Porteføljeanalyse for Utdanning og kompetanse

Introduksjon

Utdanning og kompetanse er viktig for den enkeltes helse, livskvalitet, samfunnsengasjement, sosial integrasjon og tilknytning til arbeidslivet. Utdanning og kompetanse er avgjørende for næringslivets innovasjons- og konkurranseevne, velferdsstatens bærekraft, offentlig meningsdannelse og demokrati. Utdanningens kvalitet og relevans er avgjørende for at barn, unge og voksne er rustet til å møte framtidens utfordringer i samfunn og arbeidsliv.

Denne analysen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljen Utdanning og kompetanse. Det vil si alle Forskningsråds- og EU-prosjekter slik de er beskrevet i de fire porteføljedimensjonene i porteføljeplanen for utdanning og kompetanse.  

Porteføljen omfatter FoUoI innenfor hele utdanningsløpet; fra barnehage til høyere utdanning og læring i samfunn og arbeidsliv. Porteføljen består av prosjekter som handler om undervisning og læring, utdanningens innhold og vurderingsformer, profesjonsutdanning, utdanningsteknologi, styring og organisering i utdanningssektoren og utdanningssystemets rolle for individet og i samfunn og arbeidsliv. Porteføljen omfatter forskning og innovasjon innenfor flere fagdisipliner, og er ikke ment å styrke spesifikke fag. Forskningsfeltet er disiplinfaglig, flerfaglig og tverrfaglig, samt nasjonalt og internasjonalt og Forskningsrådets innsats skal bidra til forskning av høy kvalitet og samspill mellom ulike aktører. Porteføljen omfatter hele verdikjeden fra grunnforskning og anvendt forskning, til utviklingsarbeid og innovasjon.  

To tredjedeler av innsatsen i porteføljen er investeringer under porteføljestyrets eget ansvar.  Denne analysen gir et bilde av den samlede innsatsen og den totale prosjektporteføljen i Forskningsrådet, men også av de investeringer porteføljestyret for Utdanning og kompetanse selv er ansvarlig for. Det trekkes fram noen særskilte innsatsområder innen porteføljens formål samt prosjektildelinger foretatt i 2022. Analysen fremhever Forskningsrådets innsats spesielt og hvordan den bidrar til den nasjonale forskningsinnsatsen på forskningsfeltet for utdanning og kompetanse.

Den målrettede innsatsen innenfor porteføljen og de investeringene som porteføljestyret for Utdanning og kompetanse er ansvarlige for, omfatter budsjettformålene Forskning og innovasjon i utdanningssektoren - FINNUT, Forskningskompetanse for utvalgte profesjonsutdanninger - PROFESJON og Læringstetthet og læringseffekt – LÆREEFFEKT. Dette utgjør totalt 260 mill. kroner i 2022. Bidraget fra andre porteføljer og EU, utgjør 120 mill. kroner i 2022.

Figur 1.14 Investeringer under porteføljestyret for utdanning og kompetanses ansvar og under andre styrers ansvar 2022. Revidert budsjett. Mill. kroner. Kilde: Forskningsrådet (juni 2023)

Statistikkgrunnlaget

Analysen baseres på Forskningsrådets statistikk for nasjonale og internasjonale satsinger i perioden 2020-2022. Basisbevilgninger til forskningsinstituttene og UH-sektor, som er en del av øvrig innsats, er ikke inkludert i analysens statistikkgrunnlag, se vedlegget "tallgrunnlag". Analysen tar utgangspunkt i tallgrunnlaget fra 2022. Den nasjonale ressursinnsatsen til utdanningsforskningen ble kartlagt av NIFU i 2019, og inkluderes i analysen der det er relevant. 

Porteføljeanalysen legger et grunnlag for investeringsplan og rapportering, og for rådgivning og koordinering på tvers av porteføljestyrer. I analysen finner du statistikk og vurderinger av fag, temaer, anvendelse og internasjonalisering. På denne måten kan analysen fungere som et verktøy for utviklingen av porteføljen og vise hvordan Forskningsrådet bidrar til FoUI på feltet. I vurderingen av innsatsen, tar vi hensyn til relevante prosjekter finansiert av andre budsjettformål (øvrig innsats). Når det er relevant, tar vi også hensyn til forskning som andre organisasjoner finansierer, men hvor vi er involvert i for eksempel mobilisering (eksempelvis Horisont Europa). Tilgjengelige data per nå gir oss ikke muligheten til å vurdere effekter og virkninger (impact) av prosjektene eller gi en gjennomgang av forskningssvake områder.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 23. mai 2024, kl. 00:01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.