Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Trenger din bedrift støtte til å demonstrere og verifisere innovasjoner som ny teknologi, nye prosesser eller tjenester innen temaer som hav, maritim, petroleum eller landbasert mat, miljø og bioressurser?

Dersom dere har resultater som dere trenger å få testet ut for raskere å komme fram til et produkt, prosess eller tjeneste som skal kommersialiseres, kan demonstrasjonsprosjekter være aktuelt for dere.

Utgangspunktet for et Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet kan være et FoU-prosjekt, for eksempel Innovasjonsprosjekt i næringslivet eller et eget bedriftsledet prosjekt. Behovet dere har nå, er å pilotere innovasjonen før markedsintroduksjon og videre kommersialisering.

Hensikten med prosjekttypen

Et Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og gjøre bedriften din mer konkurransedyktig.

Hvem kan søke om støtte?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Det er krav til samarbeid med andre bedrifter/aktører i verdikjeden. Disse kravene varierer noe mellom temaområdene og er beskrevet i utlysningene.

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Aktuelle temaer

Hav/Maritim – Petroleum – Landbasert mat, miljø og bioressurser

Du finner kontaktpersoner for de ulike temaene i utlysningen.

Hva kjennetegner et demonstrasjonsprosjekt?

Et demonstrasjonsprosjekt bygger videre på en konkret innovasjon hos bedriftene som deltar i prosjektet. Innovasjonen kan gjelde et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på.

Innovasjonen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser.

Bedriftene er avhengig av FoU-aktiviteter i form av demonstrasjon og verifisering av teknologien/innovasjonen, før markedsintroduksjon og videre kommersialisering.

Demonstrasjon skal gjøres under reelle betingelser.

  • FoU-aktivitetene skal følge Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 og primært være eksperimentell utvikling slik begrepet er definert i statsstøtteregelverket.
  • Prosjektet har et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil gjennomføre prosjektet uten offentlig støtte. Støtten fra Forskningsrådet skal gi en kritisk risikoavlastning for å gjennomføre aktivitetene. Prosjektstøtten skal være avgjørende for å utløse private investeringer i bedriften til å realisere innovasjonen.

Når kan dere sende inn søknaden?

I 2022 kan dere søke når dere vil fra januar til 14. september. Forskningsrådet behandler søknadene puljevis to ganger i året. Søker du før 9. mars får du svar i slutten av juni, søker du før 14. september får du svar i midten av desember.

Gå til utlysningen

Til deg med pågående prosjekter

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. juni 2022, 07.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.