Behandlingsprosedyre for Forskerprosjekt-søknader i 2021

Bli kjent med behandlingsprosedyren for Forskerprosjekt-søknader med søknadsfrist 10. februar 2021.

Forvurdering

Når søknadene er mottatt vil Forskningsrådet først gjøre en forvurdering. Søknader som ikke tilfredsstiller de formelle kravene, kan bli avvist.

Panelbehandling

Panelbehandlingen er kjernen i søknadsbehandlingen. De følgende søknadene behandles i et felles sett med internasjonale ekspertpaneler.

  • Forskerprosjekt for fornyelse
  • Forskerprosjekt for unge talenter
  • Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet
  • Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Vi sorterer søknadene til paneler basert på forskningsinnholdet. Uavhengig av om du velger ett eller flere temaer for din søknad blir den vurdert av eksperter én gang, i ett panel.

Når du beskriver prosjektet ditt bør du være tydelig og formulere deg i et språk som personer med generell forståelse av feltet forstår. Ekspertene i panelet der søknaden din skal evalueres har ikke nødvendigvis spisskompetanse på ditt felt.

Slik behandler vi søknader til forskerprosjekter

I denne filmen får du vite mer om hvordan vi plasserer søknadene i riktig panel og høre erfarne eksperter forklare hvordan i de arbeider før og i panelmøtet og hva de legger vekt på når de vurderer søknaden din.

Fagekspertene arbeider individuelt i forkant av panelmøtet og setter karakterer for hvert av vurderingskriteriene excellence, impact og implementation og for samlet vurdering på hver søknad.

I panelmøtet kommer ekspertene til enighet om endelige karakterer for vurderingskriteriene. Karakter på samlet vurdering settes basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering der kriteriene teller omtrent likt, og i lys av det overordnede formålet med henholdsvis Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter, Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet og Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt. Panelet lager en omforent skriftlig begrunnelse for vurderingen.

Relevansvurdering

Når felles panelbehandling er ferdig, vurderer vi søknadene opp mot de enkelte temaene i utlysningen.

For søknader over en terskelverdi for karakter på samlet vurdering fra panelet ser Forskningsrådet på hvor relevant søknaden er i lys av temaet/temaene søker har valgt for søknaden. Søknaden får en uavhengig relevansvurdering for hvert tema søker har valgt. Søknader som retter seg mot temaet Banebrytende forskning (FRIPRO) blir ikke vurdert for relevans for dette temaet.

Relevansvurderingen tar utgangspunkt i de prioriteringene som er beskrevet under temaet i utlysningen. Vi benytter prosjektbeskrivelsen, ekspertpanelets vurdering av søknaden og vedlegget Relevance to the topic som grunnlag for vurderingen.

Porteføljevurdering

Siste fase innebærer å lage innstilling til porteføljestyret, som har bevilgningsfullmakt. Når vi prioriterer mellom søknader i arbeidet med innstillingen gjør vi en porteføljevurdering som tar hensyn til følgende:

  • Karakterene som er gitt i vurderingene av søknadene. Samlet karakter fra panelet tillegges mer vekt enn karakter for relevans.
  • En god fordeling av prosjekter på temaets prioriterte områder.
  • Sammenhengen mellom søknadstilfang og kvaliteten på søknadene innenfor samme tema i andre utlysninger i 2021.
  • Eventuelle endringer i departementenes økonomiske eller faglige føringer for bevilgningen .
  • At prosjekter med kvinnelig prosjektleder blir prioritert når søknadene ellers vurderes likt.

Ofte legger vi fram flere alternative forslag til lister for porteføljestyret, slik at de lettere kan velge hvilke hensyn de vil vektlegge innenfor budsjettet de har tilgjengelig og prioriteringene oppgitt i utlysningen. Søknader som retter seg mot flere temaer kan inngå i innstillingslistene til flere porteføljestyrer, men selvfølgelig bare finansieres én gang.