Gjennomført
Se Resultat

Pilot-E 2021: Maritim nærskipsfart – Hydrogen – Energisystem

Viktige datoer

04. aug 2021

Åpen for søknad

15. sep 2021

Søknadsfrist

01. jan 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

01. jun 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. des 2026

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Målet med ordningen, er at helt nye produkter og tjenester innenfor miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Om utlysningen

Hvordan skal du gripe an søknadsprosessen?

 • Les denne utlysningsteksten nøye.
 • Gå inn på pilot-e og se igjennom presentasjoner og webinarer som er holdt om utlysningen gjennom våren og forsommeren.
 • Gå sammen med partnerne i konsortiet og skriv en prosjektbeskrivelse og sett opp et budsjett for prosjektet.
 • Søknaden skal sendes inn via Forskningsrådets søknadsportal. Der oppretter dere en elektronisk søknad (søknadsskjemaet er tilgjengelig fra 4. august), fyll inn administrative opplysninger i henhold til veiledningen og legg ved de obligatoriske vedleggene: Prosjektbeskrivelse, budsjett, partneropplysninger og CV-er.
 • Ta gjerne kontakt med oss i prosessen. Vi ønsker å ha dialog med mulige søkere. Du kan kontakte koordinator Trond Moengen eller andre i PILOT-E-teamet, se kontaktinformasjon på denne siden. På PILOT-Es hjemmeside pilot-e.no legger vi ut svar på ofte stilte spørsmål.
 • Send søknad innen onsdag 15. september 2021 kl. 13.00. Vi anbefaler å trykke på send-knappen så snart du har fylt inn informasjon i det elektroniske søknadsskjemaet og lagt ved en første versjon av vedlegg. Du kan revidere og trykke send så mange ganger du ønsker fram til fristen. Vi kan ikke se søknaden før fristen er utløpt.

PILOT-E ordningen

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med PILOT-E er å få gode løsninger raskere ut i markedet samtidig som nytt og eksisterende næringsliv utvikles.

Ordningen skal bidra til at miljøvennlige løsninger blir utviklet og tatt i bruk for å bidra til vesentlige kutt i klimagassutslipp og/eller mer effektiv energiutnyttelse i Norge og internasjonalt. PILOT-E vil følge aktørene gjennom hele utviklingsløpet – fra idé til marked.

Status som "PILOT-E-prosjekt" innebærer

 • én søknad fra bedriftene og samordnet beslutning om støtte for hele utviklingsløpet, fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang
 • tett oppfølging av prosjektene og sterk koordinering mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova.

Et PILOT-E-prosjekt skal

 • beskrive hele løpet fra idé til fullskala demonstrasjon av nye konsepter eller innovative løsninger under reelle driftsforhold, inkludert nødvendige forsknings- og utviklingsaktiviteter
 • ha utarbeidet en realistisk plan for utviklingsløpet fram til markedsklart produkt eller løsning
 • være innenfor tematiske føringer og prioriteringer presentert nedenfor
 • ha et forsert utviklingsløp som planlegges gjennomført innen tre år

Utlysningen finnes bare på norsk.

Hvem kan søke?

En bedrift skal være prosjektansvarlig og må stå som søker på vegne av konsortiet. Bedrifter som skal motta støtte, må være registrert i det norske foretaksregisteret. Utlysningen er ikke åpen for søknader fra næringslivsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Et PILOT-E prosjekt utføres av to eller flere bedrifter som utvikler en ny løsning. Prosjektet kan også ha med én eller flere forskningsorganisasjoner som FoU-leverandør. Samarbeidet skal inkludere den første kunden som vil ta løsningen i bruk.  Sett sammen det konsortiet som gir det beste prosjektet. Konsortiet må bestå av minimum to uavhengige bedrifter.

Utenlandske samarbeidspartnere kan inngå i konsortiet, men deres innsats vil ikke være utløsende for finansiering fra PILOT-E og vil ikke kunne motta støtte. Merk at det er et krav at prosjektet skal gjennomføres i Norge, og at prosjektet vil bidra til verdiskaping og kunnskapsutvikling i Norge.

