Beskrivelse av Forskningsrådets data

Forskningsrådets datagrunnlag inneholder en rekke kjennetegn ved de søknadene som sendes inn og de prosjektene som får bevilgning.

Dataene som offentliggjøres er vurdert opp mot bestemmelser om taushetsbelagt informasjon som

 • personopplysninger
 • forretningshemmeligheter
 • børssensitiv informasjon

Søknader til Forskningsrådet kommer i all hovedsak inn til fastlagte søknadsfrister der de enkelte finansieringsaktivitetene lyser ut midler.

Vil du vite mer om selve søknadsprosessen?

De ulike finansieringsaktivitetene (ulike tematiske programmer, fri prosjektstøtte, senterordninger, støtte til infrastruktur etc) i Forskningsrådet er organisert i et hierarki av virkemidler (toppnivå), hovedaktiviteter og finansieringsaktiviteter (detaljert nivå).

Alle søknader eller innvilgede prosjekter har også informasjon knyttet til seg som gjelder

 • utlysningen søknaden er sendt inn til
 • utfallet av søknadsbehandlingen (prosjektfase)
 • søknadstype og prosjekttype
 • fagområder og opplysninger om prosjektansvarlig organisasjon og prosjektleder

Opplysninger om fag er svært overordnet for søknader som ikke har fått bevilgning, og for søknader om Fri prosjektstøtte er det ikke mulig å skille de ulike fagområdene fra hverandre innenfor utlysningene før 2018.

Prosjektbanken er et nyttig verktøy for å se på de ulike hierarkiene som er knyttet til virkemidler, fagområder og prosjektansvarlig organisasjon.

Kun de prosjektene som får bevilgning og oppfølging fra Forskningsrådet er inkludert – ikke aktiviteter der Forskningsrådet kun står for mottak av søknader.

Søknader som er trukket, lukket eller avvist er ikke inkludert i datamaterialet.

Forskningsrådets datagrunnlag oppdateres fire ganger i året etter hver søknadsfrist.

Tips til før du skal bruke dataene

 • Skal du se på alle søknader eller kun de som har fått bevilgning? 
  Bruk prosjektfase.
 • Hvilke søknadstyper ønsker du å inkludere? 
  Bruk søknadstype.
 • Er alle finansieringsaktiviteter aktuelle? 
  Bruk virkemiddelhovedaktivitet eller aktivitet.
 • Skal du gjøre avgrensninger når det gjelder prosjektansvarlig? 
  Bruk sektorkategori eller navn på prosjektansvarlig.
 • Er det noen fagområder som er særlig relevante? 
  Bruk fagområdefag eller fagdisiplin.
 • Skal du gjøre avgrensninger på prosjektperioden, eller når søknaden er sendt inn? 
  Bruk prosjektets fra-år og til-år eller søknadsdato.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2022, 02.46 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.