Behandlingsprosedyre for Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Bli kjent med behandlingsprosedyren for utlysningene til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Behandlingsprosedyren innbefatter de to store fellesutlysingene "Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet" og "Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv". Vi mottar om lag 400 søknader årlig til disse to utlysningene. I tillegg har vi flere enkeltstående utlysninger som lyser ut midler under det samme formålet til denne søknadstypen.

Utlysningene viser hvilke temaområder det kan søkes om forskningsmidler til, og hvor mye midler som skal fordeles innenfor hvert enkelt tema. Søkerne må krysse av for hvilke temaområder de ønsker å bli vurdert mot.

Alle søknader vi får inn, sluses direkte inn til det temaet som søkeren har krysset av for i søknadsskjemaet. Eksempler på temaer er "sirkulær økonomi" eller "miljøvennlig energi". Dersom søkeren har rettet søknaden sin inn mot flere av utlysningenes temaer, tar vi hensyn til dette i den videre behandlingen av søknaden. Legg merke til at Kompetanse- og samarbeidsprosjekt ikke har en "åpen arena" utover de tema som er beskrevet i utlysningene.

Til utlysningene hører det et felles sett med overordnede krav og føringer som alle søkere må forholde seg til. I tillegg har hvert enkelt tema særskilte avgrensninger og strategiske prioriteringer som vil ha betydning for søknadsvurderingen.

Søknadene vurderes i en fire-trinns prosess:

  • Først forvurderer Forskningsrådets administrasjon søknadene for å se at de oppfyller alle formalkravene i utlysningen.
  • Så videresendes søknadene til tematiske paneler og behandles der. Hvert panel består som regel av fire-fem fageksperter som behandler 5-10 søknader i panelet, men størrelsen på panelene og antall søknader som behandles, varierer noe mellom temaene.
  • Deretter vurderer Forskningsrådets administrasjon i hvilken grad søknaden er relevant i henhold til utlysningsteksten.
  • Til slutt foretar administrasjonen en porteføljevurdering og legger fram en innstilling til behandling og bevilgningsvedtak i det relevante porteføljestyret.
Figuren viser prosessen for behandling av søknader til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt: 1: De tematiske panelene settes sammen. 2: Panelene vurderer de tre kriteriene forskningskvalitet, virkninger- og effekter og gjennomføring. 3: Forskningsrådet vurderer relevans for utlysningen. 4: Forskningsrådet gjør porteføljevurderinger og lager sine innstillinger. 5: Porteføljestyrene bevilger. 6: Til slutt gis en tilbakemelding til søker.

Klikk på boksene under for å se en nærmere beskrivelse av de ulike elementene i behandlingsprosedyren:

Figur som viser prosessen rekruttering av eksperter
Figuren viser prosessen for rekruttering av fageksperter. 1: Åpen forespørsel om deltagelse sendes til en rekke fageksperter innenfor hvert tema. 2: Avtale om konfidensialitet inngås. 3: Fagekspertenes kompetanse kartlegges sett opp mot de søknader som er mottatt. 4: Fagekspertenes habilitet sjekkes. 5: Fagekspertene tildeles en rolle som leder eller deltager i panelet. 6: Søknadene distribueres til fagekspertene i panelet. 7: Fagekspertene gjør sin individuelle vurdering av søknaden. 8: Panelet gir sin samlede vurdering av søknaden.

 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 1. oktober 2023, 17:34 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.