Pilot-E 2021: Maritim transport – Hydrogen – Energisystem

Planlagt

Denne utlysningen kan blir endret fram til seks uker før søknadsfristen. Fra da kan du opprette og sende inn en søknad fram til fristen. Dersom vi endrer utlysningen, vil vi legge inn melding om det her.

Formål

Dette er et varsel om kommende utlysning. PILOT-E lyser ut innenfor tre temaer for 2021. Under er vårt utgangspunkt for utlysningen, men merk at det kan komme endringer på disse temaene fram til endelig utlysning.

  1. Fra hjul til kjøl – utslippsfri maritim nærskipsfart: Fra hjul til kjøl – utslippsfri maritim nærskipsfart. PILOT-E fortsetter arbeidet med å bidra til omstilling og få ned utslippene fra norsk og internasjonal skipsfart. Regjeringen har uttrykt en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030 sammenlignet med 2005, herunder å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøykategorier. Årets PILOT-E utlysning er rettet mot ambisiøse prosjekter som inneholder innovative teknologier og løsninger for utslippsfri maritim transport, med et særlig fokus på nærskipsfart.
  2. Hydrogen – aktørkoordinering og forsterking av knutepunkt: PILOT-E vil fortsette arbeidet med å utvikle hydrogen som energibærer i aktuelle segmenter til sjøs og på land. Årets utlysning etterspør spesielt prosjekter som bidrar til kostnadsreduksjoner og dermed muliggjør markedsmessig fungerende forsyning og verdikjeder for hydrogen. Det er mange initiativ i gang og det er et mål at utlysningen kan bidra til å forbedre aktørkoordineringen omkring aktuelle knutepunkter for hydrogen. Under er vårt utgangspunkt for utlysningen, men merk at det kan komme endringer fram til endelig utlysning.
  3. Et energisystem for omstilling (Fremtidens effektive energisystem): Høy grad av elektrifisering er avgjørende for omstillingen til et lavutslippssamfunn. Energi- og effektbehov er en begrensing og driver opp investeringene i kraftnettet. PILOT-E lyser ut midler til prosjekter som kan møte utfordringene og utnytte mulighetene på smartere måter med ny teknologi og nye løsninger.

Viktige datoer

04 aug 2021

Åpen for søknad

15 sep 2021

Søknadsfrist

Viktige datoer

Om utlysningen

Mer informasjon kommer våren 2021.

Hvem kan søke?

Mer informasjon kommer våren 2021.

Hvem kan delta i prosjektet?

Mer informasjon kommer våren 2021.

Hva kan du søke om støtte til?

Mer informasjon kommer våren 2021.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Energi, transport og lavutslipp

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Mer informasjon kommer våren 2021.

Behandlingsprosedyre

Mer informasjon kommer våren 2021.