. Denne skal avklare hvorvidt det er mulig å utvikle innovasjoner som dekker behovet, hva dette vil kreve og om det finnes mange aktører som ønsker å prøve.

Dere bør også gjøre andre forberedelser. Eksempler på dette er undersøkelser av hvorvidt det er regelverk, standarder eller immaterielle rettigheter som vil påvirke mulighetene i et hovedprosjekt. Det kan også være å finne samarbeidspartnere med tilsvarende behov. Samarbeid med andre offentlige virksomheter synliggjør en etterspørsel etter innovasjon. Det vil gi FoU-leverandører større insentiv til å delta i den førkommersielle anskaffelsen.

Hjelp til å gjennomføre forprosjektet

Forskningsrådet samarbeider med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Søkere som får innvilget støtte til forprosjekt kan få hjelp til gjennomføringen fra leverandørutviklingsprogrammet. Omfanget av denne hjelpen er avhengig av tilgjengelig kapasitet.

Les mer om leverandørutviklingsprogrammet.

Denne utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

Kun offentlige virksomheter som er registrert med organisasjonsnummer i Norge kan søke.

Se definisjon av offentlig sektor.

Private aktører og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en offentlig virksomhet.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne.

Samarbeidspartnere

Andre offentlige aktører og frivillige organisasjoner kan være samarbeidspartnere.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig.

Prosjektleder skal ha kompetanse til å lede forprosjektet. Det er ellers ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Krav til prosjektgruppen

Prosjektgruppen skal sikre at prosjektet har nødvendig teknisk og faglig kompetanse til å gjennomføre forprosjektets aktiviteter.

Ekstern kompetanse

Prosjektansvarlig kan engasjere ekstern kompetanse til å gjennomføre begrensede aktiviteter i forprosjektet, som for eksempel innsamling og analyse av informasjon.

I hovedprosjektet er det krav om likebehandling av FoU-leverandører. Dersom eksterne aktører som engasjeres i forprosjektet skal kunne delta som FoU-leverandører i hovedprosjektet, må dere sikre at mulige fordeler de har fått gjennom arbeid i forprosjektet, blir utlignet.

Hva kan du søke om støtte til?

Dere kan søke om opptil 300 000 kroner i støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre forprosjektet.

Forskningsrådets støtte kan dekke følgende kostnader:

 • personal- og indirekte kostnader hos prosjektansvarlig og registrerte samarbeidspartnere
 • innkjøp av tjenester som er nødvendig for behovsavklaring og markedsdialog, eksempelvis spørreundersøkelser, litteraturgjennomgang, nødvendig ekstern kompetanse osv.
 • utstyr, inkludert lokale til gjennomføring av markedsdialog
 • driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet

Se hvordan du setter opp budsjett her.

Forutsetning for tildeling av støtte

Forskningsrådets støtte i denne utlysningen er forbeholdt offentlige virksomheter. Eventuelle andre partnere som ikke er offentlige virksomheter må dekke egne kostnader.

Offentlige foretak som mottar støtte vil få utbetalt støtten som "bagatellmessig støtte". Det betyr at foretaket maksimalt kan få utbetalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.

Vi vil i forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan. Se også EUs forordning om bagatellmessig støtte (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013).

Les mer om bagatellmessig støtte.

Rapportering og utbetaling av støtte

Vi utbetaler støtten etterskuddsvis basert på godkjent rapport og spesifisert faktura.

I sluttrapporten skal dere beskrive aktivitetene dere har gjennomført og resultatene dere har oppnådd.

For prosjekter som skal gjennomføres over to kalenderår må det sendes inn en faktura for hvert kalenderår. Fakturaen for det første året skal sendes inn sammen med en enkel framdriftsrapport.

Dere må føre et regnskap over alle kostnader i prosjektet inkludert personal og indirekte kostnader. Prosjektregnskapet kan bli underlagt kontroll og skal vises til oss ved forespørsel.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for søknader innenfor alle områder i offentlig sektor.

Hvis vi mottar flere søknader enn midlene kan dekke, vil de som sendte inn søknaden først, få tildelt støtte. Søknader som blir ferdigbehandlet etter at midlene er oppbrukt, vil ikke motta støtte.

Temaer på tvers

Fornyelse og innovasjon i offentlig sektor

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Dette er en løpende utlysning og søknaden kan kun sendes inn en gang. Det er denne søknaden som blir behandlet.

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • Egenerklæring knyttet til bagatellmessig støtte for hvert foretak som søker om støtte.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. Søker vil få beskjed om dette senest 4 uker etter innsending av søknad.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggstype, da det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Søknader behandles administrativt og fortløpende av Forskningsrådets administrasjon. Det er viktig at dere i søknaden og prosjektbeskrivelsen svarer på de kravene som kommer fram i utlysningen.

Forventet svar på søknaden er inntil fire uker.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 11. desember 2023, 03:20 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.