Porteføljeanalyse for Muliggjørende teknologier

Omfanget av porteføljeanalysen

Denne porteføljeanalysen, som baserer seg på data registrert t.o.m. 2021, er gjort på Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter innenfor det som er Porteføljestyret for muliggjørende teknologier sitt ansvarsområde. Dette ansvarsområdet kalles for porteføljen for muliggjørende teknologier (MT-porteføljen) og prosjektene i porteføljen kan være finansiert av porteføljestyret selv, av andre styrer i Forskningsrådet eller av EU.

MT-porteføljen inneholder alle forskningsråds- og EU-prosjekter med norsk deltakelse som helt eller delvis er merket med en eller flere av teknologimerkingene IKT som forskningsområde, Digitalisering og bruk av IKT, Bioteknologi, Nanoteknologi, avanserte materialer og mikroteknologi.

Datagrunnlaget for porteføljestatistikken er den MT-merkede andelen av revidert budsjett i prosjektene (prosjektinnsats), mens EU-tallene viser til kontraktsbeløp for norske deltakere i EU-prosjekter med MT-merking. I den grad det er hensiktsmessig, og data er tilgjengelig, vil også nasjonal statistikk og tall fra SkatteFUNN bli inkludert i analysen.

Forskningsrådets porteføljer, herunder også MT-porteføljen, kan beskrives ut fra fire porteføljedimensjoner:

Fag/teknologi
I hovedsak samsvarer MT-porteføljen med fagområdet Teknologi i den norske FoU-statistikken, men også de øvrige fem fagområdene (Matematikk og naturvitenskap, Medisin og helsefag, Landbruks- og fiskerifag, Samfunnsvitenskap og Humaniora) kan inngå.

Tema
Forskningsrådets merkesystem for statistikk angir 32 tematiske områder som det kan forskes på. MT-porteføljen er ikke avgrenset tematisk og kan i prinsippet omfatte alle disse tematiske områdene, og også nye temaer som vokser frem.

Anvendelsesområder
MT-porteføljen er ikke avgrenset til ett eller flere forhåndsdefinerte anvendelsesområder. Resultater fra prosjekter i porteføljen kan i prinsippet komme til anvendelse i alle deler av samfunnet, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, herunder i FoU-institusjoner, i nytt og eksisterende næringsliv, i statlig og kommunal sektor og i samfunnet og befolkningen for øvrig.

FoUoI-verdikjede
MT-porteføljen strekker seg over hele skalaen for teknologimodenhet (TRL 1-9)[1] og er ikke avgrenset til utvalgte deler av FoUoI-verdikjeden. I porteføljen inngår både grunnleggende forskning, anvendt forskning og utviklingsarbeid, inkludert forskningsstøttet/-basert innovasjon, verifisering og kommersialisering.

[1]TRL: Technology Readiness Level.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 18. juli 2024, kl. 20.15 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.