Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere

Formål

Formålet med utlysningen er å få flere forskere til å ta et forskningsopphold i utlandet og skape mer internasjonalt samarbeid. Internasjonal erfaring er viktig for forskerkarrieren. Å øke kompetansen og utvikle nettverk bidrar til å styrke norsk forskning og dermed mulighetene for tilgang til den internasjonale forskningsfronten.

Om utlysningen

Utlysningen gjelder midler til utenlandsopphold for opphold ved en forskningsorganisasjon i utlandet.

Dette er en felles utlysning for flere av Forskningsrådets aktiviteter. Det er kun mulig å sende søknad til de aktivitetene/programmene som står oppført i utlysningen. Det kan være spesielle krav og føringer for noen aktiviteter, så du må gjøre deg kjent med hva som gjelder for den aktiviteten du søker støtte fra. Se under "Aktuelle temaer" lenger ned i utlysningen.

Den har løpende søknadsfrist, dvs. at du kan sende inn søknad gjennom hele året, og vi vil behandle søknadene fortløpende.

Søknader til løpende utlysninger kan kun sendes inn én gang, så sørg for at du har gjort søknaden helt klar før du trykker på send-knappen.
Utenlandsoppholdet skal ha en varighet på minimum 3 og maksimum 12 måneder.

Ved søknadstidspunktet kan du ikke ha bodd, studert eller arbeidet i landet der den utenlandske vertsinstitusjonen ligger i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene. Vi kan gjøre unntak fra dette kravet hvis den utenlandske vertsinstitusjonen har utstyr, fasiliteter og kompetanse som ikke finnes i Norge eller andre land det er hensiktsmessig å gjennomføre utenlandsoppholdet i.

Utlysningen dekker ikke midler for å tilbringe deler av stipendperioden på Svalbard.

Utlysningen finnes på norsk og engelsk. Den norske utlysningsteksten er juridisk bindende.

Hvem kan søke?

Godkjente norske forskningsorganisasjoner kan søke. Eventuelle unntak fra dette finner du lenger ned i utlysningen i teksten til den aktiviteten du søker støtte fra.

Utlysningen gjelder kun utenlandsopphold for forskere. Stipendiater i pågående prosjekter må benytte Forskningsrådets utlysning av utenlandsstipend for doktorgrads- og postdoktorstipendiater.

Hvem kan delta i prosjektet?

Utlysningen gjelder for søknader om midler til utenlandsopphold for navngitte forskere. For krav til prosjektleder, se tekst lenger ned i utlysningen for den aktiviteten du søker støtte fra.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Du kan søke om midler til utenlandsopphold for 3-12 måneder.
 • Du kan kun søke om satsene for utenlandsopphold, dekning av reisekostnader (rimeligste måte) og dekning av dokumenterte utgifter til eventuelle avgifter som kreves av vertsinstitusjonen i utlandet.
 • Du kan søke om opphold som senest starter opp i løpet av kalenderåret etter at søknaden er sendt. Det vil si at for søknader som sendes i 2020, må oppholdet senest starte i 2021. Du må søke senest 6 uker før oppholdet starter.
 • Hvis du har barn under 16 år og familien skal være med på utenlandsoppholdet kan du søke om dekning av én tur/retur-reise til oppholdsstedet i utlandet for deg og familiemedlemmene som skal være med.
 • Hvis du har barn under 16 år og familien ikke skal være med på utenlandsoppholdet, og oppholdet varer i minst 4 måneder, kan perioden deles opp i kortere deler. Du kan da søke om dekning av én tur/retur reise til oppholdsstedet i utlandet for annenhver måned du er borte (avrundet nedover). Hvis oppholdet varer i mindre enn 4 måneder får du ikke dekket ekstra hjemreise i løpet av utenlandsoppholdet.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

I søknadsskjema må du velge det tema som aktiviteten du søker om støtte fra er listet under.

Banebrytende forskning

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til Unge forskertalenter-prosjekter som allerede har midler fra FRIPRO-aktiviteten.

