Gjennomført

ACT4 – CO2-håndtering

Last ned utlysningen

Last ned maler

Obligatorisk vedlegg

Viktige datoer

22. jun. 2022

Åpen for søknad

14. sep. 2022

Søknadsfrist

DESEMBER

Forventet svar på søknaden

1. jan. 2023

Tidligste tillatte prosjektstart

1. apr. 2023

Seneste tillatte prosjektstart

31. mars 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å støtte forskning og innovasjon som leder til implementering av teknologi for CO2-håndtering i stor skala. Et sekundært mål er å styrke det internasjonale samarbeidet innenfor CO2-håndtering.

Om utlysningen

ACT står for "Accelerating CCS Technologies" og er et internasjonalt samarbeid hvor virkemiddelaktører fra flere land samarbeider om fellesutlysninger innenfor CO2-håndtering. ACTs fjerde utlysning, ACT4, publiseres våren 2022 med søknadsfrist 12. september 2022.

Søknader til den internasjonale ACT4-utlysningen sendes inn som beskrevet på ACTs hjemmeside. Norske partnere som deltar i søknader til den internasjonale ACT4-utlysningen må i tillegg sende en søknad til denne utlysningen, som er den norske ACT4-utlysningen.

Søknader til den norske ACT4-utlysningen skal kun omfatte norske partnere og norske aktiviteter som inngår i det større internasjonale ACT4-prosjektet.

Søknadene må være innenfor temaene som er beskrevet i CLIMITs programplan (pdf).

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Foretak og godkjente forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en godkjent forskningsorganisasjon eller et foretak.

Forskningsorganisasjonen eller foretaket som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere forskningsorganisasjoner, sender den prosjektansvarlig organisasjonen inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne. Prosjektleders faglige kompetanse og egnethet til å gjennomføre prosjektet vil bli vurdert av fagfeller. Det er ingen formelle krav til prosjektleders kvalifikasjoner.

Du kan være prosjektleder for kun én søknad til denne ACT4-utlysningen.

Krav til samarbeidspartnere

Foretak, godkjente norske forskningsorganisasjoner, og relevante partnere fra andre sektorer kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte.

Dersom et foretak er prosjektansvarlig, må prosjektet ha minst én samarbeidspartner som er en godkjent forskningsorganisasjon.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig må hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Følgende kostnadstyper skal brukes:

 • Personal- og indirekte kostnader, knyttet til forskertid (inkludert stipendiatstillinger) ved forskningsorganisasjonene og arbeidstid hos samarbeidspartnerne. For doktorgradsstipend er støtten begrenset oppad til tre årsverk og for postdoktorstipend, kan det gis støtte for to til fire år.
 • Utstyr, som omfatter drifts- og avskrivningskostnader for vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet.
 • Andre driftskostnader, som er kostnader til øvrig aktivitet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Innkjøp fra underleverandører over 100 000 kroner må spesifiseres.

Du finner detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde på nettsiden.

Omfanget av støtten

Vi kan gi støtte på 3–15 millioner kroner per prosjekt i denne utlysningen.

Beregning av støtte

Forskningsorganisasjoner kan søke om støtte til inntil 100 prosent av kostnadene.

 • For foretak som søker om støtte gjelder følgende: Søker må være registrert i det norske foretaksregisteret og ha økonomisk aktivitet i Norge. Søker må enten være en privat bedrift eller et offentlig foretak som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter.
 • Vi kan gi støtte til å dekke deler av bedriftenes kostnader ved FoU-prosjektet. I Artikkel 25 i statsstøtteregelverket er det beskrevet hvilke aktiviteter som kan støttes.
 • Foretak kan søke om støtte til dekning av inntil 50 prosent av kostnadene.

Krav om å ha med sluttbruker i konsortiet

Det er et absolutt krav at minst én sluttbruker må delta i prosjektet enten som samarbeidspartner eller som prosjektansvarlig.

Forutsetninger for tildeling av støtte

Prosjektene må starte opp mellom 1. januar 2023 og 1. april 2023. Seneste tillatte prosjektslutt er 31. mars 2026.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Støtte til en forskningsorganisasjon går til organisasjonens ikke-økonomiske aktivitet. Den utgjør dermed ikke statsstøtte. Forskningsrådet forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Støtte til "foretak" utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Når et foretak skal få dekket deler av sine prosjektkostnader, enten som prosjektansvarlig eller som samarbeidspartner i prosjektet, må dette skje i henhold til Gruppeunntaksforordningens art. 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). Les mer om Betingelser for tildeling av statsstøtte.

Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 53/2022/R&D&I. 

