Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Et Innovasjonsprosjekt i næringslivet er et bedriftsledet prosjekt med omfattende innhold av forsknings- og utviklingsaktiviteter. Prosjektet skal gi et betydelig bidrag til fornyelse og økt verdiskaping for bedriftene som deltar i prosjektet, og for norsk næringsliv generelt.

Les om innovasjonsprosjekter

Nærings ph.d.

Nærings ph.d. er en støtteordning for bedrifter som ønsker å styrke sin forsknings- og utviklingsaktivitet gjennom et doktorgradsprosjekt. Prosjektet skal være relevant for bedriften og utføres av en ansatt i samarbeid med et universitet eller en høgskole.

Les om Nærings ph.d.

Demonstrasjonsprosjekt

Skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri.

Les om Demonstrasjonsprosjekt

Store muligheter i Horisont Europa for norske bedrifter

Vi hjelper deg i gang

Pilot Helse

Pilot Helse er en utlysning av midler til helhetlige innovasjonsløp - fra idé til marked, finansiert på tvers av virkemiddelapparatet. Målet er å bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenestene og samtidig verdiskapning i norsk helsenæring innenfor temaene pasienten hjemme og en bærekraftig helsetjeneste.

Les om Pilot helse

Pilot-E 2021: Maritim transport – Hydrogen – Energisystem

PILOT-E er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen, er at helt nye produkter og tjenester innenfor miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Les Pilot-Es utlysning for 2021

Pilot-T: Nye mobilitetsløsninger

I et Pilot-T-prosjekt skal en bedrift, i samarbeid med andre aktører, få fram ny eller bruke eksisterende kunnskap på nye måter eller områder innenfor transportforskning. Målet er å få nye, smarte mobilitetsløsninger raskere i bruk – og slik påvirke fremtidens transportsystem slik at dette blir effektivt, miljøvennlig og trygt. Pilot-T er et samarbeid mellom oss og Innovasjon Norge.

Les Pilot-Ts utlysning for 2021

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Er for forskningsmiljøer som jobber sammen med næringslivet for å bygge næringsrelevant kunnskap på ulike områder.

 

Les om Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Grønn plattform

Grønn plattform er en ny satsing som gir bedrifter og forskningsinstitutter midler til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Målet med utlysningen er å styrke verdiskaping og skape flere arbeidsplasser, samtidig som vi sikrer et mer bærekraftig samfunn.

Les om Grønn plattform

SkatteFUNN 

SkatteFUNN er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som jobber med forskning og utvikling (FoU), kan søke om godkjenning og dermed få rett til skattefradrag.

Sjekk om du kan søke SkatteFUNN.

 

Les om SkatteFUNN

Eurostars- Europeisk fellesprogram for bedrifter

Forskningsutførende små og mellomstore bedrifter kan gjennom Eurostars søke om midler til forsknings- og utviklingsprosjekter. Målet med prosjektene må være nye produkter, tjenester eller prossesser som skal ut i markedet innen to år etter prosjektslutt. Prosjektene forutsetter internasjonalt samarbeid.

Les om Eurostars

Flere muligheter via Altinns portal

Som næringsdrivende tilbyr det offentlige en rekke ordninger for forskning og utvikling.

Se oversikt

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 08.12 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.