Gjennomført
Se Resultat

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Søknader mottas fortløpende og behandles puljevis

Dersom de enkelte temaene på et tidspunkt har bevilget alle tilgjengelige midler, vil vi legge ut en melding om dette her. Søknader som kommer inn til temaer som ikke har tilgjengelige midler vil bli avslått. 

Viktige datoer

JANUAR-JUNI 2021

Periode 1

Søknader innsendt fra 4. januar til midten av april, med svar mellom midten av mai og slutten av juni.

1. jul. 2021

Tidligste tillatte prosjektstart

APRIL-DESEMBER 2021

Periode 2

Søknader innsendt mellom midten av april til midten av september, med svar mellom slutten av oktober og midten av desember. 

Viktige datoer

Siste oppdateringer

25. jun. 2021

Innenfor temaområdet Petroleum er det omtrent 45 millioner tilgjengelig etter porteføljestyrets tildeling i juni.

Innenfor temaområdene Maritime Næringer og Landbasert mat, miljø og bioressurser er det henholdsvis 40 og 10 millioner tilgjengelig.  

Neste garantifrist for vurdering av søknader er 15. september, hvor dere får svar i midten av desember. Mandag 20. september stenges utlysningen. Neste utlysning av demonstrasjonsprosjekter åpner for søknader tidlig i 2022. 

11. mai 2021

Under temaområdet Petroleum, er det tilgjengeliggjort midler til temaet "Storulykker og arbeidsmiljø".

Formål

Et demonstrasjonsprosjekt i næringslivet (IPD) skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri. 

Om utlysningen

Utlysningen av demonstrasjonsprosjekt i 2021 omfatter tematikk innenfor maritim industri (grønn skipsfart), petroleum og landbasert mat, miljø og bioressurser.  

Midlene skal gå til prosjekter som fremmer samarbeid for å sikre at det utvikles og tas i bruk nye innovasjoner, enten det er produkter, tjenester eller prosesser. Utlysningen henvender seg til norske bedrifter og andre aktører i verdikjeden som i samarbeid har behov for å pilotere og demonstrere ny teknologi til bruk nasjonalt og for salg i internasjonale markeder. For industriprosjekter som har behov for en omfattende forskningsaktivitet, vil utlysningen Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021 være mer aktuell.

Vi forutsetter at en vesentlig del av arbeidet med teknologien gjennomføres i Norge og sikrer norsk verdiskaping og sysselsetting. Demonstrasjon og kvalifisering skal gjøres under realistiske betingelser. Selve piloteringen kan derimot gjennomføres utenfor landets grenser.

Vi har løpende mottak av søknader. Behandlingen av søknader vil skje puljevis. Les mer under overskriften "Forventet svar på søknaden" (under "Behandlingsprosedyre" nederst i utlysningen).

Utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), og ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Les hva dette betyr for deg under "Forutsetninger for tildeling av støtte" lengre ned på siden.

Utlysningen finnes både på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende. Dersom utlysningen endres vesentlig, vil vi gi tre måneders varsel. 

Hvem kan søke?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke.

Det er krav til samarbeid med andre bedrifter/aktører i verdikjeden. Disse kravene varierer noe mellom temaområdene og er beskrevet under temadelene i avsnittet "Aktuelle temaområder".

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

 • Prosjektansvarlig må være en bedrift som driver virksomhet av industriell eller forretningsmessig karakter og som er registrert i det norske foretaksregisteret
 • Prosjektansvarlig må sikre finansiering av prosjektet (utover Forskningsrådets støtte) og andre nødvendige tiltak for å utnytte prosjektresultatene i egen virksomhet.

