Postdoktorstipendiatstilling

Planlegger du å søke om en postdoktorstilling skal du henvende deg til en forskningsorganisasjon som tilbyr postdoktorstillinger.

Forskningsrådet tildeler ikke personlige postdoktorstipend. Det er kun forskningsorganisasjoner som kan søke om midler via en utlysning. Postdoktorstillingen må derfor inngå som en del av et forskningsprosjekt. Det er prosjektansvarlig (søker) eller en samarbeidspartner som ansetter stipendiater.

Forskningsrådets støtte til personal- og indirekte kostnader knyttet til stipendiatstillinger er begrenset til en rundsumsats, se Satser for finansiering av stipendiatstillinger. Forskningsrådet kan støtte andre prosjektrelaterte kostnader knyttet til stipendiaten, som for eksempel bruk av utstyr, reise og utenlandsopphold.

Forskningsrådet finansierer kun én stipendperiode per postdoktorkandidat. Stillingen finansieres for en periode på minimum tre år og i maksimum fire år. 

I forslaget til ny universitets- og høyskolelov § 7-6 er minimum åremålsperiode for en postdoktor økt fra to til tre år. Ny forskrift trer i kraft fra 1. august 2024. Endringen ble allerede nevnt i Regjeringens Strategi for forskerrekruttering og karriereutvikling i 2021 hvor det påpekes at postdoktorstillingen skal være en reell viderekvalifiseringsstilling til førstestillinger, og innarbeidet i Forskningsrådets plan for rekruttering og tidlig karriere i 2023. Utlysningene med frist fra og med 2024 angir derfor minimumskravet for postdoktorer på tre år.  

Forskningsrådet tildeler midler til postdoktorstillinger primært til norske universiteter og høyskoler som har rett til å tildele doktorgrad, jf. Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat.

Tildeling til andre forskningsorganisasjoner (i instituttsektoren) er aktuelt dersom søker kan redegjøre for at det foreligger særlige behov for postdoktorstilling.

Det er videre en forutsetning at loven som regulerer organisasjonenes ansettelsesforhold (Lov om statens ansatte m.v. eller Arbeidsmiljøloven) gir adgang til å foreta slike midlertidige ansettelser, og at stillingen oppfyller kravene i Forskrift om ansettelsesvilkår (nevnt over) § 1-2, ledd 1, 3, 5 og 7. En vurdering av dette må være gjort av den enkelte institusjon før søknad sendes Forskningsrådet.

Vær oppmerksom på følgende punkter  

  • Den som skal tilsettes i postdoktorstilling må ha innlevert doktoravhandlingen før institusjonen kan fatte tilsettingsvedtak.
  • Tiltredelse i postdoktorstilling kan ikke skje før disputas er godkjent.
  • Det skal utarbeides en utviklingsplan for postdoktorperioden.
  • Det forventes utenlandsopphold i postdoktorperioden. Se utlysningen av utenlandsopphold.

For stipendiater med folkeregistrert adresse i Norge som tilbringer hele eller deler av stipendiatperioden i utlandet kan prosjektansvarlig forskningsorganisasjon søke om midler til utenlandsopphold for inntil 12 mnd.

Utviklingsplan for postdoktorer

Institusjonen der postdoktoren er ansatt har ansvar for innholdet i utviklingsplanen. 

Ansettelsesvilkår for stilling som postdoktor er beskrevet i egen forskrift hjemlet i UH-lovens § 6-4, fjerde ledd. Alle forskningsrådsfinansierte prosjekter skal følge forskriftens bestemmelser.

I henhold til forskriften skal postdoktorer følges opp med et planlagt kvalifiseringsløp. For å oppnå en målrettet bruk av postdoktorstillingen og styrke postdoktorenes karriereutvikling stiller Forskningsrådet krav om en utviklingsplan for alle postdoktorer finansiert av Forskningsrådet (se Forskningsrådets plan for rekruttering til forskning og tidlig karriere 2023).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juni 2024, kl. 22.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.