I tilfeller der sluttbruker er en offentlig aktør, vil anskaffelsen kunne falle inn under Lov om offentlige anskaffelser. Dette er nærmere diskutert i vedlegget Når sluttbruker er en offentlig aktør.

Hva kan du søke om støtte til?

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Prosjektansvarlig skal hente inn opplysninger om kostnader fra samarbeidspartnerne i prosjektet. Disse kostnadene skal legges inn i kostnadsplanen under den kostnadstypen de tilhører.

Du kan søke om støtte til

 • personal- og indirekte kostnader
 • innkjøp av FoU-tjenester fra institutt- og UoH-sektoren
 • utstyr (leie/avskrivning instrumenter og utstyr)
 • andre driftskostnader (inkl. materialer osv. til prototype/pilot)

I tillegg kan du søke om ev. investeringsstøtte fra Enova. For mer informasjon om hva PILOT-E støtter, og om hvordan statsstøtteregelverket legger føringer for hva og hvem vi kan støtte, se avsnittet Finansiering lenger ned i teksten.

Økonomiske rammer

Utlyst beløp i 2021 er 100-120 millioner kroner pluss en ikke definert ramme fra Enova.

Minimum søknadsbeløp er 10 millioner kroner.

Statsstøtte

Denne utlysningen omfatter flere støtteordninger som er meldt til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Finansering og støttegrad vil bli beregnet for det enkelte prosjekt og den enkelte støttemottaker, og reguleres i henhold til statsstøtteregelverket og hvordan de enkelte ordningene som tas i bruk er notifisert:

 • Støtte fra Forskningsrådet og Innovasjon Norge tildeles i henhold til den såkalte gruppeunntaksforordningen (Kommisjonsforordning 651/2014 av 17. juni 2014) artikkel 25. Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Herunder skal vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene.
 • Støtte fra Enova tildeles innenfor notifiserte eller innmeldte ordninger - all informasjon om hjemmelsgrunnlaget for disse ordningene er samlet her.

Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Forutsetninger for tildeling av støtte

 • Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper skal tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene.
 • Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–30.06.2021. Da kan det likevel få støtte. Bedriftene i prosjektet må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil bli publisert i Register for offentlig støtte.

Når prosjektansvarlig vet at prosjektet får bevilgning, må den informere eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at alle partnere i prosjektet kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler er børssensitiv informasjon.

Les mer om statsstøtteregelverket.

Finansiering

Et PILOT-E-prosjekt får støtte til utviklingsløpet fram til løsningen er klar for å tas i bruk kommersielt for første gang, gitt at milepælene oppnås. Søker i søknaden sannsynliggjøre god økonomisk sikkerhet for sin del av finansieringen.

Kostnadsgrunnlaget som sendes inn i søknaden til PILOT-E vil danne grunnlaget for støtte til utviklingsdelen av prosjektet. Støtten tildeles da under et av Forskningsrådets og/eller Innovasjon Norges virkemidler.

I tillegg vil den første sluttbrukeren kunne kvalifisere for finansiering fra Enova til å ta løsningen i bruk. Støtte fra Enova kan gis til den som skal investere i løsningen og som realiserer miljøgevinsten. Slik støtte tildeles under miljøstøtteregelverket, som har andre regler for tildeling av støtte enn regelverket for støtte til FoU. Investeringsstøtte kan kun gis til prosjekter som gir en miljøgevinst sammenliknet med en alternativ investering, og det er en merkostnad forbundet med å ta i bruk den mer miljøvennlige løsningen.

Det samlede kostnadsgrunnlaget og kontantstrømmen for investeringen vil normalt ikke være klart på søknadstidspunktet, men avklares som et resultat av utviklingen i de første fasene i prosjektet. Prosjekter som trenger investeringsstøtte må derfor supplere med ytterligere konkret informasjon om investeringen før videre finansiering kan innvilges. Enova kan først vurdere prosjektet for støtte når denne informasjonen er innsendt.