Krav til samarbeid og roller i prosjektet

 • Prosjektansvarlig må gjennomføre prosjektet i samarbeid med minst én annen bedrift/aktør i verdikjeden. Under de ulike temadelene er det mer informasjon om forventningene til et slikt samarbeid. Disse samarbeidspartnerne skal vanligvis bidra med finansielle og/eller faglige forpliktelser til prosjektet. Bekreftelse ("Letter of intent"/"Letter of interest") som beskriver bidraget til prosjektet skal vedlegges søknaden. Disse partnerne må registreres under "Samarbeidspartnere" i søknadsskjemaet". Les mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører.
 • Prosjektansvarlig kan gjennomføre prosjektet i faktisk samarbeid med andre bedrifter i Norge. Også disse bedriftene vil da få dekket deler av sine prosjektkostnader gjennom Forskningsrådets støtte til prosjektet og vil bli mottakere av statsstøtte.
 • Norske og utenlandske kompetansemiljøer og forskningsorganisasjoner kan delta i prosjektet som FoU-leverandører, med ansvar for å utføre FoU-arbeid på oppdrag fra bedriftene i prosjektet. FoU-leverandører skal ikke bidra til å finansiere prosjektet og har vanligvis ikke rettigheter til prosjektresultater. De leverer et arbeid på oppdrag og skal motta markedspris for dette. Dersom de likevel skal beholde rettigheter til resultater, bør dette reflekteres i prisen på arbeidet. Disse må registreres under "FoU-leverandører " i søknadsskjemaet. Les mer om samarbeidspartnere og FoU-leverandører.
 • Andre internasjonale aktører kan delta i prosjektet, men uten støtte fra Forskningsrådet.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere som samarbeider i prosjektet kan ikke stå i et avhengighetsforhold, for eksempel en konsernrelasjon, til en FoU-leverandør i prosjektet. De må operere på armlengdes avstand fra disse.
 • Prosjektansvarlig og samarbeidspartnere som står i avhengighetsforhold til hverandre, vil regnes som én og samme støttemottaker etter statsstøtteregelverket.
 • Det er søknaden med de aktuelle samarbeidspartnere og FoU-leverandører ved søknadstidspunktet som er utgangspunktet, og en avgjørende betingelse for tildeling av støtte. Ved endringer i prosjektsammensetning før en ev. kontraktsinngåelse, kan vårt tilsagn om finansiering trekkes tilbake.

Kjennetegn til prosjektet

 • Et demonstrasjonsprosjekt bygger videre på en konkret innovasjon hos bedriftene som deltar i prosjektet. Innovasjonen kan gjelde et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Innovasjonen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser.
 • FoU-aktivitetene skal følge Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 og primært være eksperimentell utvikling slik begrepet er definert i statsstøtteregelverket. Bedriftene er avhengig av FoU-aktiviteter i form av demonstrasjon og verifisering av teknologien/innovasjonen, før markedsintroduksjon og videre kommersialisering.
 • Prosjektet har et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil gjennomføre prosjektet uten offentlig støtte. Støtten fra Forskningsrådet skal gi en kritisk risikoavlastning for å gjennomføre aktivitetene. Prosjektstøtten skal være avgjørende for å utløse private investeringer i bedriften til å realisere innovasjonen.
 • Prosjektet må inneholde klare mål og en konkret plan for gjennomføring av aktivitetene i prosjektet og for utnyttelse av resultatene. I søknaden ber vi dere beskrive hvem brukerne er for det aktuelle prosjektet. Virkninger og effekter på kort og lang sikt skal beskrives i søknaden.
 • Demonstrasjon og kvalifisering skal gjøres under reelle betingelser. En tydelig plan for dette skal inkluderes i prosjektbeskrivelsen.

Hva kan du søke om støtte til?

Vi kan gi støtte til deler av bedriftenes kostnader knyttet til FoU-aktiviteter i prosjektet. Dette gjelder støtte til kostnader forbundet med egenutførte FoU-aktiviteter og kostnader dere har gjennom kjøp av tjenester fra underleverandører eller FoU-leverandører. Kostnader hos bedriftspartnere, skal føres inn i budsjettabellene på lik linje med kostnader hos prosjektansvarlig.

Du kan søke om støtte til å dekke faktiske kostnader som er nødvendige for å gjennomføre prosjektet. Du finner detaljert og viktig informasjon på Forskningsrådets nettsider om hva budsjettet skal inneholde.

Vi gir ikke støtte til aktiviteter av driftsmessig karakter og til tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som beskyttelse av immaterielle rettigheter, markedsundersøkelser og markedsføring. Vi gir ikke støtte til kostnader som ikke vil bli bokført i prosjektansvarliges eller samarbeidspartneres offisielle regnskap, for eksempel egen, ulønnet arbeidsinnsats. Kommersielle rater for infrastruktur som eies av en samarbeidspartner eller utstyr/datasett gitt prosjektet uten kostnad er heller ikke godkjente prosjektkostnader. Slike kostnader skal ikke inkluderes i søknadens budsjettabeller.

Omfang av støtte

Prosjektene skal ha en prosjektperiode på mellom 1 og 3 år. Minimum støtte fra Forskningsrådet er 1 million kroner, maksimal støtte 16 millioner kroner.

