Gjennomført

Nasjonal node for nevroinformatikk

Viktige datoer

13. okt. 2021

Åpen for søknad

24. nov. 2021

Søknadsfrist

1. mars 2022

Tidligste tillatte prosjektstart

1. aug. 2022

Seneste tillatte prosjektstart

31. jul. 2027

Seneste tillatte prosjektslutt

Viktige datoer

Formål

Formålet med utlysningen er å finansiere ett nasjonalt nettverk som koordinerer og bygger kompetanse innenfor nevroinformatikk og deltar i det internasjonale nevroinformatikknettverket International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF). 

Om utlysningen

Vi lyser ut 5 millioner til ett nasjonalt nevroinformatikknettverk som skal koordinere og bygge kompetanse og delta i det internasjonale nevroinformatikknettverket International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

INCF har som mål å koordinere den globale utviklingen innenfor nevroinformatikk gjennom utvikling av verktøyer og standarder for håndtering av data innenfor hjerneforskning.

Nettverket skal

 • utvikle og koordinere aktiviteter i nevroinformatikk nasjonalt
 • utnytte nasjonal forskningskompetanse og fremme nasjonal nettverksbygging
 • styrke nasjonal kompetanse innenfor nevroinformatikk
 • være aktive samarbeidspartnere i det globale INCF-nettverket
 • ha samfunnsmessig relevans og bidra til å løse globale folkehelseutfordringer innenfor hjernehelse
 • bidra til hensiktsmessig nasjonal arbeidsdeling og merverdi ved å samarbeide med relevante nasjonale forsknings- og innovasjonsmiljøer, forskningssentre, infrastrukturer og forskerskoler innenfor hjerneforskning
 • formidle og kommunisere fra nettverkets aktiviteter til interessenter og sluttbrukere for å sikre maksimal utnyttelse
 • bidra til å posisjonere norske forsknings- og innovasjonsmiljøer slik at de kan søke internasjonale utlysninger og europeiske partnerskap

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Bare godkjente, norske forskningsorganisasjoner kan søke. Se listen med godkjente forskningsorganisasjoner.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Den prosjektansvarlige organisasjonen må være en forskningsorganisasjon.

Forskningsorganisasjonen som står som prosjektansvarlig i søknadsskjemaet må ha godkjent at søknaden sendes inn.

Dersom søknaden er et samarbeid mellom flere organisasjoner, sender prosjektansvarlig organisasjon inn søknaden på vegne av alle samarbeidspartnerne.

Krav til prosjektleder

Prosjektleder må ha godkjent doktorgrad eller oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen. I denne utlysningen regnes det å være eller å ha vært ansatt som forsker 1, forsker 2 eller seniorforsker i instituttsektoren som førstestillingskompetanse.

Prosjektleder bør kunne dokumentere erfaring i innenfor forskningsledelse, faglig samarbeid og forskningskoordinering.

Krav til ansettelse

Prosjektleder må være ansatt hos prosjektansvarlig eller hos en av samarbeidspartnerne.

Krav til samarbeidspartnere

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan delta som samarbeidspartnere i prosjektet og motta støtte.  

Hva kan du søke om støtte til?

Her finner du detaljert og viktig informasjon om hva budsjettet skal inneholde.

Du kan søke Forskningsrådet om støtte til koordinering og samarbeid rundt FoU-aktivitetene i nettverket som

Vi støtter ikke FoU-aktiviteter, reiser og opphold til deltakere.

Forutsetning for tildeling av støtte

Forskningsrådet tildeler ikke statsstøtte gjennom denne utlysningen. Dette innebærer at Forskningsrådets finansiering kun skal gå til forskningsorganisasjonenes ikke-økonomiske aktivitet. Vi forutsetter at nødvendig regnskapsmessig skille er på plass.

Forskningsrådets forutsetninger for bevilgning og utbetaling av støtte for første år, og eventuelle tilsagn og utbetalinger for etterfølgende år, står i våre generelle vilkår for FoU-prosjekter som du finner i sin helhet på informasjonssiden Dette består kontrakten av.

Prosjektet må ha egenfinansiering tilsvarende søkt beløp og medlemskap i det globale nevroinformatikknettverket INCF.

Utbetaling og rapportering

Denne utlysningen omfattes av Forskningsrådets ordning med automatisk utbetaling. Vi vil be om årlig framdriftsrapportering og en forenklet sluttrapport som skal leveres senest én måned etter at prosjektet avsluttes. All rapportering skjer via Mitt nettsted.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Helse

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Generelle krav

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Du kan endre og sende inn søknaden flere ganger fram til søknadsfristen. Vi anbefaler at du sender inn søknaden så snart du har fylt ut søknadsskjemaet og lastet opp de obligatoriske vedleggene. Når søknadsfristen går ut, er det den versjonen av søknaden som ble sendt inn sist, som vi behandler.

Obligatoriske vedlegg

 • Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.
 • CV for samarbeidspartnere. Bruk standard mal som du kan laste ned nederst på siden.

Søknader som ikke oppfyller kravene over blir avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn de som er spesifisert over. Vær nøye med å laste opp riktig vedleggs-type, siden det ikke er lagt noen tekniske begrensninger på hva slags maler det er mulig å laste opp i søknadsskjemaet.

Behandlingsprosedyre

Søknadene blir vurdert administrativt i Forskningsrådet opp mot de generelle kravene og føringene som er gitt i utlysningen. Vi skriver så en innstilling med anbefalinger til porteføljestyret for Helse som fatter det endelige vedtaket om bevilgning eller avslag.

Obligatorisk vedlegg

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 18.50 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.