Når et prosjekt får status som et PILOT-E prosjekt ved oppstarten, betyr det at forutsetningene for å kunne kvalifisere for støtte fra et av Enovas teknologiprogrammer på et senere stadium vurderes å være stede, basert på informasjonen som er kjent på tidspunktet for vedtak i PILOT-E. Støtte fra Enova til en senere investering fordrer imidlertid at investeringsprosjektet oppfyller vilkårene for støtte under et av Enovas programmer også når kostnadsgrunnlaget er tilstrekkelig modent for å sende inn søknad til Enova. Merk at støtte til prosjekter i fartøy fordrer at fartøyet er registrert i NOR eller NIS, eventuelt skal ha en vesentlig andel av sin operasjon i Norge.

Prosjekter som underveis i prosjektgjennomføringen ikke når de omforente milepælene, vil ikke få videre finansiering under PILOT-E. Disse prosjektene kan eventuelt søke videre finansiering gjennom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enovas andre utlysninger rettet mot næringslivet.

Forskningsartikler og forskningsdata

Forskningsrådet stiller krav om full og umiddelbar åpen tilgang (open access) for vitenskapelige artikler, se Plan S - åpen tilgang til publikasjoner.  

Forskningsdata skal gjøres tilgjengelig i tråd med FAIR-prinsippene (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable). For prosjekter som håndterer data skal den prosjektansvarlige organisasjonen utarbeide en datahåndteringsplan i forbindelse med revidert søknad. 

Den prosjektansvarlige organisasjonen avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som kommer fram i prosjektet. 

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen er rettet mot tre temaområder:

 1. Utslippsfri maritim nærskipsfart
 2. Hydrogen – utvikling mot mulige knutepunkt
 3. Et energisystem for omstilling

Disse er nærmere beskrevet under overskriften «Energi, transport og lavutslipp» nedenfor. 

For alle tre temaene gjelder:

 • Rene investeringer i elektrisk infrastruktur og infrastruktur for energioverføring (lading/fylling/bunkring) ligger utenfor denne utlysningen.
 • Prosjektene må være nyskapende og ha teknologisk risiko med gjenstående forsknings- og utviklingsutfordringer.
 • Næringsmulighetene for involverte partnere må være godt sannsynliggjort og marked og potensialene beskrevet og kvantifisert så langt det er mulig.
 • I PILOT-E prosjektene vil koblingen til Enova fortsatt være gjennom en sluttbruker, eller gjennom realisering av pilotprosjekter i nær industriell skala. Dette gjelder for alle tre temaene.

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energi

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

 • Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.

Et PILOT-E-prosjekt skal omhandle teknologi, løsninger eller forretningsmodeller som har et markedsgrunnlag i Norge eller globalt som kan gi de involverte virksomhetene en bærekraftig næringsvirksomhet på sikt.

For å kunne kvalifisere som PILOT-E-prosjekt må:

 • søker ha norsk organisasjonsnummer
 • prosjektet gjennomføres i Norge og vil bidra til kunnskaps- og næringsutvikling i Norge
 • prosjektet være innenfor tematikken i utlysningen
 • søker ha beskrevet en strategi og plan for å ta løsningen til markedet
 • søker involvere kunder og brukere i utvikling av løsningen
 • finansieringen fra PILOT-E være utløsende for at prosjektet blir satt i gang

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 12 sider. Bruk fastlagt mal.
 • Budsjett. Bruk fastlagt mal. Lastes opp under Vedlegg/Annet.
 • CV for sentrale prosjektdeltakere. Bruk fastlagt mal.
 • Bedriftsopplysninger. Bruk fastlagt mal.

Du kan laste ned alle vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene etter disse kriteriene:

Forskning og innovasjon

 1. Innovasjonsgrad
 2. Forskningsgrad og forskningens innovasjonsrelevans

Virkninger og effekter

 1. Nytteverdi for omstillingen til lavutslippssamfunnet
 2. Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere

Gjennomføring

 1. Gjennomføringsevne
 2. Realisering og spredning av innovasjonen

Evalueringsprosedyre og utdypende beskrivelse av kriterier er å finne her som vedlegg til utlysningen.

Innovasjonsgrad | PILOT-E

Innovasjonshøyde er et uttrykk for hvor original og nyskapende ideen er, sammenliknet med eksisterende løsninger, i et internasjonalt perspektiv. Med innovasjon forstås verdiskapende fornyelse, og den planlagte løsningen må derfor være bedre/billigere/enklere enn dagens alternativer.

