Beskrivelse av Forskningsrådets data

Forskningsrådets datagrunnlag inneholder en rekke kjennetegn ved de søknadene som sendes inn og de prosjektene som får bevilgning.

Dataene som offentliggjøres er vurdert opp mot bestemmelser om taushetsbelagt informasjon som:

 • personopplysninger
 • forretningshemmeligheter
 • børssensitiv informasjon

Søknader til Forskningsrådet kommer enten inn til fastlagte søknadsfrister eller ved løpende søknadsfrist. Midlene som lyses ut er enten knyttet til ulike forskningstema eller de er uten tematisk innhold.

Mer informasjon om finansiering av forskning og innovasjon finner du på Forskningsrådets nettsider:

Frem til 2019/2020 var Forskningsrådets utlysninger av midler til forskning og innovasjon først og fremst organisert rundt ulike finansieringsaktiviteter (ulike tematiske programmer, fri prosjektstøtte, senterordninger, støtte til infrastruktur etc). De siste årene har fokus for utlysningene vært ulike søknadstyper (forskerprosjekt, innovasjonsprosjekt etc) innenfor ulike tematiske eller ikke-tematiske områder. Datasettet inneholder informasjon om både finansieringsaktivitet og søknadstype for de aller fleste prosjekter. Finansieringsaktivitetene er organisert i et hierarki av virkemidler (toppnivå), hovedaktiviteter og finansieringsaktiviteter (detaljert nivå). Innenfor søknadstyper finnes det to nivåer – søknadstyper og søknadstypevarianter. Det er et brudd i tidsserien for søknadstyper i 2019/2020, men tidligere struktur for søknadstyper er konvertert inn i dagens struktur så godt det lar seg gjøre.

Alle søknader/innvilgede prosjekter har også informasjon knyttet til seg som gjelder

 • utlysningen som søknaden er sendt inn til
 • utfallet av søknadsbehandlingen (prosjektfase)
 • søknadstype
 • prosjekttype
 • fagområder
 • opplysninger om prosjektansvarlig organisasjon og prosjektleder.

Opplysninger om fag var til og med utlysninger i 2019 på et svært overordnet nivå for de fleste av søknadene som ikke fikk bevilgning. For søknader om Fri prosjektstøtte er det ikke mulig å skille de ulike fagområdene fra hverandre innenfor utlysningene i år før 2018. De siste årene har søker selv fylt ut informasjon om fag, og det finnes detaljerte data om fag for alle søknader og prosjekter.

Forskningsrådets Prosjektbanken er et nyttig verktøy for å se på de ulike hierarkiene som er knyttet til virkemidler, fagområder og prosjektansvarlig organisasjon.

Spesifikasjon av Forskningsrådets offisielle statistikkgrunnlag

Datagrunnlaget er basert på de definisjonene som også ligger til grunn for Forskningsrådets offisielle statistikk. Dette omfatter alle FoU-prosjekter (støtte til prosjekter som omfatter forskning eller innovasjon). Kun de prosjektene som får bevilgning og oppfølging fra Forskningsrådet er inkludert – ikke aktiviteter der Forskningsrådet kun står for mottak av søknader.

Søknader som er trukket, lukket eller avvist er ikke inkludert i datamaterialet.

Forskningsrådets datagrunnlag oppdateres hvert kvartal.

Tips før du skal bruke dataene

 • Skal jeg se på alle søknader eller kun de som har fått bevilgning (bruk prosjektfase)
 • Hvilke søknadstyper ønsker jeg å inkludere (bruk søknadstype)
 • Er alle finansieringsaktiviteter aktuelle? (bruk virkemiddel, hovedaktivitet eller aktivitet)
 • Skal jeg gjøre avgrensninger når det gjelder prosjektansvarlig? (bruk sektor, kategori eller navn på prosjektansvarlig)
 • Er den noen fagområder som er særlig relevante (bruk fagområde, fag eller fagdisiplin)
 • Skal jeg gjøre avgrensninger på prosjektperioden, eller når søknaden er sendt inn? (bruk prosjektets fra-år og til-år eller søknadsdato)

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 13:12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.