Investeringsplanen for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Investeringsplanen redegjør for prioriteringene som ligger til grunn for porteføljestyrets planlagte investeringer i den kommende treårsperioden. Investeringsplanen operasjonaliserer prioriteringene i konkrete tiltak og utlysninger med tallfestede utlysningsbeløp. Planen oppdateres hvert år.

Innledning

Denne investeringsplanen skal bidra til å utløse forskning og innovasjon for bærekraftig produksjon av landbasert mat og bioressurser, for å ivareta og gjenopprette naturmangfold, øke matsikkerhet, og fremme sirkulær økonomi i produksjon og forbruk. Dette skal skje innenfor rammene av klimamålene og utvikling av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Investeringene skal iverksettes gjennom nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Innsatsen skal lede frem til kunnskapsbaserte råd, produkter og løsninger for grønn omstilling av samfunn og næringsliv, og utvikle bioøkonomien i Norge og globalt. Planen gjelder for 2023, og har et blikk for aktuelle investeringer i 2024 og 2025. Investeringsplanen skal operasjonalisere porteføljeplanens samfunnsmål:

  • Norge bevarer, restaurerer og bruker naturen, naturressursene og økosystemtjenestene innenfor bærekraftige rammer.
  • Norsk matproduksjon er robust, basert på bærekraftige løsninger og bidrar til økt matsikkerhet.
  • Sirkulær økonomi er grunnlaget for produksjon, tjenesteyting og forbruk.
  • Biobaserte næringer og verdikjeder skaper store økonomiske verdier og leverer kvalitetsprodukter og tjenester til samfunnet.
  • Én helse-perspektivet gir god helse for folk, dyr, planter, jord og miljøet.

Samfunnsmålene og konkretiseringen i 9 brukermål, se kapittel 3 i porteføljeplanen, bygger opp under mål og prioriteringer i Forskningsrådets strategi Idekraft verden trenger. Det er særlig prioriteringene knyttet til bærekraftig utvikling og grønt skifte som er relevant, men også teknologi og digitalisering og forskning på samfunnssikkerhet, herunder risiko knyttet til klima og miljø, naturkatastrofer, pandemier og matsikkerhet. Dette danner grunnlaget for investeringsplanen, sammen med de føringene som ligger fra bevilgende myndigheter i tildelingsbrevene.

De ulike søknadstypene porteføljestyret vil benytte de neste årene er nøye valgt ut for å nå samfunnsmålene i porteføljeplanen, som igjen bidrar til målene i Forskningsrådets strategi, som igjen bidrar til å nå de globale bærekraftsmålene. Forskning og innovasjon er nødvendig for å muliggjøre en endring. Hele spekteret av kunnskap bygges gjennom ulike investeringer fra grunnleggende forståelse for avgrensede utfordringer til sektorovergripende problemstillinger. Det vil for eksempel være behov for grunnleggende forskning om biodiversitet i jord eller sykdom hos planter og dyr, samtidig er det behov for forskning som tar opp i seg kompleksiteten i endringene som skal til for at vi skal få til en grønn omstilling.

En stor del av midlene investeres i samarbeid med flere porteføljer i Forskningsrådet og dels i samarbeid med eksterne aktører (Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA) og Handelens Miljøfond (HMF)). Vi ønsker å styrke internasjonalisering av kunnskapsutviklingen, både igjennom de nasjonale og internasjonale investeringene. Internasjonale utlysninger er en viktig del av investeringene, de kan styrke pågående investeringer eller dekke tematikk porteføljestyret ikke dekker gjennom egne utlysninger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. juli 2024, kl. 09.11 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.