Behandlingsprosedyre for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt i 2021

Bli kjent med behandlingsprosedyren for utlysningene til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt i 2021.

Vi mottar årlig om lag 400 søknader til de to utlysningene "Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet" og "Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv" innenfor søknadstypen Kompetanse- og samarbeidsprosjekt. Utlysningene viser hvilke temaområder det kan søkes om forskningsmidler til, og hvor mye midler som skal fordeles innenfor hvert enkelt tema. Søkerne må krysse av for hvilke temaområder de ønsker å bli vurdert mot.

Alle søknader vi får inn, sluses direkte inn til det temaområdet og temaet som søkeren har krysset av for i søknadsskjemaet. Eksempler på temaområder er Helse, Hav og Global utvikling. Hvis søkeren har rettet søknaden sin inn mot flere av utlysningenes temaer, tar vi hensyn til dette i den videre behandlingen av søknaden. Legg merke til at Kompetanse- og samarbeidsprosjekt ikke har en "åpen arena" utover de tema som er beskrevet i utlysningene.

Til utlysningene hører det et felles sett med overordnede krav og føringer som alle søkere må forholde seg til. I tillegg har hvert enkelt tema særskilte avgrensninger og strategiske prioriteringer som vil ha betydning for søknadsvurderingen.

Søknadene vurderes i en fire-trinns prosess:

  • Først forvurderer Forskningsrådets administrasjon søknadene for å se at de oppfyller alle formalkravene i utlysningen.
  • Så videresendes søknadene til tematiske paneler og behandles der. Hvert panel består av fire-fem fageksperter som behandler 5-10 søknader i panelet. Størrelsen på panelene og antall søknader de behandler, varierer noe fra tema til tema.
  • Deretter vurderer Forskningsrådets administrasjon i hvilken grad søknaden er relevant i henhold til utlysningsteksten.
  • Til slutt foretar administrasjonen en porteføljevurdering og legger fram en innstilling til behandling og bevilgningsvedtak i det relevante porteføljestyret.

Klikk på boksene under for å se en nærmere beskrivelse av de ulike elementene i behandlingsprosedyren:

Mottak, forvurdering og avvisning

Rekruttering av eksperter

Figur som viser prosessen rekruttering av eksperter
Figuren viser hvordan vi rekrutterer fageksperter og setter sammen paneler.

Kompetansekartlegging og habilitetskontroll av eksperter

Ekspertenes oppgaver før, og i, panelmøtet

Bruk av terskelverdi

Relevansvurderingen

Hovedkarakter

Porteføljevurdering og beslutning om bevilgning