Senter for fremragende forskning – SFF V – Trinn 2

Planlagt

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning av trinn 2 av SFF-V-utlysningen. Utlysningen er trinn 2 i en to-trinns søknadsbehandling hvor vi skal velge ut den femte generasjonen av SFF-er, SFF-V. Trinn 2 er en lukket utlysning og kun inviterte søkere som ble utvalgt fra trinn 1, kan søke.

SFF-ordningen gir Norges fremste vitenskapelige miljøer muligheten til å organisere seg i sentre for å nå ambisiøse vitenskapelige mål gjennom samarbeid og med langsiktig grunnfinansiering.

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten. Sentrene arbeider med ambisiøse ideer og komplekse problemer der samordnet og langsiktig forskningsinnsats innenfor, eller på tvers av, fagområder, er viktig for å nå målene.

Viktige datoer

11 jun 2021

Invitasjon til trinn 2

16 jun 2021

Informasjonsmøte om trinn 2

Mer informasjon kommer.

04 aug 2021

Åpen for søknad

15 aug 2021

Informasjonsmøte om søknadsskjemaet

Mer informasjon kommer.

15 sep 2021

Søknadsfrist

Sommeren 2022

Beslutning om tildeling

01 sep 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01 des 2022

Seneste tillatte prosjektstart

30 nov 2032

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer snart.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer snart.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer snart.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer snart.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er åpen for søknader i alle fag og forskningsområder.

Banebrytende forskning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer snart. 

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene ut fra disse kriteriene:

Forskningskvalitet | SFF

Nyskapende
I hvilken grad
• den foreslåtte forskningen tar for seg viktige forskningsutfordringer som vil ha stor innvirkning på internasjonale forskningstemaer og/eller forskningsmetoder.
• målene er ambisiøse og flytter forskningsfronten (f.eks. nye begreper og tilnærminger, utvikling av ny metodikk eller utvikling mellom eller på tvers av disipliner).
• den foreslåtte forskningen har potensial til å gi banebrytende resultater.

Soliditet
I hvilken grad
• den skisserte vitenskapelige tilnærmingen er mulig.
• de foreslåtte forskningsmetodikkene er hensiktsmessige for å nå senterets vitenskapelige mål.
• kombinasjonen av vitenskapelige elementer fremsatt i forslaget er nødvendig for å dekke omfanget og kompleksiteten i forskningsspørsmålene.
• det er tatt hensyn til etiske problemstillinger, sikkerhetsspørsmål og kjønnsdimensjon i forskningsinnholdet (kun trinn 2).

Virkninger og effekter | SFF

I hvilken grad
• senteret vil bidra til utviklingen av et internasjonalt ledende forskningsmiljø i Norge.
• senteret vil skape et miljø som vil tiltrekke seg og utvikle forskningstalenter utover det som kan oppnås i de enkelte forskningsgruppene (kun trinn 2).

Kvaliteten på og omfanget av formidling til og involvering av forskjellige målgrupper (kun trinn 2).

Gjennomføring | SFF

Senterdirektør og forskningsledere:
Senterdirektør
I hvilken grad
• senterdirektøren har vist evne til å gjennomføre banebrytende forskning.
• senterdirektøren har den nødvendige vitenskapelige kompetansen og kapasiteten til å lede senteret på en god måte.
• senterdirektøren har vist god ledelse i opplæring og utvikling av unge forskere.

Forskningsledere
I hvilken grad
• forskningslederne har vist evnen til å gjennomføre banebrytende forskning.
• forskningslederne har den nødvendige vitenskapelige kompetansen og kapasiteten til å gjennomføre prosjektet.

Har minst én av forskningslederne, i tillegg til senterdirektøren, en omfattende merittliste?

Senterets organisering:
I hvilken grad
• det foreslåtte forskningsprosjektet overgår hva de enkelte forskningslederne kunne oppnådd hver for seg.
• gruppen viser i søknaden at den samler elementene – som ferdigheter, kunnskap, erfaring, kompetanse, disipliner, metoder, tilnærminger – som er nødvendige for å kunne svare på de foreslåtte forskningsspørsmålene (kun trinn 2).
• ledelsesstrukturer og organisering er hensiktsmessig (kun trinn 2).
• den fysiske organiseringen av senteret er optimal for det vitenskapelige samarbeidet og et fruktbart studentmiljø (kun trinn 2).

Hvis senterets ledergruppe (senterdirektøren og forskningslederne) karakteriseres av ubalanse mellom kjønnene, er planene for å støtte utviklingen av forskertalenter av det underrepresenterte kjønn mot kvalifisering til stillinger på seniornivå hensiktsmessig (kun trinn 2)?

Samlet vurdering fra fageksperten/panelet | SFF

Samlet, skjønnsmessig vurdering av søknaden basert på kriteriene Forskningskvalitet, Virkninger og effekter og Gjennomføring (Excellence, Impact og Implementation).

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer snart.