Prosjektaktivitetene defineres under kategorien "Eksperimentell Utvikling". Vi gir ikke ekstra støtte for faktisk samarbeid. Støttegraden vil kunne variere fra 25 til maksimalt 45 prosent avhengig av bedriftens størrelse, slik det er definert i statsstøtteregelverket. For innvilgede søknader vil støtten bli endelig fastlagt i forbindelse med kontraktsinngåelse.

Forutsetning for tildeling av støtte

Denne utlysningen utgjør en støtteordning som meldes til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). 

Støtten under ordningen tildeles i henhold til Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 (Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014). I tillegg må de generelle vilkårene i forordningens kapittel I være oppfylt. Gruppeunntaksforordningen i konsolidert versjon med endringer til og med juli 2020 finner du her. Norsk oversettelse av reglene finner du her.

Ordningen skal praktiseres i tråd med EØS-avtalens statsstøtteregler. Vilkår og begreper tolkes i tråd med korresponderende vilkår og begreper i støttereglene. Ved eventuell motstrid mellom utlysningen og statsstøttereglene, skal sistnevnte ha forrang. Av samme grunn kan også utlysningen bli justert.

Støtte kan ikke gis til foretak som ikke har oppfylt krav om tilbakebetaling etter en forutgående beslutning fra ESA/EU-kommisjonsbeslutning der støtten er erklært ulovlig og uforenlig med det indre marked. Støtte kan heller ikke gis til foretak i vanskeligheter i EØS-rettslig forstand, med mindre foretaket ikke var i vanskeligheter per 31.12.2019, men ble et foretak i vanskeligheter i perioden 1.1.2020–30.06.2021. Da kan det likevel få støtte.

Utlysningen er meldt som støtteordning til EFTA Surveillance Authority (ESA) og har referanse GBER 31/2021/R&D&I. 

 • Dersom søknaden innvilges, må prosjektansvarlig utarbeide en revidert søknad i samsvar med bevilgningsvedtaket. Revidert søknad vil omfatte oppdaterte og utfyllende opplysninger om prosjektet og partnere i prosjektet.
 • Bedriftene i prosjektet må levere en egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
 • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil kunne påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
 • Tildelt statsstøtte på 500 000 euro eller mer vil publiseres i Registeret for offentlig støtte.
 • Når prosjektansvarlig vet at prosjektet får bevilgning, må den informere eventuelle samarbeidspartnere som er børsnoterte eller har søkt om å bli tatt opp til handel på børsen, slik at de kan vurdere om tildelingen av prosjektmidler vil være børssensitiv informasjon.
 • Seneste tidspunkt for oppstart av prosjektet vil være seks måneder etter melding om bevilgning. Prosjekter som er vedtatt bevilget, men ikke startet innen dette tidspunktet, kan miste bevilgningen.
 • For prosjekter innvilget under denne utlysningen, omfatter dette blant annet krav om årlig prosjektregnskapsrapport som dokumenterer påløpte prosjektkostnader og finansiering av disse.

Du kan lese mer om våre forutsetninger for bevilgning i Generelle vilkår for FoU-prosjekter.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. Prosjektansvarlig bedrift oppgir dette i forbindelse med revidering av søknad.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Utlysningen retter seg mot petroleumsnæringen knyttet til olje- og gassvirksomhet i åpne områder på norsk kontinentalsokkel, maritim næring knyttet til grønn skipsfart og landbasert mat, miljø og bioressurser.

Temaene under beskriver kortfattet formål, vektlegginger og prioriteringer for tildeling av støtte. For mer informasjon om prioriteringer under det enkelte temaområde, se de respektive plandokumentene til budsjettformålene i margen til høyre. Vi oppfordrer deg som søker til å gå gjennom disse planene for å forstå grunnlaget for vår kvalitative vurdering og prioritering av søknadene. Vi legger vekt på å oppnå en balansert portefølje av støttede prosjekter innenfor de enkelte temaene.

Under de enkelte temaene står det oppført en ramme for tilgjengelige beløp. Dersom de enkelte temaene på et tidspunkt har bevilget alle tilgjengelige midler, vil vi legge ut en melding om dette øverst i utlysningen. Søknader som kommer inn til temaer som ikke har tilgjengelige midler, vil bli avslått og vil ikke bli sendt til våre eksperter for vurdering.

