Forskningssentre for samfunnsvitenskapelig energiforskning – FME Samfunn

Holdninger, rammebetingelser og politikk er avgjørende for omstilling til lavutslippssamfunnet. Med de to FME-ene INCLUDE og NTRANS, sikrer Forskningsrådet en viktig satsing på samfunnsvitenskapelig forskning i mange år fremover.

NTRANS - Norwegian Centre for Energy Transition Strategies

NTRANS vil studere energisystemets rolle i en rask og omfattende avkarbonisering i sektorer som industri, transport og bygg og anlegg. En viktig oppgave er å finne ut hvordan omstillingen kan foregå rettferdig og demokratisk, samtidig som næringslivets muligheter for innovasjon og verdiskaping fra norske ressurser ivaretas.

NTRANS vil studere samspillet mellom mennesker, teknologi, industri, marked og politikk på tvers av sektorer og nivå. Forskningen i senteret vil bygge på tekno-økonomiske, sosio-tekniske og miljømessige tilnærminger. En tredjedel av budsjettet er øremerket en rekke brukerstyrte caser om blant annet havvind, hydrogen, CCS og samspillet mellom energieksport og prosessindustrien.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vertsinstitusjon for senteret. SINTEF, IFE, TIK-senteret ved UiO, NHH, SNF, HVL og Vestlandsforskning deltar som forskningspartnere. Det er ca 30 brukerpartnere i senteret, hvorav halvparten er offentlige virksomheter og de øvrige private virksomheter og organisasjoner.

Kontaktinformasjon: Asgeir Tomasgard, asgeir.tomasgard@iot.ntnu.no
Nettside: www.ntnu.no/ntrans

INCLUDE - INCLUsive Decarbonisation and Energy transition

Målet for INCLUDE er å frembringe kunnskap og løsninger som kreves for å realisere et sosialt inkluderende lavutslippssamfunn. Utgangspunktet for INCLUDE er at forståelse for sosiale strukturer er nødvendig for at omstillingen til lavutslippssamfunnet skal bli effektiv. Det er viktig å forstå hvordan planlagte tiltak berører ulike grupper. Energirettferdighet er et sentralt begrep i senterets virksomhet.

INCLUDE vil analysere mulighetene for energiomstilling gjennom økt kunnskap om hvordan folk lever, arbeider og reiser. I tett samarbeid med brukerpartnere, vil senteret teste ut hvordan norske kommuner kan bidra til en sosialt inkluderende overgang til lavutslippssamfunnet. Det legges stor vekt på inkluderende prosesser, og en rekke ulike samfunnsvitenskapelige disipliner er representert i forskningen.

Vertsinstitusjon er Universitetet i Oslo ved Senter for utvikling og miljø (SUM). CICERO, TØI, FNI, UiT, OsloMet og University of Durham (Storbritannia) er forskningspartnere. INCLUDE har mer enn 20 brukerpartnere, hvorav en tredjedel er norske kommuner mens de øvrige representerer statlige etater, fylkeskommuner, bedrifter, interesseorganisasjoner og frivillig sektor.

Kontaktinformasjon Tanja Winther, tanja.winther@sum.uio.no
Nettside INCLUDE: www.sum.uio.no/include (lanseres ved oppstart i januar 2020).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 13. juli 2024, kl. 03.09 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.