Dersom dere får innvilget prosjektet, må følgende på plass når dere reviderer søknaden:

 • Fra 2022 skal tilskuddsmottakere i forskningsorganisasjoner og offentlig sektor (prosjektansvarlige og samarbeidspartnere) ha handlingsplaner for likestilling (GEP) tilgjengelig på sine nettsider. Denne må være på plass innen kontraktsinngåelse for prosjekter med tilskudd fra oss. Kravet gjelder ikke for privat næringsliv, interesseorganisasjoner eller frivillig sektor.
 • Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.
 • Dere må utarbeide en datahåndteringsplan for eventuelle forskningsdata som blir håndtert i prosjektet i forbindelse med revidert søknad. Dataene skal gjøres tilgjengelige i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable).
 • Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. Dette skal spesifiseres i prosjektets datahåndteringsplan.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

CO2-håndtering

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

En søknad til denne utlysningen må være knyttet opp til en internasjonal søknad som sendes inn til ACT slik som beskrevet på ACTs hjemmeside. I søknadens prosjektbeskrivelse må tittelen på den internasjonale søknaden oppgis.

Merk at dere må sende inn søknad for det internasjonale ACT4-prosjektet til fristen 12. september. Fristen for å sende inn søknaden for det norske delprosjektet er to dager senere, det vil si 14. september 2022. Begge disse fristene må overholdes. Alle detaljer om hva som må sendes inn til ACT innen 12. september finner dere på ACTs hjemmeside (se lenke over). Detaljer om hva som skal sendes til Forskningsrådet 14. september finner dere i denne utlysningen som dere nå er inne på.

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 20 sider skal legges ved. Denne skal være identisk med prosjektbeskrivelse som sendes til den internasjonale ACT4-utlysningen.
 • CV for prosjektleder på maks fire sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for inntil fire prosjektdeltagere i tillegg til prosjektleder på maks fire sider. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Valgfritt vedlegg

 • forslag på inntil tre fageksperter som antas å være habile til å vurdere søknaden

Alle vedlegg til søknaden må sendes inn sammen med søknaden. Vi godtar ikke vedlegg sendt inn etter søknadsfristen med mindre vi har bedt om ytterligere dokumentasjon.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene (disse kriteriene finnes bare på engelsk ettersom dette er en internasjonal utlysning):

Excellence | ACT

• In accordance with the objectives of the call text.
• Clarity and relevance of the project’s objectives.
• Credibility of the proposed technology/concept – including trans-disciplinary considerations, where relevant.
• Credibility of the proposed project approach.
• Ambition and innovation potential - e.g. beyond the current state of the art.
• Added value of transnational co-operation within CCS.
• Scientific merit.

Impact | ACT

• Expected contribution to the facilitation of the emergence of CCS (e.g. through cost and risk reduction, involvement of relevant industrial partners, opening niche markets, surmounting major barriers).
• Strength of the proposed research data management, exploitation and dissemination plans (including IPR management, where relevant).
• Impact on any other environmental or socially important impacts, such as public acceptance.
• Industrial relevance.

Implementation | ACT

• Coherence and expected effectiveness of the project plan, including the appropriateness of task, use of methods, resource allocation and timing.
• Budget allocation.
• Strength of management structures and governance procedures, including risk management.
• Capability of the Lead Applicant (and partners) to deliver the project and to commercialize the technology further - including e.g. suitability of expertise, complementarity, balance of contributions.

Relevans for utlysningen

I hvilken grad prosjektet svarer på utlysningens formål og føringer.

Se også beskrivelse av kriteriene i utlysningsteksten til den internasjonale ACT4-utlysningen.

Vi vil prioritere prosjekter

 • med sterk industriell deltagelse
 • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt

Behandlingsprosedyre

Vi vurderer søknaden din slik den er sendt inn, og tar ikke hensyn til hvordan en lik eller tilnærmet lik søknad har blitt vurdert tidligere hos oss.

Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering for å sjekke at alle formelle krav er oppfylt. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, vil bli avvist. Søknadene fordeles så i tematiske paneler for en vurdering av kriteriene forskningskvalitet, virkninger og effekter og gjennomføring.

Når behandlingen av det norske delprosjektet er fullført, vil Forskningsrådet møte virkemiddelaktørene fra de andre landene som deltar i den internasjonale ACT4-utlysningen. Basert på nasjonale evalueringer i alle land som deltar i ACT4-utlysningen, vil alle virkemiddelaktørene sette opp en liste over prosjekter som anbefales støttet. Deretter vil hvert land følge sine egne nasjonale prosedyrer for å få et vedtak om hvilke prosjekter som skal støttes. På norsk side er det CLIMITs programstyre som fatter endelig vedtak om støtte til norske aktører.

For at vi skal kunne støtte en ACT4-søknad, må altså søknaden ha gode evalueringsresultater i alle land som prosjektet søker støtte fra. Dette betyr at en søknad om et norsk delprosjekt kun kan få støtte dersom søknaden får et godt evalueringsresultat gjennom den norske søknadsbehandlingen, samtidig som de andre nasjonale delprosjektene også oppnår gode evalueringsresultater i sine respektive land.

Vi forventer å publisere hvilke søknader som får bevilgning i løpet av desember 2022.

Last ned maler

Obligatorisk vedlegg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. juli 2024, kl. 10.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.