Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Trenger din bedrift støtte til å demonstrere og verifisere innovasjoner som ny teknologi, prosesser eller nye tjenester?

Dersom dere har resultater som dere trenger å få testet ut for raskere å komme fram til et produkt, prosess eller tjeneste som skal kommersialiseres, kan demonstrasjonsprosjekter være aktuelt for dere.

Utgangspunktet for et Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet kan være et FoU-prosjekt, for eksempel Innovasjonsprosjekt i næringslivet eller et eget bedriftsledet prosjekt. Behovet dere har nå, er å pilotere innovasjonen før markedsintroduksjon og videre kommersialisering.

Hensikten med prosjekttypen

Et Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet skal forsterke næringslivets egen satsing på å demonstrere ny teknologi for anvendelser med høy samfunnsøkonomisk nytte. Prosjektene skal bidra til å sikre norsk kompetanse, arbeidsplasser, verdiskaping og gjøre bedriften din mer konkurransedyktig.

Hvem kan søke om støtte?

Bedrifter som er registrert i det norske foretaksregisteret og har økonomisk aktivitet i Norge, kan søke. Det er krav til samarbeid med andre bedrifter/aktører i verdikjeden. Disse kravene varierer noe mellom temaområdene og er beskrevet i utlysningene.

Enkeltpersonforetak og forskningsorganisasjoner kan ikke søke.

Aktuelle temaer

Hav – petroleum – landbasert mat, miljø og bioressurser

Du finner kontaktpersoner for de ulike temaene i utlysningen!

Hva kjennetegner et demonstrasjonsprosjekt?

Et demonstrasjonsprosjekt bygger videre på en konkret innovasjon hos bedriftene som deltar i prosjektet. Innovasjonen kan gjelde et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, eller en ny måte å levere produkter og tjenester på.

Innovasjonen kan også være i form av vesentlige forbedringer eller nye egenskaper ved eksisterende produkter, tjenester eller prosesser.

Bedriftene er avhengig av FoU-aktiviteter i form av demonstrasjon og verifisering av teknologien/innovasjonen, før markedsintroduksjon og videre kommersialisering.

Demonstrasjon skal gjøres under reelle betingelser.

  • FoU-aktivitetene skal følge Gruppeunntaksforordningens artikkel 25 og primært være eksperimentell utvikling slik begrepet er definert i statsstøtteregelverket.
  • Prosjektet har et omfang og en faglig risikoprofil som tilsier at bedriftene ikke vil gjennomføre prosjektet uten offentlig støtte. Støtten fra Forskningsrådet skal gi en kritisk risikoavlastning for å gjennomføre aktivitetene. Prosjektstøtten skal være avgjørende for å utløse private investeringer i bedriften til å realisere innovasjonen.

Når kan dere sende inn søknaden?

Dere kan søke når dere vil fra januar til 15. september. Forskningsrådet behandler søknadene puljevis to ganger i året. Søker du før 15. april får du svar i slutten av juni, søker du før 15. september får du svar i midten av desember.

Gå til utlysningen

Til deg med pågående prosjekter