Gjennomført

Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere

Siste oppdateringer

21. okt 2022

Alle midlene fra POLARPROG er nå fordelt for 2022.

17. jun 2022

Alle midlene fra CLIMIT er nå fordelt for 2022.

13. jun 2022
Alle midlene fra KLIMAFORSK er nå fordelt for 2022.
09. jun 2022

Alle midlene fra MARINFORSK er nå fordelt for 2022.

Formål

Formålet med utlysningen er å få flere forskere til å ta et forskningsopphold i utlandet og skape mer internasjonalt samarbeid. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren. Å øke kompetansen og utvikle nettverk bidrar til å styrke norsk forskning og dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten.

Om utlysningen

Utlysningen gjelder kun søknader fra forskningsorganisasjoner om midler til utenlandsopphold for forskere. Stipendiater i pågående prosjekter, må søke utlysningen vår av utenlandsopphold for doktorgrads- og postdoktorstipendiater.

Dette er en fellesutlysning for flere av våre aktiviteter/temaer. Det er kun mulig å sende søknad til de aktivitetene/temaene som står oppført i utlysningen. Det kan være spesielle krav og føringer for noen aktiviteter, så du må gjøre deg kjent med hva som gjelder for den aktiviteten du søker støtte fra. Se under "Aktuelle temaområder" lenger ned i utlysningen.

Utenlandsoppholdet skal ha en varighet på minimum 3 og maksimum 12 måneder.

Ved søknadstidspunktet kan du ikke ha bodd, studert eller arbeidet i landet der den utenlandske vertsinstitusjonen ligger i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene. Vi kan gjøre unntak fra dette kravet hvis den utenlandske vertsinstitusjonen har utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge eller andre land det er hensiktsmessig å gjennomføre utenlandsoppholdet i.

Utlysningen dekker ikke midler for å tilbringe deler av stipendperioden på Svalbard.

Utlysningen finnes på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Det er forskningsorganisasjonen forskeren er ansatt ved som skal stå som søker. Som regel er dette godkjente norske forskningsorganisasjoner. Eventuelle unntak finner du lenger ned i utlysningen i teksten til den aktiviteten/det temaet du søker støtte fra.

Utlysningen gjelder kun utenlandsopphold for forskere. Stipendiater i pågående prosjekter må benytte Forskningsrådets utlysning av utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater.

Hvem kan delta i prosjektet?

Utlysningen gjelder for søknader om midler til utenlandsopphold for navngitte forskere. For krav til prosjektleder, se tekst lenger ned i utlysningen for den aktiviteten du søker støtte fra.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Forskningsorganisasjonen kan søke om midler til utenlandsopphold for 3–12 måneder. 
 • Dere kan kun søke om midler til ett opphold per søknad. Oppholdet må gjennomføres ved én og samme vertsinstitusjon.
 • Vi dekker opphold innenfor satsene for utenlandsopphold og reisekostnader (rimeligste måte). Det er også mulig å søke om å få dekket kostnader til visum og dokumenterte utgifter til studieavgift. Vi dekker ikke "bench fee"-kostnader. 
 • Søknaden må sendes senest 6 uker før oppholdet starter.
 • Oppholdet må påbegynnes senest i løpet av kalenderåret etter at søknaden er sendt. Det vil si at for søknader som sendes i 2021, må oppholdet senest starte i 2022.
 • Hvis forskeren har barn under 16 år og familien skal være med på utenlandsoppholdet, kan vi dekke én tur/retur-reise til oppholdsstedet i utlandet for forskeren og familiemedlemmene som skal være med.
 • Utenlandsoppholdet kan ikke deles opp i flere kortere opphold. Vi kan gjøre følgende unntak:
  • Hvis forskeren har barn under 16 år og familien ikke skal være med på utenlandsoppholdet, og oppholdet varer i minst 4 måneder, kan perioden deles opp i kortere deler. Vi kan dekke én tur/retur-reise til oppholdsstedet i utlandet for annenhver måned i løpet av oppholdet (avrundet nedover). Hvis oppholdet varer i mindre enn 4 måneder, dekker vi ikke ekstra hjemreise i løpet av utenlandsoppholdet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

I søknadsskjema må du velge det tema som aktiviteten du søker om støtte fra er listet under.

Banebrytende forskning

Energi, transport og lavutslipp

Miljøvennlig energi

Hav

HavbrukMat - Blå sektorHavteknologi

Helse

Klima- og polarforskning

Polar

Muliggjørende teknologier

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra IKTPLUSS og NANO2021.

IKT forskningsområdeNanoteknologi/avanserte materialer

Utdanning og kompetanse

Utdanning

Velferd, kultur og samfunn

Samfunnets kulturelle grunnlagKultur, språk og mangfoldKultur og naturVitenskap og samfunnKunst og kulturArbeidslivArbeidsmarkedLevekår og befolkningsutviklingFamilie og oppvekstMigrasjon, innvandring og integreringVelferdssamfunnets tjenester og organiseringInntektssikringVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutning

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn.

Generelle krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.
 • Søknaden og alle vedlegg må være skrevet på norsk eller engelsk.
 • Alle vedlegg må lastes opp i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse med en faglig begrunnelse og plan for utenlandsoppholdet i riktig mal
 • forpliktende invitasjon fra utenlandsk vertsinstitusjon
 • CV for personen det søkes støtte til utenlandsopphold for i riktig mal

Du finner vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert ovenfor.

Vurderingskriterier

For denne utlysningen brukes bare kriterier for administrativ vurdering.

Behandlingsprosedyre

Vi behandler søknaden administrativt.

Du kan forvente svar innen 6 uker etter at vi har mottatt søknaden.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. februar 2024, 13:28 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.