Du velger temaområde og tema i søknadsskjemaet. Valg av temaområde er kun veiledende for søknadsbehandlingen, og vi kan flytte søknader til andre temaområder i utlysningen. Ta kontakt med fagrådgiverne tilknyttet de respektive temaene for mer informasjon om temaene og om tilgjengelig beløp for prosjektbevilgninger. 

Petroleum

Reduksjon av klimagasser, energieffektivisering og miljøUndergrunnsforståelseBoring, komplettering og intervensjonProduksjon, prosessering og transportStorulykker og arbeidsmiljø

Hav

Maritim

Landbasert mat, miljø og bioressurser

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Søknaden skal opprettes og sendes inn via Mitt nettsted. Søknaden og alle vedleggene skal skrives på norsk eller engelsk. Dette er en løpende utlysning og søknaden kan kun sendes inn én gang (i motsetning til utlysninger med faste søknadsfrister der søknad kan sendes inn mange ganger fram til fristen).

 • Alle vedleggene skal være i PDF-format og lastes opp som vedlegg i søknadsskjema. Du finner alle søknadsmalene nederst i utlysningen.
 • Prosjektbeskrivelsen skal følge en fast mal og alle punktene må besvares.
 • I søknadsskjemaet må du informere om samme søknad eller nært tilgrensede søknader er sendt til andre utlysninger i Forskningsrådet.
 • I søknadsskjemaet må du legge inn minst en samarbeidspartner slik det beskrives under "krav til samarbeid og roller i prosjektet" og under temadelene over.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maksimalt 10 sider. Bruk standard mal for demonstrasjonsprosjekt. Merk at det er ny mal for 2021.
 • Partneropplysninger for søkerbedrift (prosjektansvarlig) og hver av samarbeidspartnerne. Bruk standard mal. Merk at det er ny mal for 2021.
 • CV for prosjektleder. Bruk standard mal. Merk at det er ny mal for 2021.
 • Støttebrev (Letter of intent/Letter of interest) fra samarbeidspartner som inneholder en redegjørelse for hvorfor prosjektet er viktig, samt en beskrivelse av den finansielle og/eller faglige forpliktelser til prosjektet.

Alle krav i utlysningen må være oppfylt. Søknader som ikke oppfyller kravene til utforming eller krav til prosjektansvarlig og krav til samarbeid og roller i prosjektet vil ikke bli behandlet.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over. Det er ikke teknisk validering på innhold i vedleggene du laster opp, så pass på å laste opp korrekt fil på riktig vedleggtype.

Vurderingskriterier

Vi vurderer søknadene ut fra disse kriteriene:

Forskning og innovasjon | IP-Næringsliv

I hvilken grad representerer prosjektet en ambisiøs innovasjon som understøttes av relevante FoU-aktiviteter av god kvalitet?

• I hvilken grad representerer innovasjonen noe nytt?
• I hvilken grad retter innovasjonen seg mot tydelige behov eller nye markedsmuligheter for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet?
• I hvilken grad bygger prosjektet på relevant og oppdatert kunnskap?
• I hvilken grad benytter prosjektet relevante og anerkjente FoU-metoder?
• I hvilken grad er FoU-aktivitetene nødvendige for å lykkes med innovasjonen?

Virkninger og effekter | IP-Næringsliv

I hvilken grad legger prosjektet til rette for betydelige gevinster for prosjektansvarlig og samarbeidspartnerne, og også grunnlag for øvrige positive samfunnsmessige effekter?

• I hvilken grad vil prosjektet ha potensial for bærekraftig verdiskaping i Norge med betydelige bedriftsøkonomiske gevinster for prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere?
• I hvilken grad kan prosjektet gi positive eksterne effekter, for eksempel
– i form av kunnskapsspredning gjennom nettverk og publisering
– ved at resultater kan utnyttes i annet næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet generelt
– ved at innovasjonen kan bidra til FNs bærekraftmål eller til å løse andre viktige samfunnsutfordringer?
• I hvilken grad er de potensielle virkningene og effektene av prosjektet tydelig formulert og godt sannsynliggjort?

Gjennomføring | IP-Næringsliv

I hvilken grad gir prosjektplanen et godt grunnlag for å få gjennomført FoU-aktivitetene og for å få realisert verdiskapingspotensialet?

