Skattefradragsordning for bedrifter som skal utvikle en ny vare, tjeneste eller produksjonsprosess.

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Innovasjonsprosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og for norsk næringsliv generelt ved at ny kunnskap og nye løsninger blir tilgjengelig.

Nærings ph.d er en støtteordning for bedrifter som ønsker å styrke sin forsknings- og utviklingsaktivitet gjennom et doktorgradsprosjekt. Prosjektet skal være relevant for bedriften og utføres av en ansatt i samarbeid med et universitet eller en høgskole.

Skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri.

PILOT-X brukes når to eller flere norske virkemiddelaktører går sammen om et sømløst tilbud til næringsaktører på utvalgte tematiske områder.

Er for forskningsmiljøer som jobber sammen med næringslivet for å bygge næringsrelevant kunnskap på ulike områder.