Porteføljeanalyse for Naturvitenskap og teknologi

Forhold som påvirker investeringsvalg

I kapittelet "Forsking og utdanning for heile landet" i Hurdalsplattformen fremheves det hvordan kvaliteten i forskning og høyere utdanning er avgjørende for hvor godt Norge lykkes med å utvikle og ta i bruk ny kunnskap. Regjeringen vil utvide satsingen på fremragende forskning. Den vil også bedre arbeidsvilkårene, redusere midlertidigheten og styrke rekruttering, likestilling og mangfold i forskning. Regjeringen vil hegne om kunnskapens egenverdi, forskningens integritet og den akademiske frihet i en tid der vitenskap og forskning er under press mange steder i verden. Regjeringen vil også sørge for at all offentlig finansiert forskning er tilgjengelig, og at alle høyere utdanningsinstitusjoner har ordninger for publisering med åpen tilgang.

Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning revideres hvert fjerde år og den neste planen skal legges fram i oktober 2022. I eksisterende LTP (2018-2028) er det et overordnet mål å utvikle fagområder av fremragende kvalitet. Den vektla også behovet for et løft for muliggjørende og industrielle teknologier.

Forskningsrådets strategi Idékraft verden trenger[16] fra 2020 er Forskningsrådets operasjonalisering av langtidsplanen. Strategien setter retning for porteføljen for naturvitenskap og teknologi, og det er den porteføljen skal levere på. Porteføljen innen naturvitenskap og teknologi har et særskilt fokus på målene Grensesprengende forskning og radikal innovasjon og Velfungerende forsknings- og innovasjonssystem hvor prioriteringer i porteføljen også støtter opp om målene Bærekraftig utvikling og Fornyelse i næringsliv og offentlig sektor. Porteføljen skal også bidra til de strategiske områdene definert i strategien.

Trenden i UH-sektor er at MNT-fagene taper andel i forhold til de andre fagområdene. Dersom vi ser på MNT-fagområdene samlet, har deres andel av de totale FoU-utgiftene i UH-sektor falt over tid, fra 36 prosent i 1997 til 32 prosent i 2007 og 30 prosent i 2019.[17] En slik nedgang er uheldig gitt samfunnets behov for kompetanse knyttet til det teknologiske skiftet vi står overfor, tvunget fram av endringer i klima, en aldrende befolkning, økende energibehov, demografiske endringer osv. Nedgangen gjør det også vanskeligere å nå de mål som er definert i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning hvor MNT-fagene har en viktig rolle.

[16]Strategi for Norges forskningsråd 2020-2024 (forskningsradet.no)
[17]Kilde Indikatorrapporten.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.