• I hvilken grad har FoU-prosjektplanen solide og gjennomarbeidede mål, arbeidspakker, milepæler, ressursinnsats og relevante risikovurderinger?
• I hvilken grad vil prosjektet ha tilgang til nødvendig FoU-kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre FoU-oppgavene?
• I hvilken grad fremtrer prosjektet som strategisk forankret hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere og med en egnet prosjektorganisering?
• I hvilken grad har prosjektleder egnet kompetanse og erfaring for å lede et FoU- prosjekt rettet mot innovasjon og bærekraftig verdiskaping for bedrifter?
• I hvilken grad er planen for implementering av FoU-resultatene og realisering av gevinster relevant og dekkende, for eksempel når det gjelder spørsmål som:
– håndtering av IPR
– vurderinger av konkurranseforhold og markedsrisiko
– behov og planer for investeringer
– behov og planer for partnerskap for kommersialisering eller industrialisering
– behov for utvikling av forretningsmodeller?

Relevans for utlysningen | IP-Næringsliv

I hvilken grad er prosjektet i samsvar med krav og føringer i utlysningen?

• I hvilken grad oppfyller bedriftene i prosjektet utlysningens krav og forventninger til prosjektansvarlig og samarbeidspartnere?
• I hvilken grad er utlysningens betingelser knyttet til samarbeid og rolleavklaring oppfylt?
• I hvilken grad kan støtte fra Forskningsrådet forventes å utløse økt FoU-satsing hos prosjektansvarlig og bedriftene som er samarbeidspartnere i prosjektet og tilføre prosjektet merverdi utover den finansielle støtten?
• I hvilken grad samsvarer prosjektet med tematiske eller budsjettmessige føringer i utlysningen, der dette er relevant ut fra prosjektets innhold?

Behandlingsprosedyre

Søknaden og obligatoriske vedlegg vil bli gjort tilgjengelig i en digital nettportal for fagpersoner som skal foreta vurdering av kriteriene "Forskning og innovasjon", Virkninger og effekter" og "Gjennomføring". Hver søknad vurderes av et fagpanel som består av minst tre personer. Fagpanelet leverer en omforent vurdering av søknaden for hvert av disse tre kriteriene.

Etter panelbehandlingen vil Forskningsrådet vurdere søknaden ut fra kriteriet "Relevans for utlysningen". Resultatet av vurderingen av de fire ovennevnte kriteriene oppsummeres i en "hovedkarakter" som et samlet uttrykk for prosjektsøknadens kvalitet, og dette vil ha avgjørende betydning for om prosjektet vil kunne bli tildelt støtte.

Administrasjonen fremlegger så prosjektene for endelig behandling i Forskningsrådets relevante porteføljestyrer. Porteføljestyrene vil legge vekt på å oppnå en balansert portefølje av prosjekter innenfor sine ansvarsområder, også sett i lys av pågående prosjekter og eventuelle søknader fra andre utlysninger. Disse vurderingene vil være basert på budsjettrammer, utlysningsteksten og dokumenter det er henvist til i beskrivelsen av temaområder i denne utlysningen.

Ved behandlingen i porteføljestyret, vil det også bli tatt hensyn til Forskningsrådets generelle policy for tildeling av midler, som er:

 • forskningsetikk
 • prioritering av prosjekter med kvinnelige prosjektleder blant søknader med lik kvalitetsvurdering

Forventet svar på søknaden

Behandlingen av søknader vil skje puljevis. Forventet svar på søknaden er presentert i tabellen under. I 2021 vil vi ha to perioder der vi mottar og behandler søknadene. Vi tar forbehold om at enkelte temaer vil bevilge alle tilgjengelige midler i løpet av periode 1. Vi vil i så tilfelle legge ut en melding om dette øverst i utlysningen. Søknader som kommer inn til temaer som ikke har tilgjengelige midler, vil bli avslått. 

Merk at dersom en avslått søknad sendes inn på nytt uten vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknaden, vil den beholde den opprinnelige faglige vurderingen i innstillingen i porteføljestyret. Dersom en avslått søknad sendes inn på nytt, men med vesentlige endringer i prosjektet og prosjektsøknad, kan denne søknaden bli vurdert helt eller delvis av samme fagpanel som vurderte den tidligere versjonen av søknaden. Dersom du sender inn søknad på nytt etter avslag, må du redegjøre for endringene og hvor vesentlige de er i prosjektbeskrivelsens del 4, punkt 14.

Søknad innsendt fra

Normal svardato

Første mulige oppstart

Siste mulige oppstart (cirka)

4. januar til midten av april 2021

Senest i slutten av juni 2021

1. juli 2021

31. desember 2021

Midten av april til midten av september 2021

Senest i midten av desember 2021

1. januar 2022

30. juni 2022

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 03.03 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.