Porteføljeanalyse for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Omfanget av porteføljeanalysen

Porteføljen landbasert mat, miljø og bioressurser omfatter alle løpende prosjekter som har merking innen områdene beskrevet i avsnittet Tema. Denne porteføljeanalysen er gjort på Forskningsrådets totale portefølje av prosjekter, det vil si Forskningsrådets egen innsats, EU-innsats og Skattefunnprosjekter, som er registrert til og med 2020. Øvrig nasjonal og internasjonal innsats er også tatt med i analysen. Analysen gjelder porteføljeområdet landbasert mat, miljø og bioressurser sitt ansvarsområde og beskrives i de fire porteføljedimensjonene nevnt nedenfor.

Formålet med analysen er å gi en oversikt over Forskningsrådets innsats innenfor porteføljens ansvarsområder. Generelt vil resultatene kunne være med på å gi forvaltningsmyndigheter og andre interessenter informasjon om hvordan bevilgede midler kanaliseres gjennom Forskningsrådets prosjekter. For porteføljestyret for Landbasert mat, miljø og bioressurser vil analysen være et verktøy til bruk i kommende strategi- og bevilgningsprosesser.

Porteføljen er i stor grad næringsrettet, men har også betydelig relevans for flere områder av forvaltning, i tillegg til grunnleggende kunnskapsoppbygging innenfor relevante forskningsområder. Porteføljen er også viktig for å realisere Forskningsrådets satsing på bioøkonomi og sirkulær økonomi. Den delen av totalporteføljen for mat, miljø og bioressurser som omfatter bevilginger fra budsjettformålene BIONÆR (innunder delportefølje Landbasert mat og bioressurser), MILJØFORSK (innunder delportefølje Naturmangfold og miljø) og SIRKØK (innunder delportefølje Sirkulær økonomi) er omtalt videre i teksten som målrettet innsats. Det er denne delen av porteføljen som porteføljestyret kan påvirke direkte gjennom egne strategier, utforming av utlysninger og bevilgningsvedtak.
Porteføljen er definert innenfor hver av de følgende fire porteføljedimensjonene; fag/teknologi, tema, anvendelsesområde og FoUoI-verdikjede.

Slik er porteføljeanalysen strukturert:

Analysen beskriver fire porteføljedimensjoner; Fag/teknologi, Tema, Anvendelsesområde og Forskning-, utviklings- og innovasjonsverdikjede (FoUoI-verdikjede), nærmere omtalt nedenfor. I kapittel 2 presenteres statistikk over bevilgede prosjekter innenfor ansvarsområdet, ordnet inn under de fire ulike porteføljedimensjonene, mens kapittel 3 bygger videre på disse tallene ved å ta for seg hvordan den eksisterende prosjektporteføljen bygger opp under porteføljeområdets måloppnåelse. I kapittel 4 beskrives meldinger og strategier av betydning for porteføljen og i kapittel 5 omtaler vi alternative investeringsvalg.

Fag/teknologi

Prosjektene i porteføljen omfatter fagområdene Landbruks- og fiskerifag, Teknologi, Matematikk og naturvitenskap, Samfunnsvitenskap, Humaniora og Medisin- og helsefag. Landbruks- og fiskerifag og Teknologi er de dominerende fagområder, deretter Matematikk og naturvitenskap etterfulgt av Samfunnsvitenskap og noe Humaniora og Medisin- og helsefag.

Tema

Forskningsrådets portefølje innenfor Landbasert mat, miljø og bioressurser har en stor tematisk bredde og bredden beskrives av de ulike temaområdene som definerer porteføljen, jf. Porteføljeplanen. Forskningsrådet merker alle bevilgede prosjekter i porteføljen tematisk innen utgangen av prosjektenes oppstartsår. Relevante temamerker for de ulike delporteføljene dekket av denne analysen er gjengitt nedenfor.

Delportefølje Landbasert mat og bioressurser har følgende tema:

  • Landbruk (husdyr, planter, samfunns- og markedsperspektiver, skog, jord, fôr og ernæring, og trebruk
  • Mat (mat grønn sektor, mat blågrønn sektor, trygg verdikjede, mat, helse og velvære, næringsmiddel og foredling, global matsikkerhet)
  • Antimikrobiell resistens
  • Bioøkonomi - Lavutslipp

Husdyr og planter er det dominerende tema innenfor Landbruk og 'mat grønn sektor' innenfor tema Mat.

Delportefølje Naturmangfold og miljø har følgende tema:

  • Terrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenester
  • Terrestrisk forurensning inkl. miljøgifter
  • Terrestrisk arealbruk og arealendring
  • Kulturminner og kulturmiljøer

Terrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenester er det som dominerer, mens kulturminner og kulturmiljøer har minst omfang.

Delportefølje Sirkulær økonomi er ett tema, og er ikke delt opp i undertema.

Anvendelsesområde

Næringsområder: Størstedelen av porteføljen har en prioritering mot næringsrettet kunnskapsutvikling. Porteføljen anvendes i hovedsak innenfor Landbruk, men også innenfor bl.a. Prosess- og foredlingsindustri, Energi, Fiskeri- og havbruk, Skog- og trebruk og Næringsmiddelindustri.

Forvaltningsområder: En vesentlig andel av porteføljen er forvaltningsrettet, og skal styrke kunnskap for forvaltning av miljø og landbruk og matproduksjon. Forvaltningsområdene med størst omfang er Miljø, klima og naturforvaltning og Næring og handel.

FoUoI-verdikjede

Porteføljen spenner over hele bredden av verdikjeder innenfor forskning, utvikling og innovasjon, men har sitt tyngdepunkt innenfor anvendt forskning. Samtidig er Forskerprosjekt den mest anvendte søknadstype og dermed prosjektform. Perioden fra utlysning til prosjektoppstart og prosjektenes varighet medfører at porteføljen reflekterer tidligere års søknadstyper, og gitt de siste par årenes økte satsing på utlysninger rettet mot samarbeidsprosjekter forventes det at andelen samarbeidsprosjekter vil øke på bekostning av forskerprosjekter.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 12. april 2024, 14:17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.