Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og for norsk næringsliv generelt ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Nærings ph.d. er en støtteordning for bedrifter som ønsker å styrke sin forsknings- og utviklingsaktivitet gjennom et doktorgradsprosjekt. Prosjektet skal være relevant for bedriften og utføres av en ansatt i samarbeid med et universitet eller en høgskole.

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Målet med utlysningen er å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer et mer bærekraftig samfunn.

Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp - fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet. Målet er å bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og samtidig verdiskapning i norsk helsenæring innenfor temaene pasienten hjemme og en bærekraftig helsetjeneste.

PILOT-E lyser ut innenfor tre temaer for 2021. Under er vårt utgangspunkt for utlysningen, men merk at det kan komme endringer på disse temaene fram til endelig utlysning.

  • Fra hjul til kjøl – utslippsfri maritim nærskipsfart
  • Hydrogen – aktørkoordinering og forsterking av knutepunkt
  • Et energisystem for omstilling (Fremtidens effektive energisystem)

Skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri.

Er for forskningsmiljøer som jobber sammen med næringslivet for å bygge næringsrelevant kunnskap på ulike områder.

Skattefradragsordning for bedrifter som skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

Forskningsutførende små og mellomstore bedrifter (SMB-er) kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prossesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene forutsetter internasjonalt samarbeid. Det kan søkes fra alle bransjer, på alle teknologiområder.