Portefølje for landbasert mat, miljø og bioressurser

Porteføljen dekker forskning og innovasjon om mat, bioressurser, sirkulær økonomi, naturmangfold og miljø.

En person som holder oppe et tre, treet er ment som hjernen til et hode

To nye porteføljer 1/1 2024: Mat og bioressurser og klima og miljø

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Mesteparten av portefølje for mat, miljø og bioressurser overføres til portefølje for mat og bioressurser. Den delen som omhandler miljø overføres til den nye portefølje for klima og miljø, sammen med porteføljen for klima og polar og den marine forskningen fra Porteføljen for hav . Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter de gamle planene. 

Overordnede planer

Porteføljestyret

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Landbasert mat, miljø og bioressurser, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Anne Ingeborg Myhr, GenØk – Senter for biosikkerhet, Tromsø, styreleder
Karen Johanne Baalsrud, Mattilsynet, Oslo
Aasmund Bunkholt, TreFokus AS, Oslo
Göran Ericsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, Sverige
Audun Korsæth, NIBIO, Viken
Marit Kjeldby, Miljødirektoratet, Oslo
Stig A. Larssæther, NTNU, Trondheim
Katrine Røed Meberg, Norsk gartnerforbund, Oslo
Camilla Sandström, Umeå universitet, Sverige
Nina Glomsrud Saxrud, Landbruksdirektør hos fylkesmannen i Oslo og Viken, Drammen
Eirik Selmer-Olsen, TINE, Oslo

Mange av prosjektene i porteføljen inngår også i andre porteføljer. Størst overlapp er det med disse porteføljene:

Kontakt

Tina Rebecca Hov-Gylthe

    Mat og bioøkonomi

Tidligere dokumenter

Ser du etter sakslister, møtereferater og protokoll for 2022 eller tidligere? Send e-post til post@forskningsradet.no for å få tilsendt dokumentene.

Aktuelt, Portefølje for landbasert mat, miljø og bioressurser

Aktuelle arrangementer

Fant ingen arrangementer

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 03:31 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.