Postdoktorstipendiatstilling

Planlegger du å søke om en postdoktorstilling skal du henvende deg til en forskningsorganisasjon som tilbyr postdoktorstilling.

Forskningsrådet tildeler ikke personlige postdoktorstipend. Det er kun forskningsorganisasjoner som kan søke om midler via en utlysning. Postdoktorstillingen må derfor inngå som en del av et forskningsprosjekt. Det er prosjektansvarlig (søker) eller en samarbeidspartner som ansetter stipendiater.

Forskningsrådets støtte til personal- og indirekte kostnader knyttet til stipendiatstillinger er begrenset til en rundsumsats, se Satser for finansiering av stipendiatstillinger. Forskningsrådet kan støtte andre prosjektrelaterte kostnader knyttet til stipendiaten, som for eksempel bruk av utstyr, reise og utenlandsopphold.

Stillingen finansieres for en periode på minimum to til maksimalt fire år. Ved prosentvis/ redusert stilling er det antall år som gjelder og ikke antall årsverk. En kandidat kan ikke ha finansiert sin postdoktorstilling i mer enn én periode fra Forskningsrådet.

Forskningsrådet tildeler midler til postdoktorstillinger primært til norske universiteter og høyskoler som har rett til å tildele doktorgrad, jf. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Tildeling til andre forskningsorganisasjoner (i instituttsektoren) er aktuelt dersom søker kan redegjøre for at det foreligger særlige behov for postdoktorstilling.

Det er videre en forutsetning at loven som regulerer organisasjonenes ansettelsesforhold (Lov om statens ansatte m.v. eller Arbeidsmiljøloven) gir adgang til å foreta slike midlertidige ansettelser, og at stillingen oppfyller kravene i Forskrift om ansettelsesvilkår (nevnt over) § 1-2, ledd 1, 3, 5 og 7. En vurdering av dette må være gjort av den enkelte institusjon før søknad sendes Forskningsrådet.

Vær oppmerksom på følgende punkter  

  • Den som skal tilsettes i postdoktorstilling må ha innlevert doktoravhandlingen før institusjonen kan fatte tilsettingsvedtak.
  • Tiltredelse i postdoktorstilling kan ikke skje før disputas er godkjent.
  • Det skal utarbeides en utviklingsplan for postdoktorperioden, se informasjon i ramme nedenfor.
  • Det forventes utenlandsopphold i postdoktorperioden. Se utlysningen av utenlandsopphold.

For stipendiater med folkeregistrert adresse i Norge som tilbringer hele eller deler av stipendiatperioden i utlandet kan prosjektansvarlig forskningsorganisasjon søke om midler til utenlandsopphold for inntil 12 mnd.

Utviklingsplan for postdoktorer

Forskningsrådet krever en utviklingsplan for alle postdoktorer tilsatt i prosjekter som har fått bevilgning fra og med utlysninger i 2017. 

Ansettelsesvilkår for stilling som postdoktor er beskrevet i egen forskrift hjemlet i UH-lovens § 6-4, fjerde ledd. Alle forskningsrådsfinansierte prosjekter skal følge forskriftens bestemmelser.

I henhold til forskriften skal postdoktorer følges opp med et planlagt kvalifiseringsløp. For å oppnå en målrettet bruk av postdoktorstillingen og styrke postdoktorenes karriereutvikling stiller Forskningsrådet krav om en utviklingsplan for alle postdoktorer finansiert av Forskningsrådet (se Forskningsrådets plan for rekruttering til forskning og tidlig karriere 2023).

Institusjonen der postdoktoren er ansatt har ansvar for innholdet i utviklingsplanen. Forskningsrådet vil påse at slik plan foreligger og vil publisere en forenklet rapport der prosjektansvarlig bes om å laste inn utviklingsplanen og returnere det til Forskningsrådet. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. september 2023, 03:58 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.