Porteføljeanalyse for Muliggjørende teknologier

Alternative investeringsvalg

Hvilke investeringsvalg som fremover bør gjøres innenfor muliggjørende teknologier, vil være avhengig av vekst, nullvekst eller reduksjon i de årlige departementsinntektene til muliggjørende teknologier, utviklingen i avsetningene og hvilke økonomiske rammer som blir besluttet for den strategiske MT-porteføljens utlysninger.

Fag/teknologi
På bakgrunn av statistikk, ambisjoner og vurderinger redegjort for i denne porteføljeanalysen, bør det vurderes om tverrfaglighet og teknologikonvergens skal prioriteres opp i kommende investeringer av strategiske MT-midler. Som ledd i dette bør det også vurderes om midlene i større grad skal rettes inn mot utvikling av nye, fremtidsrettede teknologier. Prioriteringen av digital sikkerhet anbefales videreført og videreutviklet, og det må fortsatt utføres grunnleggende kunnskapsbygging og metodeutvikling innenfor nanoteknologi og avanserte materialer, inkl. synkrotron- og nøytronforskning. Industriell bioteknologi er svakt representert i porteføljen og anbefales styrket.

Tema
På bakgrunn av statistikk, ambisjoner og vurderinger redegjort for i denne porteføljeanalysen, bør temanøytralitet i all hovedsak videreføres som prinsipp for de strategiske MT-midlene, dvs. at det bør prioriteres innsats som i sum bygger opp under bredden av tematiske prioriteringer både i Forskningsrådets strategi og i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning (LTP). I dette ligger at noen av de tematiske områdene i MT-porteføljen vil kunne prioriteres opp, mens andre prioriteres ned.

Anvendelsesområder
På bakgrunn av statistikk, ambisjoner og vurderinger redegjort for i denne porteføljeanalysen, anbefales det å videreføre MT-porteføljen som en sektorovergripende portefølje. Sannsynligheten for at teknologi og teknologikompetanse kommer til anvendelse og gir verdi, vil øke dersom ulike aktører i forskning- og innovasjonssystemet samarbeider. Det bør derfor vurderes om de strategiske MT-midlene i større grad bør investeres på en måte som gjør at de fremmer forpliktende prosjektsamarbeid mellom FoU-institusjoner, næringsliv og/eller offentlige aktører.

Forskningskapasitet
På bakgrunn av statistikk, ambisjoner og vurderinger redegjort for i denne porteføljeanalysen, anbefales det å videreføre rekrutteringen til teknologifagene. Særlig viktig er rekruttering til IKT-feltet, der kvinneandelen er lav og arbeidslivet etterspør mer kompetanse. Det må bygges kapasitet som sikrer god balanse mellom utvikling av grunnleggende MT-kunnskap nasjonalt og evnen til å absorbere og anvende MT-kunnskap fra de fremste internasjonale fagmiljøene.

Forsknings- og innovasjonssystemet
På bakgrunn av statistikk, ambisjoner og vurderinger redegjort for i denne porteføljeanalysen, anbefales det å fortsette å stimulere til transdisiplinære samarbeid mellom FoU-institusjoner, næringsliv, offentlig sektor, frivillig sektor og befolkningen, rettet inn mot konkrete FoU-problemstillinger og teknologiske løsninger som bidrar til bærekraftig samfunnsutvikling innenfor rammen av etisk og ansvarlig forskning og innovasjon.

Internasjonalt samarbeid
På bakgrunn av statistikk, ambisjoner og vurderinger redegjort for i denne porteføljeanalysen, anbefales det å opprettholde et høyt trykk på internasjonalisering i MT-porteføljen. I Horisont Europa er muliggjørende teknologier inkludert i de fleste arbeidsprogrammene. Også i lys av budsjettsituasjonen er det viktig å legge godt til rette fremover for høy utnyttelse av mulighetene i Horisont Europa og de ulike partnerskapsordningene. Forskningsrådet må mobilisere både bredt og målrettet, slik at norsk deltakelse i prosjekter i større grad inkluderer aktører fra flere sektorer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.