Porteføljeanalyse for Utdanning og kompetanse

Introduksjon

Utdanning og kompetanse er viktig for den enkeltes helse, livskvalitet, samfunnsengasjement, sosial integrasjon og tilknytning til arbeidslivet. Kunnskap og kompetanse er avgjørende for næringslivets innovasjons- og konkurranseevne, velferdsstatens bærekraft, offentlig meningsdannelse og demokrati. Utdanningens kvalitet og relevans er avgjørende for at barn, unge og voksne er rustet til å møte framtidens utfordringer i samfunn og arbeidsliv.

Analysen omfatter Forskningsrådets totale innsats innfor porteføljen Utdanning og kompetanse. Det vil si alle Forskningsråds- og EU-prosjekter slik de er beskrevet innenfor de fire porteføljedimensjonene i porteføljeplanen for utdanning og kompetanse.

Porteføljen omfatter FoUoI innenfor hele utdanningsløpet; fra barnehage til høyere utdanning og læring i samfunn og arbeidsliv. Porteføljen består av prosjekter som handler om undervisning og læring, utdanningens innhold og vurderingsformer, profesjonsutdanning, utdanningsteknologi, styring og organisering av utdanningssektoren og utdanningssystemets rolle for individet og i samfunn og arbeidsliv. Forskningen om utdanning og kompetanse er tverrsektoriell. Porteføljen omfatter forskning og innovasjon innenfor flere fagdisipliner, og skal ikke styrke spesifikke fag. Forskningsfeltet er disiplinfaglig, flerfaglig og tverrfaglig, nasjonalt og internasjonalt. Innsatsen skal bidra til forskning av høy kvalitet og samspill mellom ulike aktører. Porteføljen omfatter hele verdikjeden fra grunnforskning og anvendt forskning, til utviklingsarbeid og innovasjon.

To tredjedeler av innsatsen i porteføljen er investeringer under porteføljestyrets eget ansvar. Denne analysen gir et bilde av den samlede innsatsen og den totale prosjektporteføljen i Forskningsrådet, men også av de investeringer porteføljestyret for Utdanning og kompetanse selv er ansvarlig for. Det trekkes fram noen særskilte innsatsområder innen porteføljens formål samt prosjektildelinger foretatt i 2021. Analysen viser Forskningsrådets innsats spesielt og hvordan den bidrar til den nasjonale forskningsinnsatsen på utdanning og kompetanseområdet.

Den målrettede innsatsen innenfor porteføljen utdanning og kompetanse, og de investeringene som porteføljestyret for Utdanning og kompetanse er ansvarlige for, omfatter budsjettformålene Forskning og innovasjon i utdanningssektoren- FINNUT, Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger - PROFESJON og Læringstetthet og læringseffekt – LÆREEFFEKT. Dette utgjør totalt 242 mill. kroner i 2021. Bidraget fra andre porteføljer og EU, utgjør i 2021 120 mill. kroner.

Figur 1.14 Investeringer under porteføljestyret for utdanning og kompetanses ansvar og under andre styrers ansvar 2021. Revidert budsjett. Mill. kroner. Kilde: Forskningsrådet

Statistikkgrunnlaget

Analysen baseres på Forskningsrådets statistikk for nasjonale og internasjonale satsinger i perioden 2018-2021. Basisbevilgninger til forskningsinstituttene, som er en del av øvrig innsats, er ikke inkludert i analysens statistikkgrunnlag, se vedlegget "tallgrunnlag". Analysen tar forbehold om at tallgrunnlaget varierer fra tid til annen og ikke er kvalitetssikret til enhver tid. Den nasjonale ressursinnsatsen til utdanningsforskningen ble kartlagt av NIFU i 2019, og inkluderes i analysen der det er relevant.

Porteføljeanalysen skal være et grunnlag for investeringsplan og rapportering, samt for rådgivning og koordinering på tvers av porteføljestyrer. Analysen inkluderer statistikk og vurderinger av fag, tema, anvendelse og internasjonalisering. Slik kan analysen være et verktøy for den videre utviklingen av porteføljen og vise hvordan Forskningsrådet bidrar til FoUoI på feltet. I vurdering av innsats hensyntas relevante prosjekter finansiert av andre budsjettforformål (øvrig innsats) og, når relevant, forskning som finansieres av andre organisasjoner, men hvor Forskningsrådet er involvert i for eksempel mobilisering (eksempelvis Horisont Europa). Tilgjengelige data gir ikke mulighet til å vurdere effekter og virkninger (impact) av prosjektene eller gi en gjennomgang av forskningssvake områder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 12:44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.