Energi, transport og lavutslipp

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra ENERGIX og CLIMIT.

Miljøvennlig energi CO2-håndtering

Hav

I denne utlysningen er dette temaområdet rettet mot alle delområder i HAVBRUK og MARINFORSK sine programplaner.

Havbruk Fiskeri Mat - Blå sektor Marin Havteknologi

Helse

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra HELSEVEL-programmet.

Klima- og polarforskning

I denne utlysningen er dette temaområdet rettet mot alle delområder i programplanene til KLIMAFORSK og POLARPROG.

Klima Polar

Muliggjørende teknologier

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra IKTPLUSS og NANO2021.

IKT forskningsområde Nanoteknologi/avanserte materialer

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av undertemaene over som er mest relevante for søknaden.

Utdanning og kompetanse

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til prosjekter som allerede har støtte fra FINNUT-programmet.

Utdanning

Velferd, kultur og samfunn

I denne utlysningen gjelder dette temaområdet støtte til forskerprosjekter som allerede har midler fra SAMKUL-programmet og prosjekter som allerede har midler fra VAM-programmet.

Samfunnets kulturelle grunnlag Kultur språk og mangfold Kultur og natur Vitenskap og samfunn Kunst og kultur Arbeidsliv Arbeidsmarked Levekår og befolkningsutvikling Familie og oppvekst Migrasjon innvandring og integrering Velferdssamfunnets tjenester og organisering Inntektssikring Velferdssamfunnets kulturelle basis bærekraft og oppslutning

Husk å merke av i søknadsskjemaet hvilke av undertemaene over som er mest relevante for søknaden.

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

For utlysninger med løpende søknadsfrist er det ikke mulig å sende inn en søknad flere ganger. Gjør derfor søknaden helt ferdig før du sender den inn.

Generelle krav

 • Du må oppgi navnet på forskeren som det søkes om utenlandsopphold for.
 • Søknaden og alle vedlegg skal skrives på norsk eller engelsk.
 • Alle vedleggene skal være i PDF-format.
 • For søknader som er knyttet til et pågående prosjekt: Du må oppgi prosjektnummeret for det pågående prosjektet i søknadsskjemaet under "Plassering" merket "Prosjektnr. v/tilleggssøknad". Prosjektleder for søknaden må være samme person som er prosjektleder for det pågående prosjektet.

Obligatoriske vedlegg

 • prosjektbeskrivelse med en faglig begrunnelse og plan for utenlandsoppholdet i riktig mal
 • forpliktende invitasjon fra utenlandsk vertsinstitusjon
 • CV for personen det søkes stipend for i riktig mal

Du finner vedleggsmalene nederst i utlysningen.

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist.

Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert ovenfor.

Vurderingskriterier

For denne utlysningen brukes bare kriterier for administrativ vurdering.

Behandlingsprosedyre

Forskningsrådet behandler søknaden administrativt og vil normalt innvilge søknaden dersom de formelle kravene i utlysningen er oppfylt. Søknaden må oppfylle følgende krav:

 • Søker/prosjektansvarlig må være i riktig kategori.
 • Søknaden må være innenfor tema/formål spesifisert i utlysningen.
 • Søknadsbeløp, hva det søkes om og eventuell egenfinansiering må samsvare med rammene for utlysningen.
 • Budsjettet må være satt opp riktig, slik at det er tydelig hva det søkes om midler til.
 • Søknadsskjemaet må være fullstendig utfylt.
 • De etterspurte vedleggene må ligge ved, og i riktig mal.
 • Beskrivelsen av prosjektet må svare på utlysningen.

Søker må svare på alle punktene i Mal for prosjektbeskrivelse. Spørsmålene bør være besvart så konkret og spesifikt som mulig.

Du kan forvente svar på søknaden innen en måned etter at søknaden er mottatt i Forskningsrådet.

Opprett søknad

Søknader til Midler til forskningsopphold i utlandet for forskere lages som en esøknad på mitt nettsted. Malene skal fylles ut og lastes opp i søknaden.

Opprett søknad