Panelet skal vurdere det foreslåtte prosjektet i forhold til:
• Konkurrerende løsninger på markedet
• Alternative måter å løse problemet på

Innovasjonsområder:
• Nye eller forbedrede teknologier/løsninger/tjenester
• Nye eller forbedrede prosesser
• Nye forretningsmodeller

Forskningsgrad og forskningens innovasjonsrelevans | PILOT-E

Forskningsgrad er et uttrykk for i hvilken grad prosjektet frembringer ny kunnskap av betydning for den faglige utviklingen innen de feltene som forskningen omfatter. Det skal også vurderes i hvilken grad prosjektets forskningsresultater er relevant for målsettingen med prosjektet. Det må fremgå av søknaden at prosjektet har kunnskap om status på forskningsfeltet.

Forskningsgraden vurderes i forhold til disse punktene:
• Forskningens bidrag til faglig utvikling
• Forskningens relevans for innovasjonen
• Demonstrert kunnskap om status på forskningsfeltet

Nytteverdi for omstillingen til lavutslippssamfunnet | PILOT-E

Nytteverdi for omstillingen til lavutslippssamfunnet er et uttrykk for hvilken betydning prosjektet vil ha for samfunnet (samfunnsøkonomisk nytte) utover nytteverdien/gevinstpotensialet for partnerne i prosjektet, sett i lys av den nødvendige omstillingen som samfunnet må gjennom. Søker skal sørge for at potensialet i størst mulig grad er kvantifisert. Det skal forutsettes at prosjektet og realiseringen blir vellykket.

Det skal vurderes:
• Potensial for mer effektiv energiutnyttelse og/eller klimagassreduksjon når løsningen realiseres i markedet.
• Om løsningen er dokumentert betydelig bedre enn beste tilgjengelige teknologi
• Hvorvidt prosjektet adresserer problemstillinger som kan gi tydelig bidrag til omstillingen til et lavutslippssamfunn
• Hvorvidt prosjektet har samfunnsnytte ut over klima- og energigevinst – sammenliknet med konkurrerende løsninger
• Når relevant: potensial for reduksjon i eller lave nye infrastrukturkostnader
• Når relevant: potensial for nye samfunnsnyttige energirelaterte tjenester

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere | PILOT-E

Verdiskapingspotensial for bedriftspartnere er et uttrykk for de forventede økonomiske gevinstene for bedriftspartnerne etter gjennomført industrialisering og kommersialisering.
Det skal vurderes om prosjektet vil bidra til varig økt økonomisk lønnsomhet i bedriften og styrket konkurransekraft.

Potensialet skal vurderes opp mot de samlede kostnadene for hele denne perioden (dvs. også utover FoU-prosjektets varighet og kostnader). Det skal forutsettes at realiseringen blir vellykket. Verdiskapingspotensialet kan fremkomme som:
• Ny omsetning
• Reduserte kostnader
• Økning eller opprettholdelse av konkurranseevne

Gjennomføringsevne | PILOT-E

Gjennomføringsevne er et uttrykk for i hvilken grad samarbeidspartnerne samlet sett anses å kunne gjennomføre PILOT-E-prosjektet på en god måte.

• Bedriftene/konsortiet har tilstrekkelig faglig, organisatorisk og teknologisk kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet og kommersialisere løsningen når den er ferdig
• Bedriftene har tilfredsstillende eierskap, styre og ledelse.
• Prosjektet er godt forankret i strategier og hos styre/ ledelse.
• Bedriftene har en realistisk plan for fullfinansiering av prosjektet
• Prosjektet fremstår gjennomførbart ut fra:
- Prosjektplan, inklusiv arbeidspakker, fremdriftsplan og leveranser
- Tydelig forankring hos og involvering av sluttbruker
- Plan for risikohåndtering
- Plan for involvering av regulatoriske myndigheter (hvis relevant)
- Håndtering av immaterielle rettigheter (hvis relevant)
- Plan for innhenting av evt. offentlige tillatelser, dersom dette ikke er på plass
- Målbare milepæler
- Budsjett og ressursinnsats

