Gjennomført

Forsker til låns

Formål

Målet med "Forsker til låns" er å øke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-miljøer. Forskeren jobber med forskning, utvikling og nyskaping sammen med ansatte i bedriften i en avgrenset periode.

Det er ikke alle fylker som har midler til "Forsker til låns", så ta kontakt med fylkeskommunen før du sender inn søknaden. Vi har lenket til aktuelle fylkeskommuner lenger ned i utlysningen. Der finner du også mer informasjon om ordningen.

Om utlysningen

"Forsker til låns" skal utvide nettverk, stimulere til samarbeid og gi utveksling av kunnskap mellom forskning og næringsliv.

Ordningen passer for små og mellomstore bedrifter som har bruk for økt forskerkompetanse internt i bedriften i en periode og for forskere som ønsker å bli bedre kjent med næringslivets utfordringer og bidra i bedrifters FoU-arbeid.

Eksempel på oppgaver kan være å løse konkrete FoU-behov eller å jobbe med å etablere et større prosjekt. 

Bedriften må selv finne fram til en aktuell forsker, eventuelt med hjelp av en kompetansemegler. Det er bedriftens kompetansebehov som er utgangspunktet for samarbeidet.

Hvem kan søke?

Det er bedriften som søker.

Hvem kan delta i prosjektet?

Krav til prosjektansvarlig

Bedriften er prosjektansvarlig. Administrativt ansvarlig er den personen hos bedriften som har fullmakt til å representere og forplikte bedriften i samarbeidet.

Ordningen gjelder små og mellomstore bedrifter og søkerbedriften må være en liten eller mellomstor bedrift. EUs definisjon av små og mellomstore bedrifter finner du her.  

Krav til prosjektleder

Prosjektleder er forskerens kontaktperson i bedriften.

Krav til samarbeidspartner

Forskeren må være ansatt ved en forskningsorganisasjon som er godkjent av Forskningsrådet.

Hva kan du søke om støtte til?

Støtteberettigede kostnader er alle personalkostnader og reisegodtgjøring til forskeren.

Forutsetning for støtte

Bedriften (foretaket) kan få støtte til lån av en forsker hvis følgende krav er oppfylt:

 • Forskeren må ha minst 5 års relevant arbeidserfaring, som også kan omfatte doktorgradsstudier.
 • Forskeren skal jobbe med forskning-, utviklings- og nyskapingsvirksomhet i bedriften.
 • Støtteandelen er inntil 70 prosent av de støtteberettigede kostnadene i et tidsrom på inntil ett år per foretak og per forsker.

Støtte til foretak utgjør statsstøtte. Med foretak menes i denne sammenheng enhver aktør som driver økonomisk aktivitet ved å tilby varer og/eller tjenester i et marked. Vanligvis er dette en bedrift.

Støtten blir tildelt som bagatellmessig støtte, med hjemmel i Kommisjonsforordning nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, som er gjort til norsk lov gjennom forskrift av 14.11.2008 nr. 1213 § 2. Et foretak kan totalt få tildelt maksimalt 200 000 euro i bagatellmessig støtte i løpet av en tre-årsperiode.

Forskningsrådet vil i forkant av en eventuell tildeling av bagatellmessig støtte, be om en skriftlig bekreftelse og en oversikt over all annen bagatellmessig støtte som foretaket har mottatt i løpet av de siste tre regnskapsårene. For foretak som er del av et konsern, gjelder maksimalgrensen som hovedregel for konsernet som sådan.

Se mer på informasjonssiden vår om statsstøtteregelverket.

 • Prosjektet må ikke starte før du har fått svar på søknaden.
 • Seneste tillatte prosjektstart er 5 måneder etter mottatt bevilgning.
 • Seneste tillatte prosjektslutt er 18 måneder etter mottatt bevilgning.

Forskningsartikler og forskningsdata

Prosjektansvarlig bedrift avgjør hvilke(n) arkivløsning(er) som skal brukes for lagring av forskningsdata som oppstår i prosjektet. 

Ta kontakt med fylkeskommunen

Fylkeskommunene har ulike satsingsområder. Du som søker må derfor ta kontakt med fylkeskommunen for nærmere informasjon før du sender inn en søknad.

Mal for prosjektbeskrivelse får du hos Fylkeskommunen du søker midler fra.

Aktuelle temaområder for denne utlysningen

Bransjer og næringer

Næringsliv i hele landet

Praktiske opplysninger

Krav til utforming

Du kan endre og lagre søknaden flere ganger før du sender den inn. Når søknaden er sendt inn, kan den ikke endres.

 • Søknaden og vedleggene skal skrives på norsk.
 • Vedleggene skal være i PDF-format.

Obligatoriske vedlegg

 • Prosjektbeskrivelse på maks 5 sider etter fastlagt mal. Malen får du fra fylkeskommunen du skal sende søknaden til.
 • Bekreftelse fra forskerens arbeidsgiver
 • CV for forsker på maks 4 sider. Bruk gjerne standard mal som du kan laste ned nederst i utlysningen.
 • CV for prosjektleder på maks 4 sider.
 • Egenerklæring om bagatellmessig støtte (lastes opp under "Annet" i søknadsskjemaet). Bruk standard mal som du kan laste ned nederst i utlysningen.

Valgfritt vedlegg

 • CV for sentrale deltakere i prosjektet (på maks 4 sider)

Søknader som ikke oppfyller kravene over vil bli avvist. Vi vil ikke vurdere dokumenter og nettsider det lenkes til i søknaden, eller andre vedlegg enn dem som er spesifisert over.

Vurderingskriterier

For denne utlysningen brukes bare kriterier for administrativ vurdering.

Vi vil prioritere prosjekter

 • i bedrifter med liten FoU-erfaring
 • med kvinnelig prosjektleder og/eller kvinnelig forsker når søknadene ellers vurderes likt

Behandlingsprosedyre

Se fylkeskommunenes utlysningssider for når du kan forvente svar på søknaden.

Når søknadene er mottatt av Forskningsrådet, sendes de til fylkeskommunen for vurdering. Fylkeskommunen vurderer om søknaden fyller de formelle kravene, og om den er i tråd med satsingsområdene. Fylkeskommunen leverer innstilling (ekspertvurdering) til Forskningsrådet.

Forskningsrådet gjør endelig vedtak. Fylkeskommunen har ansvar for å iverksette vedtak og følge opp tildelinger.

Se informasjon om klagemuligheter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. juli 2024, kl. 08.41 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.