Demonstrasjonsprosjekt

Et demonstrasjonsprosjekt skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og en konkurransedyktig industri.

Forskningsrådet bidrar til finansiering av slike prosjekter gjennom en støtteordning som er underlagt Statsstøtteregelverket for EØS-området.

Hensikten er å stimulere bedrifter til større satsing på demonstrasjon og verifisering av teknologi, som kan bidra til innovasjon og bærekraftig verdiskaping i tråd med deres forretningsstrategi. Statsstøtteregelverket regulerer hva slags aktiviteter og kostnader som Forskningsrådet kan gi støtte til, og regelverket setter også begrensninger på graden av offentlig støtte. Forskningsrådets støtte kan dekke inntil 25 % av bedriftenes kostnader ved å få gjennomført nødvendige FoU-aktiviteter innenfor kategorien "eksperimentell utvikling".

Forskningsrådet kan ikke dekke kostnader ved andre aktiviteter og tiltak for å utnytte FoU-resultatene, slik som

  • patentering
  • markedsundersøkelser
  • markedsføring

Hvem kan søke om støtte?

Søker må være en bedrift med norsk organisasjonsnummer og økonomisk aktivitet i Norge. Prosjektansvarlig bedrift kan søke støtte til å gjennomføre prosjektet i forpliktende samarbeid med andre foretak. Enkeltpersonforetak og forsknings-organisasjoner kan ikke være søker.

Det er krav at prosjektansvarlig gjennomfører prosjektet i samarbeid med sluttbruker av teknologien.

Kjennetegn og krav til prosjektet

Et demonstrasjonsprosjekt bygger videre på en konkret innovasjon hos bedriftene som deltar i prosjektet. Innovasjonen kan gjelde et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på. Innovasjonen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser.

Bedriftene er avhengig av å demonstrere og verifisere teknologien/innovasjonen, for å kunne lykkes med markedsintroduksjon og videre kommersialisering. Det er dette utviklingsbehovet (eksperimentell utvikling) som prosjektet skal dekke.

Prosjektansvarlig og andre foretak som samarbeider i prosjektet (bedriftspartnerne i prosjektet) kan engasjere andre uavhengige leverandører av tjenester eller forskningsorganisasjoner til å utføre oppdrag og bistå med kvalitetssikring.

Demonstrasjonsprosjektet skal ha et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil gjennomføre prosjektet uten offentlig støtte. Det vil si at støtte fra Forskningsrådet gir en kritisk risikoavlastning for å kunne iverksette de nødvendige aktivitetene. Prosjektstøtten skal også være avgjørende for å utløse private investeringer i bedriften til utvikling og realisering av innovasjonen.

Et demonstrasjonsprosjekt kan omfatte internasjonalt samarbeid, og foretak i utlandet kan inngå som samarbeidspartnere i prosjektet. Det forutsettes da at disse utenlandske partnerne selv finansierer sin deltagelse i prosjektet. Prosjektet kan engasjere organisasjoner utenfor Norge som leverandører av FoU-tjenester når dette anses nødvendig og effektivt.

Forskningsrådets kan bare gi støtte til "Demonstrasjonsprosjekter" med hjemmel i Statsstøtteregelverket for EØS-området, som blant annet sier:

  • Støttegrad avhenger av prosjektets FoU-innhold. Støtten gis i hovedsak til FoU-aktiviteter som faller inn under kategorien "eksperimentell utvikling". Prosjektet kan også inneholde enkelte aktiviteter innen "Industriell forskning".
  • Annen offentlig støtte til prosjektet, eller til aktiviteter som inngår i prosjektet, vil påvirke omfanget av Forskningsrådets støtte.
  • Bedriftene i prosjektet må avgi egenerklæring som bekrefter at de er berettiget til å motta statsstøtte.
  • Tildelt statsstøtte av et visst omfang vil bekjentgjøres i et offentlig register.

Søknadsbehandling

Søknad om prosjektstøtte til "Demonstrasjonsprosjekt" kan bare sendes inn i tilknytning til en utlysning av slike prosjektmidler på Forskningsrådets nettsider. Utlysningen vil gi nærmere opplysninger om spesielle prioriteringer og betingelser for tildeling av midler og om krav til utforming av søknaden.
Søknaden må gi en nærmere beskrivelse av og begrunnelse for FoU-prosjektet som skal gjennomføres, og hvilken verdiskaping dette skal føre til.

Den må også inneholde en plan for hvordan prosjektresultatene skal utnyttes for å realisere verdiskaping. Det skal benyttes en egen mal for denne utfyllende prosjektbeskrivelsen.

Alle søknader blir vurdert av et fagpanel med minst tre eksterne eksperter som har kompetanse til å vurdere både FoU-aktivitetene, det kommersielle verdiskapingspotensialet og relevante markedsmessige og samfunnsøkonomiske forhold. Fagpanelet vurderer prosjektforslaget etter tre kriterier

  • forskning og innovasjon
  • virkninger og effekter
  • gjennomføring

Vurderingen fra fagpanelet har avgjørende betydning for om prosjektet kan tildeles støtte. Forskningsrådets administrasjon vil vurdere prosjektforslagets relevans opp mot tematiske og budsjettmessige prioriteringer og føringer i utlysningen. Vurderingene fra fagpanelet og fra administrasjonen fremlegges for Forskningsrådets relevante porteføljestyrer, som tar beslutning om tildeling av midler.