Realisering og spredning av innovasjonen | PILOT-E

Plan for realisering av innovasjonen er et uttrykk for i hvilken grad realisering og spredning av innovasjonen ut over PILOT-E-prosjektet fremstår som gjennomførbart ut fra disse punktene:

• Det er sannsynliggjort et definert marked for løsningen, både nasjonalt og internasjonalt. Markedet bør være kvantifisert så langt det er mulig.
• Bedriftene/konsortiet har en realistisk plan og gode forutsetninger for å nå et definert marked
• Bedriftene/konsortiet har en troverdig forretningsmodell for prosjektet og for videre spredning av innovasjonen

PILOT-E vil prioritere prosjekter som

 • utvikler løsninger som
  • har høy innovasjonsgrad og betydelige og kvantifiserte teknologiske eller konseptuelle fortrinn sammenliknet med beste tilgjengelige teknologi (BAT)
  • kan gi tydelig bidrag til omstillingen til et energifleksibelt lavutslippssamfunn
  • har stort og realistisk potensial for å tas i bruk i markedet også ut over PILOT-E-prosjektet
 • vil gi langsiktig verdiskaping for konsortiedeltakerne og som beskriver klart hvordan verdiskapingen skal finne sted og verdien av den
 • omfatter ambisiøse forskningsutfordringer og en konkret plan for arbeid med disse
 • har realistiske planer for organisering, finansiering, eventuell regulatorisk godkjenning og prosjektgjennomføring, samt konkrete og målbare milepæler
 • har avtale med konkret sluttbruker om demonstrasjon/pilotering av løsningen(e)
 • med kvinnelig prosjektleder når søknadene ellers vurderes likt

Behandlingsprosedyre

 • Søknaden vil bli behandlet av PILOT-Es programledelse og av fageksperter.
 • Det gjøres først en forvurdering av om søknaden tilfredsstiller formelle krav. Søknadene vil deretter bli behandlet i en to-trinns-prosess.
 • Første trinn omfatter disse vurderingene basert på søknaden med vedlegg: 1) innledende vurdering av hvorvidt prosjektet er kvalifisert som et PILOT-E prosjekt – se kvalifiseringskriterier, 2) vurdering i henhold til fastsatte rangeringskriterier, se vedlegget Evalueringsprosedyre og kriterier.
  Vurderingen vil bli foretatt av et PILOT-E- panel bestående av representanter fra Enova, Innovasjon Norge og Forskningsrådet, i tillegg til relevante nasjonale fageksperter.
 • andre trinn vil de høyest rangerte prosjektene bli invitert til å presentere prosjektet for PILOT-E-panelet og eksterne eksperter. 
  Intervjuene gjennomføres i Oslo eller digitalt 20., 21. og eventuelt 22. oktober. Vi forutsetter at søkere kan stille på en av disse datoene.
 • PILOT-Es felles administrasjon, som består av representanter for virkemiddelaktørene (Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova) beslutter hvilke av prosjektene som gis status som Pilot-E-prosjekt. Bevilgende organer i Forskningsrådet og Innovasjon Norge vedtar koordinert hvilke prosjekter som skal få bevilgning, mens Enova samtidig bekrefter en intensjon om finansiering når løsningen skal demonstreres eller tas i bruk for første gang av en egnet bruker. Merk at støtte fra Enova er betinget at demonstrasjonsprosjektet selvstendig oppfyller kriteriene for støtte, og at det vil bli gjort en egen vurdering av støttebeløp når demonstrasjonsprosjektet er klart for beslutning.
 • Forventet svar på søknaden er i løpet av desember 2021.

Oppfølging av PILOT-E-prosjekter

Prosjekter som når opp i konkurransen, vil bli fulgt tett gjennom prosjektforløpet. Oppfølgingen inkluderer:

 • ordinær oppfølging som for de aktuelle virkemidlene som benyttes
 • oppfølgingsmøter ved milepælene
 • observatør fra PILOT-E (Forskningsrådet, Innovasjon Norge eller Enova) med i prosjektets styringsgruppe

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. november 2022, 14.03 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.